ส่วนการเจ้าหน้าที่
อาคารบริหาร ชั้น 2 เลขที่ 111 ถนน มหาวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
   
โทรศัพท์
044-22-4063-66
สมัครงาน
044-22-4065
โทรสาร
044-22-4060
E-Mail