การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย
          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
          สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
          หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สภาวิชาการ


ฝ่ายของสำนักงานอธิการบดี
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา
          ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
          ฝ่ายบริหาร
          ฝ่ายวิจัย
          ฝ่ายวางแผน
          ฝ่ายวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
          ส่วนส่งเสริมวิชาการ
          ส่วนสารบรรณและนิติการ
          ส่วนการเจ้าหน้าที่
          ส่วนการเงินและบัญชี
          ส่วนอาคารสถานที่
          ส่วนพัสดุ
          ส่วนแผนงาน
          ส่วนกิจการนักศึกษา
          ส่วนประชาสัมพันธ์
          สถานพยาบาล
          สถานกีฬาและสุขภาพ
          หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 

สำนักวิชา
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
          สาขาวิชาเคมี
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          สาขาวิชาชีววิทยา
          สาขาวิชาฟิสิกส์
          สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
          สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
          สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          สาขาวิชาชีวเคมี
          สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
          สาขาวิชาสรีรวิทยา
          สาขาวิชาปรสิตวิทยา
          สาขาวิชาเภสัชวิทยา
          สถานวิจัย
     สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
          สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
                   ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
          สถานวิจัย
     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
          สถานวิจัย
     สำนักวิชาแพทยศาสตร์
          สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
          สาขาวิชาจักษุวิทยา
          สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
          สาขาวิชานิติเวชศาสตร์
          สาขาวิชาพยาธิวิทยา
          สาขาวิชารังสีวิทยา
          สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
          สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม
          สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
          สาขาวิชาศัลยศาสตร์
          สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
          สาขาวิชาโสต นาสิ ลาริงซ์วิทยา
          สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์
          สาขาวิชาอายุรศาสตร์
          สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
          สถานวิจัย
     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
          สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
          สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
          สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
          สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
          สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
          สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
          สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
          สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
          สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
          สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้นใย สิ่งทอ และกระดาษ
          สถานวิจัย

ศูนย์
     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
          ฝ่ายธุรการ
          ฝ่ายห้องสมุด
          ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
          ฝ่ายบริการ
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ฝ่ายธุรการ 
          ฝ่ายบำรุงรักษา
          ฝ่ายพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
          ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
          ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร
          ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
          ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
     ศูนย์บริการการศึกษา
          ฝ่ายธุรการ
          ฝ่ายรับนักศึกษา
          ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
          ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
          ฝ่ายปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
          ฝ่ายวัดผลการศึกษา
          ฝ่ายข้อมูลบัณฑิต
          ฝ่ายวิจัยและพัฒนาแบบสอบ
      ศูนย์คอมพิวเตอร์
          ฝ่ายธุรการ
          ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
          ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
          ฝ่ายบริการและฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์
          ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
          ฝ่ายโทรคมนาคม
          ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     ศูนย์กิจการนานาชาติ
          ฝ่ายธุรการ
          ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์
          ฝ่ายโปรแกรม

สถาบัน
     สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ฝ่ายประสานงานการวิจัย
          ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
          ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย

หน่วยวิสาหกิจ
     สุรสัมนาคาร
     เทคโนธานี
     ฟาร์มมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
     หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน
     โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
     โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
     โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
     โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค : การเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานี
     โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค : การเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels