งานหลักสูตร

งานและภาระหน้าที่ งานหลักสูตร
มีหน้าที่ในการจัดทำหลักสูตรของ มทส ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของสำนักวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ก่อนนำเสนอสภาวิชาการ ประสานงานการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำหนังสือเพื่อนำส่งหลักสูตร ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตร แจ้งการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และแจ้งการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งติดตามผลการรับทราบหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. อีกทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการหลักสูตร