คำที่ใช้ในการค้นหา :


ครั้งที่
วันที่
วาระที่
เรื่อง
มติ
 1/2535  12/24/1992  4.2  กำหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2536  
 1/2536  1/8/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2535  
 2/2536  1/22/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2536  
 11/2536  4/30/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2536  
 11/2536  4/30/1993  4.3  กำหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งที่ 12/2536  
 12/2536  5/7/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2536  
 13/2536  5/25/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 12/2536  
 14/2536  6/8/1993  1.1  จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 14/2536  6/8/1993  3  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 13/2536 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2536  
 15/2536  6/24/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 14/2536  
 15/2536  6/24/1993  4.1  จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 16/2536  7/1/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 15/2536  
 17/2536  7/8/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 16/2536  
 18/2536  7/28/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 17/2536  
 19/2536  8/19/1993  1.2  ผลการวิเคราะห์คะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 19/2536  8/19/1993  1.6  การเตรียมจัดการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 19/2536  8/19/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 18/2536  
 20/2536  9/9/1993  1.2  การจัดการสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 20/2536  9/9/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 19/2536  
 20/2536  9/9/1993  5.1  การเสนอหัวข้อการจัดประชุมทางวิชาการ ASAIHL ปี 1995  
 20/2536  9/9/1993  5.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 21/2536  9/23/1993  1.8  ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2536  
 22/2536  10/5/1993  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 21/2536  
 25/2536  11/26/1993  1.9  รายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้เกรด F ของวิชาเคมี 1 ในภาคการศึกษาที่ 1  
 25/2536  11/26/1993  4.2  เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และวิชา Engineering Graphic 1  
 2/2537  1/14/1994  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 26/2536 และ1/2537  
 2/2537  1/14/1994  3.3  ขออนุมัติให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50  
 8/2537  4/1/1994  1.7  สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1  
 9/2537  4/22/1994  4.12  โครงการวิจัย เรื่อง การพักตัวของเมล็ดในระหว่างการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 60-1  
 10/2537  4/29/1994  4.3  สรุปรายวิชาและเงื่อนไขการลงทะเบียนในรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2538  
 11/2537  5/13/1994  1.2  ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2537  
 11/2537  5/13/1994  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2537  
 11/2537  5/13/1994  4.1  การขอเลื่อนการเปิดวิชาปฐมนิเทศการเกษตรจากภาคการศึกษาที่ 1/2537 เป็นภาคการศึกษาที่ 3/2537  
 12/2537  5/23/1994  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2537  
 12/2537  5/23/1994  4.5  ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนวิชา 407 102 Manufacturing Processes Laboratory  
 13/2537  6/2/1994  2  การรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 12/2537  
 13/2537  6/2/1994  4.8  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 1  
 13/2537  6/2/1994  4.9  ปัญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2537  
 14/2537  6/28/1994  2  การรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 13/2537  
 15/2537  7/7/1994  2  การรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 14/2537  
 15/2537  7/7/1994  4.7  การเสนอชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณารับทุน 1995 Jackson Memorial Fellowship  
 16/2537  8/17/1994  2  การรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 15/2537  
 17/2537  8/19/1994  2  เรื่องการรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 16/2537 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537  
 18/2537  8/24/1994  1.1  ความก้าวหน้าการจัดการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1  
 18/2537  8/24/1994  2  เรื่องการรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 17/2537 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537  
 18/2537  8/24/1994  4.3  ความก้าวหน้าในการจัดเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการจุลทรรศน์อีเล็กตรอนประจำปี ครั้งที่ 12  
 20/2537  9/16/1994  1.2  สรุปรายงานการประชุมประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2537  
 20/2537  9/16/1994  2  เรื่องการรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 16/2537 และ 18/2537  
 20/2537  9/16/1994  4.6  ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม/ขอเปิดสอนวิชาแคลคูลัส 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2537  
 20/2537  9/16/1994  4.13  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2537 ครั้งที่ 1  
 20/2537  9/16/1994  4.14  รายชื่อนักศึกษาที่จำแนกสภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2537 ครั้งที่ 1  
 19/2537  9/19/1994  2  เรื่องการรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 16/2537 , 18/2537  
 19/2537  9/19/1994  4.3  การประชุมเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2537  
 19/2537  9/19/1994  5.1  ขอยกเลิกการเปิดสอนวิชา 407201 การบริหารงานวิศวกรรม และขอเปิดสอนวิชา 407302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมแทน  
 21/2537  10/4/1994  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 18/2537, 20/2537  
 22/2537  10/13/1994  2  การรับรองรายงานการะประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 21/2537 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2537  
 22/2537  10/13/1994  4.3  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2537  
 22/2537  10/13/1994  4.4  รายชื่อนักศึกษา จำแนกสภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2537  
 25/2537  12/15/1994  1.1  รายงานการไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศและร่วมประชุมวิชาการThe 15 th Asian Conference on Remote Sensing  
 25/2537  12/15/1994  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 24/2537 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537  
 25/2537  12/15/1994  4.61  การสังกัดสำนักวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการเกษตร  
 1/2538  1/5/1995  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งที่ 25/2537 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2537  
 2/2538  1/19/1995  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538  
 2/2538  1/19/1995  5.2  กระประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2538  
 3/2538  1/30/1995  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538  
 5/2538  3/8/1995  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538  
 5/2538  3/8/1995  3.1  สืบเนื่องจากวาระที่ 5.2 ในการประชุมครั้งที่ 4/2538 และวาระแจ้งเพื่อทราบ 1.2 ใน การประชุมครั้งนี้  
 6/2538  4/5/1995  1.5  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ IAESTE สำหรับปีการศึกษา 2538 ครั้งที่ 1  
 6/2538  4/5/1995  5.4  ร่างตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2538  
 8/2538  6/1/1995  1.4  สรุปการเปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2539  
 8/2538  6/1/1995  4.2  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับปีการศึกษาที่ 1/2538  
 8/2538  6/1/1995  4.3  ขอส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2538  
 8/2538  6/1/1995  4.5  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2538  
 9/2538  6/9/1995  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538  
 10/2538  6/14/1995  1.1  รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 เรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2540  
 11/2538  6/23/1995  1.1  ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2538 วันที่ 10 มิถุนายน 2538  
 11/2538  6/23/1995  1.3  ประกาศงดการเรียน การสอน การสอบ ในวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2538  
 11/2538  6/23/1995  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2538 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2538  
 11/2538  6/23/1995  4.5  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2538  
 12/2538  7/6/1995  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2538 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2538  
 13/2538  8/9/1995  1.3  สรุปผลการให้ทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2538  
 13/2538  8/9/1995  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 12/2538 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2538  
 13/2538  8/9/1995  4.1  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารจ์พิเศษเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2538  
 13/2538  8/9/1995  4.2  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิชา 305 221 อาหารและโภชนาการ  
 14/2538  9/15/1995  1.5  รายการจำหน่ายเอกสารประกอบการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2538  
 14/2538  9/15/1995  1.6  งดการเรียนการสอนวันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2538  
 14/2538  9/15/1995  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 13/2538 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2538  
 15/2538  10/10/1995  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 14/2538 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538  
 15/2538  10/10/1995  5.3  เกณฑ์การรับนักศึกษา IUP ปี 1996  
 16/2538  11/24/1995  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2538 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538  
 1/2539  1/11/1996  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2538 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538  
 2/2539  2/1/1996  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539  
 3/2539  2/15/1996  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539  
 1/2540  1/16/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 14/2539 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539  
 1/2540  1/16/1997  4.2  ขอความเห็นชอบแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา 103 790 สัมมนา  
 1/2540  1/16/1997  4.13  ย้ายไปอยู่วาระที่ 1.9 ในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ  
 1/2540  1/16/1997  5.3  ขอปรับเปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 202 401 Independent Studies  
 2/2540  1/30/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2540  
 4/2540  3/13/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540  รับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขและปรับปรุงข้อความตามที่กรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. หน้า 4 บรรทัดที่ 16 ข้อ 4 ตัดคำว่า “มี” หลังคำว่า “สาขาวิชาที่” แล้วเติมข้อความ “ดำเนินการเรียน การสอน” แทน 2. หน้า 4 บรรทัดที่ 16 ข้อ 4 หลังคำว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เติมข้อความ “และเป็นสาขา วิชาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาแล้วว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าว” 3. หน้า 4 บรรทัดที่ 16 ข้อ 4 ประโยคสุดท้าย “และไม่ได้เปิดทุกสาขาวิชา” แก้ไขเป็น “และอาจไม่ได้ เปิดทุกสาขาวิชา” 4. หน้า 10 บรรทัดที่ 21 และ 27 ตัดคำว่า “ศูนย์การแพทย์” ออก เปลี่ยนเป็น “ระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 5. หน้า 10 บรรทัดที่ 27 แก้คำว่า “เภสัชศาสตร์” เป็น “เภสัชวิทยา” 6. หน้า 10 บรรทัดที่ 28 หลังคำว่า “เข้าสังกัด” เติมข้อความ “สำนักวิชาเภสัชศาสตร์”
 4/2540  3/13/1997  4.4  ขอความเห็นชอบการแจ้งผลการพิจารณาชื่อและการตรวจสอบเนื้อหารายวิชา 503 311  1. รับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่มีรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเหมือนกับรายวิชา 503 311 ของสาขา วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร 2. ให้ความเห็นชอบให้รายวิชา 503 311 ใช้ชื่อเดิมว่า ปฏิบัติการหน่วยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 4/2540  3/13/1997  5.3  แผนการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2540  1. รับทราบว่าศูนย์ฝึกวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารีจะทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. ให้ความเห็นชอบให้ทุกบ่ายวันพฤหัสบดีช่วงเวลา 13.00 - 17.00 น. เป็นช่วงว่างกิจกรรมการเรียน การสอนและการสอบ
 5/2540  4/24/1997  1.7  สรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2539  รับทราบสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. นิทรรศการแนะแนวเลือกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2540 ซึ่งมีการแจกเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมด้วย 2. การแนะแนวการเลือกสาขาวิชาในภาพรวม โดยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีสำนัก วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร 3. การแนะแนวการเลือกสาขาวิชาตามความสนใจของนักศึกษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้ (1) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม (2) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 6 กลุ่ม 4. บริการแนะแนวให้คำปรึกษาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ที่งานแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหางาน ส่วน กิจการนักศึกษา และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจากการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,151 คน
 5/2540  4/24/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540  รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขดังนี้ 1. หน้า 4 บรรทัดที่ 27 แก้ข้อความ “รับผิดชอบการจัดสอบรายวิชาสั้น ๆ” เป็น “รับผิดชอบการจัดการสอนรายวิชาสั้น ๆ” 2. หน้า 7 บรรทัดที่ 16 หลังข้อความ “ส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา” ให้เพิ่มข้อความ “และให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทำแผนการจัดอัตรากำลังอาจารย์และบุคลากรปฏิบัติการทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาด้วย” 3. หน้า 8 บรรทัดที่ 9 แก้ข้อความ “Docter of Philosophy” เป็น “Doctor of Philosophy” 4. หน้า 12 บรรทัดที่ 19-20 แก้ข้อความ “รายวิชา 403 413 การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง” เป็น “ราย วิชา 403 413 การออกแบบระบบไฟฟ้า” 5. หน้า 12 บรรทัดที่ 21 แก้ข้อความในวงเล็บ “Electrical Machinics II” เป็น “Electrical Machines II” 6. หน้า 22 บรรทัดที่ 5 แก้ข้อความ “เพื่อยืนยันการกำหนดกิจกรรม” เป็น “เพื่อยืนยันการกำหนด วันทำกิจกรรม” 7. หน้า 22 บรรทัดที่ 6 แก้ข้อความ “และกิจกรรมอื่น ๆ” เป็น “และการสอบ” 8. หน้า 22 บรรทัดที่ 11 หลังข้อความ “เป็นช่วงว่างกิจกรรมการเรียนการสอน” ให้เพิ่มข้อความ “และ การสอบ”
 5/2540  4/24/1997  5.2  หลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2541  1. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จาก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา เป็น สาขา วิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ส่วนสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ให้คงไว้เช่นเดิม 2. อนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2541 รวม 4 หลักสูตร ดังนี้ (1) สาขาวิชาชีวเคมี ระดับปริญญาเอก (2) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ระดับปริญญาโท (3) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท (4) สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก 3. อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีปกติ จำนวน 19 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 13 หลักสูตร
 6/2540  5/22/1997  4.6  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของรายวิชา 409 455 Sattellite Communication และ 403 314 Electrical Machines II  1. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของรายวิชา 409 455 Sattelite Communication เดิม รายวิชาบังคับก่อน : หลักการของระบบสื่อสาร เปลี่ยนเป็น รายวิชาบังคับก่อน : วิศวกรรมระบบสื่อสาร 2. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนของรายวิชา 403 314 Electrical Machines II เดิม รายวิชาบังคับก่อน : Electrical Machines I เปลี่ยนเป็น รายวิชาบังคับก่อน : Electrical Machines I และ Electric Circuit Theory II
 7/2540  6/26/1997  1.4  สรุปรายงานการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมทางวิชาการเรื่อง Asia meets Europe 1997  รับทราบ
 7/2540  6/26/1997  1.8  รายงานผลการประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบท.) ครั้งที่ 1/2540  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตดังนี้ 1. ให้นำเรื่องคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขึ้นมาปรับปรุง ซึ่งเดิมมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเกือบทั้งหมด และต่อจากนี้ไปผู้ที่จะเป็นตัวแทนบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานหรือเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ และหากมีเรื่องเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาก็ให้ผ่านคณะกรรมการชุดนี้ ส่วนเรื่องการดำเนินการจะอยู่ที่สำนักวิชา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะดูเพียงมาตรฐาน นโยบาย การสนับสนุนในสิ่งที่จำเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ส่วนไหนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มอบให้สำนักวิชาดำเนินการ ทั้งนี้ อาจจะมีฝ่ายเลขานุการอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี โดยเป็นส่วนอำนวยการ หรือสำนักงานเลขานุการสภาวิชาการก็ได้ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานงาน 2. เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2540 มีหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ดังนั้น ควรส่งประเด็นสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ไปให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของเราพิจารณาก่อน แล้วจึงนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยให้ทันภายในเดือนตุลาคม 2540 3. มอบฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ร่างใหม่กับร่างเดิมที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศใช้อยู่ว่าต่างกันอย่างไร จะได้เอามาเป็นมาตรฐาน
 8/2540  7/31/1997  4.1  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2540  แผนปฏิบัติงานด้านการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2540 ดังนี้ แผนปฏิบัติงานด้านการสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2540 จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2540 - วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2540 - นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอจบการศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษา ศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2540 - วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอจบการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2540 - นักศึกษาที่ยื่นคำร้องรับ Transcript ฉบับร่าง เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้อง ของรายวิชา ระดับคะแนน และอื่น ๆ พุธที่ 23 กรกฎาคม 2540 - นักศึกษาส่งคืน Transcript ฉบับร่างที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ที่ศูนย์ บริการการศึกษา จันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2540 - ศูนย์บริการการศึกษาส่ง Transcript ฉบับร่างที่นักศึกษาตรวจสอบแล้วให้ สำนักวิชาต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาให้ถูกต้อง และ ครบถ้วนตรงกับหลักสูตรตามข้อบังคับ จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2540 - สอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2540 จันทร์ที่ 8 กันยายน 2540 - ออกใบรับรองประเภทเรียนครบหลักสูตร และกำลังรอฟังผลการศึกษาให้ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 8 กันยายน 2540 - ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2540 - วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนตัวอักษร อังคารที่ 16 กันยายน 2540 - ศูนย์บริการการศึกษาส่งผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2540 ให้สำนักวิชาพิจารณา พฤหัสฯที่ 18 - ศุกร์ที่ 19 กันยายน 2540 - คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา พฤหัสฯที่ 25 กันยายน 2540 - สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา เสาร์ที่ 27 - จันทร์ที่ 29 กันยายน 2540 - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา อังคารที่ 30 กันยายน 2540 เป็นต้นไป - ขึ้นทะเบียนบัณฑิต - ออกเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ที่ 1/2540 ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2540 - วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษร I, M จันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2540 - ศูนย์บริการการศึกษา ส่งผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2540 (เพิ่มเติม) จากผลการแก้ระดับคะแนนตัวอักษรให้สำนักวิชา ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2540 - คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการ ศึกษา (เพิ่มเติม) พฤหัสฯที่ 16 ตุลาคม 2540 - สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2540 - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) จันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป - ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เพิ่มเติม) - ออกเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ที่ 1/2540 (เพิ่มเติม)
 8/2540  7/31/1997  4.3  ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541  ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์คงต้องรอคำตอบจากรัฐบาลอีก 2-3 สัปดาห์ หากมหาวิทยาลัยไม่ได้การสนับสนุนเต็มที่ก็ให้เลื่อนการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ออกไปอีก 2. ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ชัดเจน ให้งดรับสมัครนักศึกษา 3. ความล่าช้าของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ให้คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประสานกับหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ เพื่อชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับความล่าช้าของหลักสูตรดังกล่าว 4. การระบุจำนวนรับนักศึกษาเป็นลักษณะช่วง เช่น 3-5 คน ควรระบุจำนวนที่ชัดเจน 5. หลักสูตรนานาชาติให้เลื่อนการเปิดรับออกไปก่อน
 9/2540  9/3/1997  1.9  ข้อสังเกตเชิงนโยบายของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541  รับทราบว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541 ได้พิจารณางบประมาณของทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 มีข้อสังเกตในเชิงนโยบาย และข้อสังเกตที่เห็นควรให้ถือปฏิบัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/สถาบัน รับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้ ประธานสภาวิชาการได้กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2541 ว่าปีนี้เป็นปีวิกฤตทางด้านการเงิน รัฐบาลได้ปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยลงในปีงบประาณ 2540 ทำให้มีผลกระทบมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางมาตรการการประหยัดในการตัดทอนรายจ่ายเพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดไปได้ พอมาถึงงบประมาณปี 2541 รัฐจัดสรรงบประมาณให้ แต่ถูกปรับลดลงไปแล้ว 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกปรับลดในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541 ครั้งที่ 2 ปรับลดลงไปอีก โดยที่งบประมาณปี 2541 ยังไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่ 17 กันยายน 2540 นี้ เพื่อให้ทันประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ก็เป็นที่คาดการณ์ว่างบประมาณของมหาวิทยาลัยเมื่องบประมาณผ่านจะมีการปรับลดอีกครั้ง เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ได้เสนอให้รัฐบาลปรับลดงบประมาณทั้งประเทศ แม้ว่าจะเน้นว่าไม่ให้กระทบด้านการศึกษา ซึ่งกระทบทั้งทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น อธิการบดีจึงได้มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี 2541 ว่าคงต้องปรับแก้ระบบการจัดทำงบประมาณเสียใหม่ โดยให้จัดลำดับความสำคัญงานดังนี้ ความสำคัญอันดับ 1 จัดงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร และงบ ดำเนินการต่าง ๆ ความสำคัญอันดับ 2 ถ้ามหาวิทยาลัยยังคงมีเงินเหลือพอจะจัดสรรได้ ให้เน้นไปที่เรื่องการรับนักศึกษาใหม่ใน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เปิดอยู่แล้วเพื่อให้การใช้บุคลากรและ ทรัพยากรคุ้มค่าและการที่รับนักศึกษาเพิ่มจะเป็นการได้รายได้แก่มหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัย มีเงินจะรองรับได้จะจัดสรรเงินสนับสนุนด้าน Pre-Clinic และเครื่องมือการวิจัยต่าง ๆ ความสำคัญอันดับ 3 หากมีเงินเหลือพอจะขยายได้อีก ให้ขยายการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพราะจะมีบัณฑิต ตกงานที่มาเรียนต่อเพื่อรองาน ในการนี้จะมีแนวโน้มสูงให้ระดับบัณฑิตศึกษามีนักศึกษา เต็มตามโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ลำดับของการจัดความสำคัญนี้ ฝ่ายวางแผนจะนำไปทบทวนงบประมาณรายจ่ายใหม่ พร้อมกันนี้ประธานกล่าวว่าจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยถึงมาตรการประหยัดตัดทอนรายจ่าย 2 รายการคือ 1. ยกเลิกการจ่ายเบี้ยประชุมทุกระดับแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยยกเว้น 1 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2541) จ่ายเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2. ยกเลิกการจ่ายค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ต้องมีการจัดระบบงานที่ยุติธรรม เช่นการทำงานเป็นกะ ใครมาทำงานนอกเวลาอาจจะยกเว้นไม่ต้องทำงานในเวลา มีการกระจายภาระงาน หรือหมุนเวียนมาช่วยกันนอกเวลาเท่าที่จำเป็น และในส่วนของอำนาจการตัดสินใจของอธิการบดี เสนอให้ 1. ประหยัดการจัดเลี้ยง โดยงดการเสริฟอาหารว่างระหว่างการประชุม ยกเว้น กาแฟ น้ำชาและน้ำเย็น 2. การต้อนรับแขกทั่วไป บริการเฉพาะน้ำเย็น หากเป็นแขกผู้ใหญ่หรือ V.I.P. บริการกาแฟ น้ำชา ไม่มีอาหารว่าง 3. การเดินทางไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยไม่ยกเลิกที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปดูงานทางวิชาการ แต่จะขอยกเว้นระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ 1 ปี สำหรับผู้มีสิทธิ์ในชั้นธุรกิจ (Business Class) ให้ใช้ตั๋วเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) แทนชั้นธุรกิจ (Business Class) 4. สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาขึ้นไปที่มีเงินประจำตำแหน่ง ให้พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นได้สูงสุดเพียงครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นเท่านั้น 5. สำหรับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นครึ่งหรือสองขั้นในปีที่แล้ว ในปีนี้ได้พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นได้สูงสุดเพียงครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นเท่านั้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้ 1. มีมาตรการประหยัดเกี่ยวกับการใช้น้ำไฟฟ้า โทรศัพท์ และโทรสาร กระดาษ น้ำมันเชื้อเพลิงรถเช่าของมหาวิทยาลัยโดยมอบให้อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ นำรายละเอียดไปหารือกับคณะกรรมการที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ดูแลเรื่องมาตรการประหยัดดังกล่าว 2. ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารถึงกัน เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ และก็มีเครือข่ายในคอมพิวเตอร์อยู่ หรือแม้แต่สามารถส่งข้อความผ่านทาง E-MAIL จะเป็นการลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ โดยมอบให้ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่จะให้บุคลากรการเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้
 9/2540  9/3/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2540  รับรองรายงานการประชุม ตามที่ขอแก้ไขดังนี้ (1) หน้า 5 บรรทัดที่ 29-30 ให้ตัดข้อความทั้งหมดออก (2) หน้า 7 ต่อจากข้อ 4 (ก่อนถึงระเบียบวาระที่ 4) ให้เพิ่มอีก 1 ข้อ เป็น 5. เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะมีมาถึงมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ควบคุมการไปศึกษาดูงานอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ จึงให้มีหนังสือยินยอมของผู้ปกครองของนักศึกษาแต่ละคนในการไปศึกษาดูงานทุกครั้ง รวมทั้ง อนุญาตให้มีการจัดประกันภัยหมู่เพิ่มเติมจากการประกันภัยนักศึกษาซึ่งมีอยู่แล้วในการไปศึกษาดูงานแต่ละครั้ง (3) หน้า 9 บรรทัดที่ 18 แก้ข้อความ “ว่าเอาตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น” เป็น “จำนวนที่ชัดเจน” (4) หน้า 9 บรรทัดที่ 31 แก้ข้อความ “ให้ความเห็นชอบตามเสนอ” เป็น “รับทราบ” (5) หน้า 12 บรรทัดที่ 11-13 ข้อความตั้งแต่ “จึงเห็นสมควรเสนอสภาวิชาการดังนี้ 1. อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคดนโลยีการผลิตสัตว์ แก้ไขเป็น “จึงเห็นสมควรเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์” และในที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2540 กรรมการสภาวิชาการได้ขอแก้ไขรายงานเพิ่มเติมดังนี้ หน้า 3 บรรทัดสุดท้ายจากล่าง แก้ข้อความ “จากการสอบ” เป็น “จากการพิจารณารายงานงานปฏิบัติ การสหกิจศึกษา”
 9/2540  9/3/1997  4.8  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541 )  ถอนวาระ
 10/2540  9/11/1997  4.3  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541   1. มอบให้คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ดำเนินการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีกับภาคเอกชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลในพื้นที่ 2. ให้เพิ่มแผนการปรับปรุงของส่วนงานที่ให้การสนับสนุนการบริหารงานทางวิชาการของสถาบันและศูนย์ต่าง ๆ ให้เด่นชัดเช่นเดียวกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการดำเนินการภายใต้หลักการรวมบริการประสานภารกิจของงานสำนักงานอธิการบดี 3. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนประสานกับผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ในการนำ Memorandum of Understanding ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อทำให้ update ขึ้น โดยให้ฝ่ายวางแผนนำโครงการความร่วมทางวิชาการกับต่างประเทศเข้ามาไว้ภายใต้แผนใดแผนหนึ่ง เช่น แผนจัดการศึกษา หรือแผนปรับปรุงคุณภาพ หรือแผนวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเป็นแผนงานเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 4. แก้ข้อความหน้า 13 ในร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541 ดังนี้ “2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพเริ่มเดือนมีนาคม 2541- กันยายน 2543 ในช่วงปีงบประมาณปี พ.ศ.2541 คาดว่าจะไม่มีก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง อาคารปฏิบัติการรวม อาคารศูนย์การแพทย์ และอาคารหอพักบุคลากร ได้งบประมาณร้อยละ 7.23 ดังนี้ “เป็น“ 2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพเริ่มเดือนมีนาคม 2541-กันยายน 2543 ในช่วงปีงบประมาณปี พ.ศ.2541 คาดว่าจะมีก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง อาคารปฏิบัติการรวม อาคารศูนย์การแพทย์ และอาคารหอพักบุคลากร ได้งบประมาณร้อยละ 7.23”
 11/2540  10/9/1997  1.1  มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Association of Co-operative Education ครั้งที่ 12 ในปี ค.ศ.2001 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Association of Co-operative Education ครั้งที่ 12 ในปี ค.ศ.2001  รับทราบว่าภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Association of Co-operative Education ในปี ค.ศ.2001 นั้น มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแสดงความขอบคุณไปยังบรรดาสมาชิกของ WACE ซึ่งก็ได้มีจดหมายตอบกลับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสมาชิกของ WACE จำนวนหนึ่งแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้พร้อมกับ ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการเตรียมงานในระดับ World Congress ในครั้งนี้ด้วย
 11/2540  10/9/1997  1.7  ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่1  รับทราบว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้ประกาศแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1 ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุน จำนวน 12 ทุน ใน 7 หลักสูตร รายละเอียดของผู้ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) Dr.Paul J. Grote (2) อ.ดร.เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) Prof.Dr.Serguei Meleshko 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) ศ.ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน 4. สาขาวิชาเคมี ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 3 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) รศ.ดร.กฤษณะ สาคริก (2) Assoc.Prof.Dr.Kenneth Haller (3) Dr.James Ketudat-Cairns 5. สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) Dr.Yupeng Yan (ได้รับ 2 ทุน เนื่องจากอยู่ในข่ายสาขาวิชาขาดแคลน) 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) อ.ดร.นันทกร บุญเกิด 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุน ได้แก่ (1) ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ (2) รศ.ดร.อารีย์ วรัญญูวัฒก์
 11/2540  10/9/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2540  รับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขดังนี้ (1) หน้า 1 รายชื่อกรรมการ ลำดับที่ 8 แก้ “ศ.ดร.รูเบ็น ซี อูมาลี” เป็น “ศ.ดร.รูเบ็น ซี. อุมาลี” (2) หน้า 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 2 แก้ “อ.ดร.ธีระวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์” เป็น “อ.ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์” (3) หน้า 3 บรรทัดที่ 4 นับจากล่าง แก้ข้อความ “จะจัดแผนการเรียนให้มีจำนวนหน่วยกิตเท่าไรก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม” เป็น “จะจัดแผนการเรียนให้มีจำนวนหน่วยกิตที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน 20 หน่วยกิต” (4) หน้า 5 บรรทัดที่ 15 นับจากล่าง (วาระที่ 4.2 ข้อ 3) แก้ “Probability tro Statistics” เป็น “Introduction and Statistics” (5) หน้า 7 บรรทัดที่ 2 แก้ข้อความ “หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” เป็น “หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ” (6) หน้า 7 บรรทัดที่ 21-22 แก้ไขข้อความ “ส่วนอีกด้านหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมครั้งที่ 2 กับสถาบันราชนก พบว่าความพร้อมของทางสถาบันราชนกต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง” เป็น “ส่วนด้านการประสานกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมครั้งที่ 2 กับสถาบันพระบรมราชชนก พบว่าความพร้อมของทางสถาบันพระบรมราชชนกต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง” (7) หน้า 7 บรรทัดที่ 25 แก้ข้อความ “เนื่องมหาวิทยาลัย” เป็น “เนื่องจากมหาวิทยาลัย” (8) หน้า 8 บรรทัดที่ 5 แก้ข้อความ “จะมีก่อสร้างสัตว์ทดลองปฏิบัติการ” เป็น “จะมีการก่อสร้าง อาคารสัตว์ทดลอง” (9) หน้า 8 บรรทัดที่ 13 (วาระที่ 4.4) แก้ “คุณวุฒ” เป็น “คุณวุฒิ” (10) หน้า 2 หัวข้อผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 3 แก้ “หัวหน้าส่วนอำนวยการ (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)” เป็น “หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)”
 11/2540  10/9/1997  4.2  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2541  ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2541 จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย 1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 5. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 6. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กรรมการ 7. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 8. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 9. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร กรรมการ 10. ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 11. ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 12. ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก กรรมการ 13. ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี กรรมการ 14. ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 15. ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง กรรมการ 16. ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 17. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 18. ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ 19. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 20. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 21. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป
 11/2540  10/9/1997  4.4  ขอความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชา 204 218 กฎหมายธุรกิจ  ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชา 204 218 กฎหมายธุรกิจ เป็นวิชาเลือกเสรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป
 11/2540  10/9/1997  5.5  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 506 310 Cement Technology  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชา 506 310 Cement Technology ตามรายละเอียด ดังนี้ รายวิชา 506 310 Cement Technology เดิม : รายวิชาบังคับก่อน รายวิชา 501 101 Engineering Materials เปลี่ยนเป็น : รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกับ รายวิชา 501 101 Engineering Materials หรือ รายวิชา 506 201 Introduction to Ceramics
 12/2540  12/23/1997  1.10  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 (1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540)  ถอนวาระ
 12/2540  12/23/1997  1.13  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในหนังสือระเบียบการสอบคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2541  รับทราบและมอบให้ศูนย์บริการการศึกษาไปพิจารณาดูว่าในประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นมีส่วนใดบ้างขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หากมีก็ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องต่อไป
 12/2540  12/23/1997  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540  รับรองรายงานการประชุมและให้ความเห็นชอบตามเสนอ
 12/2540  12/23/1997  4.17  ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2541 และปีการศึกษา 2542  ให้ความเห็นชอบตามเสนอ
 12/2540  12/23/1997  4.20  ขอความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2540 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541  ให้ความเห็นชอบเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 1. รายวิชา 303 416 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์ (Biotechnology for Animal Production) รายวิชาบังคับก่อน : 104 203 พันธุศาสตร์ ขอเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2540 2. รายวิชา 303 327 การผลิตสัตว์ทางเลือก (Alternative Animal Production) รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี ขอเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541
 12/2540  12/23/1997  5.4  ขอความเห็นความเห็นชอบการเปิดสอน 11 รายวิชา ของสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร   1. ให้สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรจัดการเปิดสอนวิชา “การบริหารงานวิศวกรรม” ได้ เนื่องจากในหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการยังไม่มีเปิดสอน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรเปิดสอนรายวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ไปก่อน 1 ภาคการศึกษา แต่รหัสวิชายังคงเป็นของสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนอีก 9 รายวิชา ให้นำเสนอพิจารณาในภายหลัง 2. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานกับสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้บรรลุภายใน 1 ภาคการศึกษา
 12/2540  12/23/1997  5.14  การพิจารณาลดรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 1 รายวิชาสำหรับการปรับระบบการศึกษาใหม่  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 1/2541  1/7/1998  1.3  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 (1 ตุลาคม 2539-30 กันยายน 2540)  รับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 (1 ตุลาคม 2539 -30 กันยายน 2540) มีสาระดังนี้ 1. งบประมาณ และรายจ่ายจริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 (1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540) จำนวนทั้งสิ้น 877,918,680 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 812,902,758.02 บาท และงบประมาณคงเหลือ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2540) จำนวน 65,015,921.98 บาท โดยที่ส่วนการเงิน และบัญชีได้นำเงินคงเหลือจำนวนดังกล่าวเข้าเป็นเงินสะสม 2. บุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2540 (เพิ่มขึ้นจากปี 2539 ร้อยละ 11) มีจำนวนทั้งสิ้น 911 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.48 ของจำนวนบุคลากรตามเป้าหมาย (1,132 คน) ทั้งนี้ประกอบด้วย พนักงานสายบริหาร วิชาการ 1 คน พนักงานสายวิชาการ 170 คน (เป้าหมาย 317 คน) และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารทั่วไป 740 คน (เป้าหมาย 814 คน) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย สาเหตุที่มีจำนวนพนักงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในสายวิชาการมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกน้อยและมีการชะลอการรับพนักงานใหม่ในสายปฏิบัติการ 3. การรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2540 จำนวนทั้งสิ้น 1,271 คน ใน 30 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ จำนวน 1,230 คน ใน 18 หลักสูตร (2) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวนน้อย จึง จำเป็นต้องงดการรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีการศึกษา 2540 ไว้ก่อน (3) ระดับบัณฑิต ศึกษา จำนวน 41 คน ใน 12 หลักสูตร 4. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 4.1 การเรียนการสอน สำนักวิชาต่าง ๆ ได้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2539 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 ดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ เปิดสอน 473 รายวิชา ใน 18 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2539 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 (2) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ เปิดสอน 5 รายวิชาใน 1 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2539 (3) ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอน 42 รายวิชา ใน 14 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2539 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 ทั้งนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ รุ่นที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 327 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 จำนวน 244 คน และนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 จำนวน 83 คน 4.2 กิจกรรมสำคัญในรอบปี ได้แก่ (1) กิจกรรมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิภาค ครั้งที่ 6 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพในระหว่าง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้เข้าร่วม 598 คน จาก 13 สถาบันการศึกษา (2) กิจกรรมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้เข้าร่วม 2,150 คน จาก 49 สถาบันการศึกษา (3) กิจกรรมสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 7 ปี ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์ 4.3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 7 แผนงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 7 แผนงาน 28 งาน/โครงการ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นโครงการเดิม 24 โครงการ โครงการใหม่ 4 โครงการ ผลการดำเนินการทั้ง 28 โครงการ พบว่างาน/โครงการ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีงาน/โครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ 1 โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 1 ในแผน งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 1/2541  1/7/1998  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2540  รับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขดังนี้ 1. หน้า 13 วาระที่ 4.5 แก้คำ “Introduction to Protogrammetry” เป็น “Introduction to Photogrammetry” 2. หน้า 21 บรรทัดที่ 5 ให้ตัด ข้อ 3. ออกทั้งหมด 3. หน้า 23 บรรทัดที่ 10 นับจากล่าง แก้คำ “ดีพิมพ์” เป็น “ตีพิมพ์” 4. หน้า 25 ตรงข้อความ “ที่ประชุมมีมติดังนี้” ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมอีก 1 ข้อ ดังนี้ “3. ยืนยันในหลักการ เรื่อง รวมบริการประสานภารกิจ คือ สำนักวิชาใดเป็นเจ้าของรายวิชานั้น ให้ถือว่าสำนักวิชาดังกล่าวเป็นเจ้าของรายวิชาที่ต้องให้บริการ”
 1/2541  1/7/1998  3.2  ขอความเห็นชอบการเปิดสอน 11 รายวิชา ของสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร  ให้ความเห็นชอบให้รายวิชา การจัดการอุตสาหกรรม ไปใช้รหัสวิชาของสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร เนื่องจากไม่ได้เป็นรายวิชาซึ่งมีรหัสวิชาอยู่ในสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1/2541  1/7/1998  4.9  การพิจารณาลดรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 1 รายวิชาสำหรับการปรับระบบการศึกษาใหม่  ให้ลดรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต โดยให้นับรวมรายวิชามนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) จำนวน 4 หน่วยกิต เข้าอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ และให้เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป
 1/2541  1/7/1998  4.10  การรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2541-2542  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับจำนวนรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2541-2542 เป็น 60 คน ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้แจ้งไว้กับทบวงมหาวิทยาลัย
 2/2541  2/19/1998  1.2  สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2541  รับทราบจำนวนผู้สมัครและผลการคัดเลือกดังนี้ 1. จำนวนผู้สมัคร ทั้งสิ้น 2,340 คน จำแนกเป็นประเภทโควตาโรงเรียน จำนวน 833 คน ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน 1,507 คน 2. จำนวนผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 1,619 คน 2.1 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,138 คน กลุ่มสาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 346 คน และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 135 คน 2.2 จำแนกตามประเภทโควตาได้ดังนี้ ประเภทโควตาโรงเรียน จำนวน 643 คน ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน 976 คน 3. จำนวนผู้ได้รับคัดเลือกเทียบกับจำนวนผู้สมัคร คิดเป็นร้อยละ 69.19 ดังนี้ ประเภทโควตาโรงเรียน ได้รับคัดเลือก ร้อยละ 77.19 ของผู้สมัคร ประเภทโควตาจังหวัด ได้รับคัดเลือก ร้อยละ 64.76 ของผู้สมัคร
 2/2541  2/19/1998  1.3  ผลการขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปรับแผนหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2541 ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)  รับทราบผลการขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปรับแผนหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2541 ในแผนพัฒนาการ ศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งทบวงฯได้ให้ความเห็นชอบ การปรับแผนฯ 8 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 1. ยืนยันการอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนฯ 7 จำนวน 9 หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ การรับรู้จากระยะไกล เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2. เปลี่ยนชื่อหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรชีววิทยา ซึ่งได้อนุมัติให้บรรจุไว้ตั้งแต่แผนฯ 7 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ของสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3. ขยายการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ได้อนุมัติบรรจุไว้ในแผนฯ 8 ดังนี้ หลักสูตร ตามแผนฯ 8 ขอปรับเป็น หมายเหตุ 1) ชีวเคมี ปริญญาโท (ปี 2541) ปริญญาโทและปริญญาเอก เลื่อนจากปี 2540 2) วิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก (ปี 2541) ปริญญาโทและปริญญาเอก เลื่อนจากปี 2540 3) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก (ปี 2541) ปริญญาโทและปริญญาเอก 4) นิวเคลียร์เทคโนโลยี ปริญญาโท (ปี 2541) ปริญญาโทและปริญญาเอก 5) เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ปริญญาโท (ปี 2541) คงเดิม
 2/2541  2/19/1998  2  เรื่องการรับรองรายงานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541  รับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขดังนี้ (1) หน้า 9 บรรทัดที่ 8 นับจากล่าง แก้ข้อความ “1. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้เปิดสอนในเวลาที่แตกต่างจากเวลาปกติ และพัฒนาให้เป็นการสอนทางไกลส่วนหนึ่งเพื่อลดภาระอาจารย์” เป็น “1. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้เปิดสอนในเวลาที่ผู้เรียนสะดวก และให้นำระบบการสอนทางไกลมาผสมใช้ด้วยถ้าทำได้เพื่อลดภาระอาจารย์” (2) หน้า 9 บรรทัดที่ 10 นับจากล่าง แก้ข้อความ “เสาร์-อาทิตย์หรือนอกเวลาทำการ โดยจะนำระบบการสอนทางไกลมาใช้ด้วยเพื่อลดเวลาในชั้นเรียนลง” เป็น “เสาร์-อาทิตย์หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา และให้นำระบบการสอนทางไกลมาผสมใช้ด้วยถ้าทำได้” (3) หน้า 13 บรรทัดที่ 3 นับจากล่าง แก้ไขข้อความ “นักศึกษากลุ่มที่แล้ว” เป็น “นักศึกษาในปีการศึกษา 2539” (4) หน้า 13 บรทัดสุดท้าย เติมข้อความ “และมีปริมาณเท่าใด” ไว้ท้ายประโยค (5) หน้า 20 บรรทัดที่ 8 จากบนแก้ “ดร.อุทุมพร จามรมาน” เป็น “ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน”
 2/2541  2/19/1998  4.5  ขอความเห็นชอบปรับหน่วยกิตรายวิชา 102 204 เคมีวิเคราะห์  ให้ความเห็นชอบปรับหน่วยกิต รายวิชา 102 204 เคมีวิเคราะห์ จาก 3 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต
 2/2541  2/19/1998  4.8  ขอความเห็นชอบใช้วิชา 501 404 Industrial Management แทนวิชา 407 443 Industrial Organization & Management  เห็นชอบให้ใช้วิชา 501 404 Industrial Management แทนรายวิชา 407 443 Industrial Organization & Management ซึ่งมีเนื้อหาที่ใช้ทดแทนกันได้ สำหรับนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
 2/2541  2/19/1998  5.3  ขอความเห็นชอบโครงการ “การแนะแนวเลือกสาขาวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2540  1. ให้ความเห็นชอบโครงการ “การแนะแนวเลือกสาขาวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2540” ซึ่งจัดในระหว่าง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 - วันที่ 6 มีนาคม 2541 ณ อาคารเรียนรวม 2. ให้นำวิธีการปัจจุบันและวิธีการใหม่สำหรับแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาไปชี้แจงแก่นักศึกษา ในวันแนะแนวและให้สอบถามความเห็นของนักศึกษาว่าควรจะใช้วิธีไหน
 3/2541  4/2/1998  1.1  การอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2541  รับทราบ และเห็นชอบให้มีการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาใหม่ จำนวน 100 คน ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2541 และอบรมนักศึกษาใหม่ทั้งหมดในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2541
 3/2541  4/2/1998  1.2  การบรรจุรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541  รับทราบ โดยให้บรรจุรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไว้ในรายวิชาไทยศึกษา เพราะเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน ซึ่งประธานสภาวิชาการรับจะเป็นผู้ดำเนินการสอนเอง โดยจะจัดหน่วยที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่ง แล้วจึงไปตกลงกันอีกทีว่า จะปรับเนื้อหาอื่นแล้วเอาตรงนี้ใส่เข้าไป ใช้เวลากี่ชั่วโมง
 3/2541  4/2/1998  1.4  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2540  รับทราบเกี่ยวกับรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541
 3/2541  4/2/1998  1.9   การดำเนินการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาปัจจุบันในปีการศึกษา 2541  รับทราบการดำเนินการให้นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสมัครกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลในประเภทกู้ต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 1,315 คน เป็นจำนวนเงิน 86,991,000 บาท และในประเภทขอกู้ใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 181 คน เป็นจำนวนเงิน 12,428,500 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล) สำหรับนักศึกษาประเภทขอกู้ใหม่ ในปีการศึกษา 2541 จากทบวงฯ จำนวน 23,800,000 บาท ดังนั้น เงินที่ได้รับการจัดสรรจะเหลือเพียงประมาณ 11 ล้านบาท จึงขอประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนของการกลั่นกรองนักศึกษาต่อไป เพราะวงเงินจำกัดมาก
 3/2541  4/2/1998  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ (1) หน้า 1 รายชื่อกรรมการลำดับที่ 22 แก้ไขข้อความในวงเล็บ จาก (ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยี ทรัพยากร) เป็น (ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
 3/2541  4/2/1998  4.6  ขอความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2541)  ถอนวาระ
 3/2541  4/2/1998  4.9  กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2541  ให้ความเห็นชอบกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2541 ดังนี้ กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2541 วัน-เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ การแต่งกาย วันอังคารที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2541 เวลา 08.30-16.30 น. - นักศึกษาใหม่รายงานตัว เข้าหอพัก - งานบริการหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา - ส่วนการเงินและบัญชี นักศึกษาหญิงที่หอพัก สุรนิเวศ 4 นักศึกษาชายที่หอพัก สุรนิเวศ 7 ชุดสุภาพ วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2541 เวลา 08.00-20.00 น. - นักศึกษาใหม่เข้าอบรม ทักษะการเรียนในระดับ อุดมศึกษา - ฝ่ายวิชาการ - ส่วนกิจการนักศึกษา - ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม ชุดนักศึกษา วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2541 เวลา 08.30-12.00 น. 12.30-14.30 น. 15.00-15.30 น. 16.30-17.30 น. 17.30-18.00 น. - นักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียน - ทดสอบภาษาอังกฤษ - นักศึกษาเดินทางไปพร้อมที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - พิธีต้อนรับโดยจังหวัดและ เทศบาลนคร นครราชสีมา และ กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - เดินทางกลับ - ศูนย์บริการการศึกษา - สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม - ศูนย์บริการการศึกษา - ส่วนกิจการนักศึกษา - ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารเรียนรวม อาคารเรียนรวม จากหอพักสุรนิเวศ และอาคารเรียนรวม ไปลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ชุดนักศึกษา ชุดนักศึกษา ชุดนักศึกษา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2541 เวลา 06.00-12.00 น. 13.30-16.00 น. 17.00-22.00 น. - กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ของ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ - งานบายศรีสู่ขวัญ - องค์การบริหาร - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ - ศูนย์บริการการศึกษา - ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารเรียนรวม สุรพัฒน์ 2 ชุดนักศึกษา เสื้อม่อฮ่อม วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2541 เวลา 13.00-15.30 น. - นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน - ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม ชุดนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2541 เวลา 13.00 น. 14.30-15.30 น. - นักศึกษาซ้อมพิธีไหว้ครู - กิจกรรมไหว้ครู - ส่วนกิจการนักศึกษา สุรพัฒน์ 2 ชุดพิธีการ
 4/2541  4/29/1998  2  เรื่องการรับรองรายงานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2541  รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งให้แก้ไขดังนี้ (1) หน้า 10 วาระที่ 4.8 ตัดข้อความ “ส่วนการเปลี่ยนแปลงหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเตรียม….ครั้งหนึ่ง” โดยใช้ข้อความ “และขอให้สำนักวิชามีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรล่วงหน้า และนำเสนอสภาวิชาการเพื่อตัดสินความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง และในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปให้จัดกิจกรรมแนะแนวในภาคการศึกษาที่ 2” แทน
 4/2541  4/29/1998  4.2  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2541  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ประจำภาคการ ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ตามเสนอ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2541 และเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม มอบอำนาจให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคณบดีสำนักวิชาเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ โดยไม่ต้องนำเสนอสภาวิชาการ
 4/2541  4/29/1998  4.13  การแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการการศึกษาไร้พรมแดน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 เป็นต้นไป  ให้ความเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมว่า ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ จะสังกัดสาขาวิชาใดในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 5/2541  6/25/1998  1.2  รายละเอียดตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีปกติ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  รับทราบว่ามีรายวิชาที่เปิดสอนตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีปกติที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 198 รายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอนตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 73 รายวิชา
 5/2541  6/25/1998  1.3  รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541  รับทราบรายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดรับ วิธีการรับนักศึกษา จำนวนรับ และผลการดำเนินงาน
 5/2541  6/25/1998  2  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541  รับรองรายงานตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งให้แก้ไข ดังนี้ 1) หน้า 5 บรรทัดที่ 15 นับจากบน แก้ข้อความ “วิชาชีววิทยา” เป็น “วิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม” 2) หน้า 5 บรรทัดที่ 10 นับจากล่าง แก้ข้อความ “สาขาวิชาชีววิทยา” เป็น “สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม” 3) หน้า 13 บรรทัดที่ 5 นับจากล่าง แก้ข้อความ “และเป็นนักศึกษาที่เทียบ” เป็น “และเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายโดยการสอบเทียบ” 4) หน้า 15 บรรทัดที่ 7-9 นับจากบน ตัดข้อความทั้งหมดออก 5) หน้า 15 บรรทัดที่ 11-12 นับจากบน ตัดข้อความ “และศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ จะเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่งด้วย” ออก 6) หน้า 19 บรรทัดที่ 7 แก้ข้อความ “3. ให้ฝ่ายวางแผนประสานกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์เพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” เป็น “3. ให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ประสานกับฝ่ายวางแผนเพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
 5/2541  6/25/1998  4.2  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2541 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป  รับรองรายงานตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งให้แก้ไข ดังนี้ 1) หน้า 5 บรรทัดที่ 15 นับจากบน แก้ข้อความ “วิชาชีววิทยา” เป็น “วิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม” 2) หน้า 5 บรรทัดที่ 10 นับจากล่าง แก้ข้อความ “สาขาวิชาชีววิทยา” เป็น “สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม” 3) หน้า 13 บรรทัดที่ 5 นับจากล่าง แก้ข้อความ “และเป็นนักศึกษาที่เทียบ” เป็น “และเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายโดยการสอบเทียบ” 4) หน้า 15 บรรทัดที่ 7-9 นับจากบน ตัดข้อความทั้งหมดออก 5) หน้า 15 บรรทัดที่ 11-12 นับจากบน ตัดข้อความ “และศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ จะเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่งด้วย” ออก 6) หน้า 19 บรรทัดที่ 7 แก้ข้อความ “3. ให้ฝ่ายวางแผนประสานกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์เพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” เป็น “3. ให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ประสานกับฝ่ายวางแผนเพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
 5/2541  6/25/1998  4.10  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของ รายวิชา 403 311  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 403 311 Engineering Electronics Laboratory ดังนี้ เดิม วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 403 212 Engineering Electronics II เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 403 212 Engineering Electronics II และรายวิชา 403 203 Circuit & Devices Laboratory ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
 5/2541  6/25/1998  4.11  ขอความเห็นชอบการใช้วิชา 501 404 การจัดการอุตสาหกรรม ทดแทนวิชา 407 443 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม  ให้ความเห็นชอบให้ใช้วิชา 501 404 การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) แทนวิชา 407 443 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม (Industrial and Organization Management) ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเดิมในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งในด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสามารถทดแทนกันได้ ประกอบกับวิชา 501 404 มีชื่อวิชาเดียวกับวิชาบังคับของ ก.ว. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขอเทียบรายวิชาของ ก.ว.
 6/2541  7/23/1998  1.4  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ประจำงวดที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2540 - 31 มีนาคม 2541)  รับทราบเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ประจำงวดที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2540 - 31 มีนาคม 2541) รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม และขอให้หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งมือในเรื่องแผนฯ ที่ค่อนข้างช้า เนื่องจากได้มีการชี้แจงงบประมาณปี 2542 ไปแล้ว
 6/2541  7/23/1998  1.6  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2541  รับทราบว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเครือข่ายการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2541 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2541 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย” สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม
 6/2541  7/23/1998  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้ขอให้มีการแก้ไข ดังนี้ 1. หน้า 13 บรรทัดที่ 9 แก้ข้อความ “สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหลักการดังนี้” เป็น “สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ขอใช้บริการที่ศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งมีหลักการดังนี้” 2. หน้า 14 บรรทัดที่ 24 แก้ข้อความ “จากสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี” เป็น “จากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี” 3. วาระที่ 1.9 ขอเปลี่ยนคำภาษาอังกฤษ “Product” มาเป็นภาษาไทยว่า “ศึกษาขบวนการจัดการเรียนการสอน”
 7/2541  9/9/1998  1.2  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการปรับภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540 - 30 มิถุนายน 2541)  รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการปรับภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540 - 30 มิถุนายน 2541 โดยให้ยกขึ้นมาทบทวนเป็นเรื่อง ๆ เพื่อหาแนวทางให้เกิดการปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 1. การรับนักศึกษา จะทำการคิดค้นใหม่ว่าทำอย่างไรจะให้ได้ตามเป้าหมาย 2. การขยายการบริการวิชาการ จะดูเฉพาะส่วนที่มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ ซึ่งในการยกขึ้นมาพิจารณานั้นจะดูว่ามหาวิทยาลัยพร้อมหรือยัง มีมาตรการและกลไกที่จะทำให้การขยายบริการนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ 3. ในเรื่องของสุรสัมมนาคาร ได้มีการเปลี่ยนการจัดการใหม่ แล้วนำแผนมาดูว่าจะทำให้เข้าเป้าได้แค่ไหน 4. ในเรื่องรายได้ของฟาร์ม จากงบประมาณที่เสนอเพิ่มขึ้นเกือบ 100% จากเดิม 5. การพัฒนาอาชีพอิสระ ต้องปรับใหม่เล็กน้อย โดยอาจจะใช้คำว่า การพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการว่างงานของบัณฑิต ซึ่งจะไปเชื่อมกับโครงการ SIS และโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลทำอยู่ด้วย และจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อทำโครงการขึ้นให้เป็นรูปธรรม และจะขยายขอบเขตที่ไม่ใช่การพัฒนาอาชีพอิสระเพื่อรองรับบัณฑิตที่ว่างงาน ซึ่งอาจจะไม่ใช่อาชีพอิสระเท่านั้น อาจจะเป็นอาชีพอื่น ๆ และต้องประสานกับหน่วยงานเหล่านั้น แล้วร่างเป็นโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา
 7/2541  9/9/1998  1.3  สรุปรายงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2541  รับทราบรายงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2541 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ปัญหาในช่วงเวลาของการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาได้ แต่อาจเปลี่ยนสถานที่เป็นอาคารสุรพัฒน์ 2 ได้ โดยให้ร้านค้าจัดบนลานจอดรถของเทคโนธานี เป็นต้น 2. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีต่อไป ควรประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ให้มาจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็น พันธมิตรอุดมศึกษานครราชสีมา เพื่อที่จะทำให้มีน้ำหนัก มีอำนาจต่อรองกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะขอเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ควรเตรียมแผนการจัดงานไว้ล่วงหน้าด้วย
 7/2541  9/9/1998  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้ขอให้มีการแก้ไข ดังนี้ 1) หน้า 1 รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมให้เพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า รักษาการแทน) และตัดชื่อผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาในรายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าประชุมออก 2) หน้า 3 บรรทัดที่ 24 ให้ตัดคำว่า “แต่” ออกจากข้อความ “แต่ภายในวงเงิน…” 3) หน้า 5 บรรทัดที่ 10 แก้ข้อความ “มาตเกษร” เป็น “มากเกษร” 4) หน้า 5 บรรทัดที่ 24 แก้ข้อความ “ 1. หากมหาวิทยาลัยฯ ได้…ตามไป” เป็น “ 1. หากมหาวิทยาลัยฯ ได้อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านพรีคลีนิกมาก่อน จะทำให้สามารถมารองรับการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการสอนใน 3 ปีแรก และนักศึกษาไปเรียนต่อในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใน 3 ปีหลัง รวมทั้งรองรับการผลิตสาขาสาธารณสุขเทคนิคการแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยฯก็จะแปรญัตติตามไป” 5) หน้า 16 บรรทัดที่ 15 แก้ข้อความ “รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.วรพจน์ ขำพิศ” เป็น รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ” 6) หน้า 16 บรรทัดที่ 17 แก้ข้อความ “ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่” เป็น “ขอเปิดสอนรายวิชาเลือกบังคับใหม่” 7) หน้า 18 บรรทัดที่ 1 ให้ตัดคำว่า “ให้กับ” ออกจากข้อความ “ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้า…” เนื่องจากซ้ำกับคำในหน้า 17 8) หน้า 18 บรรทัดที่ 7 แก้ข้อความ “…ช่วยสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องอำนวยความสะดวกคือ กรณีบุคลากรสายวิชาการขององค์กรต้องหมุนเวียนมาจากออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยอาจจะต้องให้สถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์…” เป็น “…ช่วยสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องอำนวยความสะดวกคือ กรณีบุคลากรสายวิชาการขององค์กรต้องหมุนเวียนมาจากออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยอาจจะต้องให้สถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดหรือเทียบเท่า และพิจารณาเงื่อนไขระยะเวลาการอนุญาตเป็นรายกรณีไป เพื่อประโยชน์…”
 7/2541  9/9/1998  5.1  โครงการแนะแนวการศึกษา “การแนะแนวเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541”  เห็นชอบ โครงการแนะแนวการศึกษา “ การแนะแนวเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541” และขอความร่วมมือจากทุกสำนักวิชาให้กำหนดอาจารย์ผู้ประสานงานกับงานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อจัดเตรียมการ ส่วนกิจกรรมของสำนักวิชาขอให้สำนักวิชากำหนดรูปแบบของกิจกรรม โดยส่วนกิจการนักศึกษาจะบริการด้านต่าง ๆ ให้
 7/2541  9/9/1998  5.2  รายละเอียดตารางสอนและตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2541 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีปกติ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  รับทราบรายวิชาที่เปิดสอนตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีปกติที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 220 รายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอนตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 83 รายวิชา
 8/2541  11/25/1998  1.9  สรุปผลการดำเนินโครงการแนะแนวเลือกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541  รับทราบผลการดำเนินโครงการแนะแนวเลือกสาขาวิชา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 และ 15 ตุลาคม 2541 ณ อาคารเรียนรวม
 8/2541  11/25/1998  1.10  สรุปรายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ปีการศึกษา 2541  รับทราบการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ปีการศึกษา 2541 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม
 8/2541  11/25/1998  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้ขอให้มีการแก้ไข ดังนี้ 1) หน้า 5 วาระที่ 1.4 ข้อสังเกตในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอเพิ่มเติมข้อความก่อนที่ประชุมรับทราบดังนี้ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรได้ชี้แจงว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาฯ นั้น สำนักวิชาฯ ได้จัดทำตามคำสั่งของท่านอธิการบดีและนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่อง การตัดวิชา Prerequisite รายวิชาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นั้น ทางสำนักวิชาฯ ขอยืนยันว่า ไม่มี ส่วน Prerequisite ของรายวิชาชีพนั้น คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ เห็นว่า สาขาวิชาน่าจะทราบดีกว่าว่า รายวิชาใด ควรจะใช้วิชาใดเป็นวิชา Prerequisite อีกทั้งการกำหนดวิชา Prerequisite ของสาขาวิชาก็ไม่ได้มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด เลยไม่ทราบว่าฝ่ายวิชาการจะให้ประสานงานกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องใด 2) หน้า 7 บรรทัดที่ 4 แก้คำว่า “ประเทศคานาดา” เป็น “ประเทศแคนาดา” 3) หน้า 12 วาระที่ 4.11 เพิ่มข้อความว่า “โดยขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เอกชัย จันทสาโร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” ต่อจากข้อความสุดท้ายของประโยค
 8/2541  11/25/1998  4.5  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 404 411 Transportation Engineering  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนสำหรับรายวิชา 404 411 Transportation Engineering เป็น 410 243 Surveying และ 101 103 Probability and Statistics
 1/2542  2/9/1999  1.1  รายละเอียดตารางสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541  รับทราบว่า มีรายวิชาตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 207 รายวิชา และมีรายวิชาตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 69 รายวิชา
 1/2542  2/9/1999  1.12  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541  รับทราบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 1/2542  2/9/1999  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้เสนอขอแก้ไข
 1/2542  2/9/1999  4.13  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2541  เห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2541 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร รวมทั้งสิ้น 67 ราย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ได้มอบให้ศูนย์บริการการศึกษาตรวจสอบและบันทึกไว้ด้วยว่า นักศึกษาที่เรียนจบก่อน 4 ปีนั้น มีจำนวนเท่าไร
 1/2542  2/9/1999  5.6  ขอความเห็นชอบอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 505 341 Hydrogeological Development Technology และ 505 343 Groundwater Investigation  เห็นชอบให้นางสาวอรุณลักษณ์ มนอิ่น สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 505 341 Hydrogeological Development Technology และ 505 343 Groundwater Investigation ในภาคการศึกษาที่ 3/2541 เป็นกรณีพิเศษ เพราะนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถเรียนรายวิชาทั้งสองได้ และจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานี้
 2/2542  4/8/1999  1.15  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541(1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541)  รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2541) และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้ง รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของทุกงาน/โครงการ
 2/2542  4/8/1999  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้เสนอขอแก้ไข
 2/2542  4/8/1999  4.2  ขอความเห็นชอบกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542  เห็นชอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ตามเสนอ
 2/2542  4/8/1999  4.3  ขอความเห็นชอบการเปรียบเทียบรายวิชา และการเทียบเท่าของรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปริญญาตรี ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรังปรุง พ.ศ.2541  เห็นชอบการเปรียบเทียบรายวิชา และการเทียบเท่าของรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ในหลักสูตรปริญญาตรี ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาใน หลักสูตรเดิมได้สำเร็จการศึกษาด้วยรายวิชาเทียบเท่าของหลักสูตรใหม่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อการประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
 2/2542  4/8/1999  4.7  ขอความเห็นชอบเปิดรายวิชา 303 271 การปฏิบัติงานฟาร์ม  เห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชา 303 271 การปฏิบัติงานฟาร์ม (General Farm Practicum) 3(0-9-0) ใหักับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้า โครงการสหกิจศึกษา ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 ทั้งนี้รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เปิดใหม่อยู่ ในหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาและได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2541 แล้ว
 3/2542  4/22/1999  4.2  ขอความเห็นชอบการพิจารณาให้หน่วยกิตแก่ผู้สำเร็จการอบรม ISU Summer Session 1999  เห็นชอบให้ผู้สำเร็จการอบรม ISU Summer Session 1999 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กันยายน 2542 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เทียบหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้ 9 หน่วยกิต ส่วนการออกใบรับรองผลการอบรมดังกล่าว จะออกในลักษณะแสดงให้รู้ว่า มหาวิทยาลัยเทียบให้แก่การอบรมนี้ 9 หน่วยกิต
 4/2542  4/29/1999  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2541  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 15 สาขาวิชา จำนวน ทั้งสิ้น 406 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รวม 38 ราย - เทคโนโลยีการผลิตพืช 23 ราย - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 14 ราย - เทคโนโลยีอาหาร 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 259 ราย - วิศวกรรมเครื่องกล 53 ราย - วิศวกรรมไฟฟ้า 53 ราย - วิศวกรรมขนส่ง 15 ราย - วิศวกรรมอุตสาหการ 22 ราย - วิศวกรรมโทรคมนาคม 47 ราย - วิศวกรรมโยธา 69 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร รวม 109 ราย - วิศวกรรมเคมี 13 ราย - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 ราย - วิศวกรรมโลหการ 42 ราย - เทคโนโลยีธรณี 9 ราย - วิศวกรรมเซรามิก 8 ราย - วิศวกรรมพอลิเมอร์ 5 ราย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ราย จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 ราย และสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 1 ราย
 5/2542  6/3/1999  1.10  แผนพัฒนาการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542 - 2546)  (ย้ายไปวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.12)
 5/2542  6/3/1999  4.4  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2541 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2541 เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 49 ราย 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 ราย 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 44 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 1) สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 7 ราย และอนุมัติว่า ถ้าหากมีผู้จบการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งไม่สามารถรอการอนุมัติได้ ให้เวียนของความเห็นชอบจากกรรมการสภาวิชาการ
 5/2542  6/3/1999  4.12  แผนพัฒนาการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542 - 2546)  1. เห็นชอบในหลักการ 2. ในแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป้าหมายในข้อ 1 “…การจัดการกีฬาและสุขภาพ โดยมีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม…” ให้เพิ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย 3. ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้เพิ่มรายละเอียดให้เต็มแผนพัฒนาการกีฬาดังกล่าว หรือหากไม่เพิ่มรายละเอียด ให้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนหลัก
 5/2542  6/3/1999  5.5  ขอความเห็นชอบยกเลิกการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ราย  เห็นชอบให้ยกเลิกการสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2541 ของนางสาวจิราวรรณ โกเศยะโยธิน รหัส B3806869 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 6/2542  7/15/1999  4.5  ขออนุมัติแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา 408 213 การออกแบบวงจรตรรกและเชิงเลข ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  อนุมัติให้แก้ไขรายวิชา 408 213 การออกแบบวงจรตรรกและเชิงเลข จากเดิมมีรายวิชาบังคับก่อน เป็น รายวิชาที่ไม่มีรายวิชาบังคับก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2542 เป็นต้นไป
 7/2542  9/20/1999  1.5  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541  รับทราบเกี่ยวกับรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2542
 7/2542  9/20/1999  1.8  รายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษ รุ่นปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รับทราบรายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษ รุ่นปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้เผยแพร่รายงานการวิจัยสถาบันดังกล่าว แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
 7/2542  9/20/1999  1.10  โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2542  รับทราบเกี่ยวกับโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2542
 7/2542  9/20/1999  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542
 7/2542  9/20/1999  4.8  ขอความเห็นชอบยกเลิกการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2541 ของนางสาวจันทร์ทิพย์ ประโพธิ์ศรี  เห็นชอบให้ยกเลิกการสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2541 ของนางสาวจันทร์ทิพย์ ประโพธิ์ศรี B3812273 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 7/2542  9/20/1999  5.3  ภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษาที่ 1/2541-3/2541  รับทราบ โดยให้สำนักวิชานำไปทบทวนในระดับสำนักวิชา หากมีข้อเสนอแนะอย่างไร ให้นำมาเสนอสภาวิชาการ อีกครั้ง
 7/2542  9/20/1999  5.4  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการอบรม ISU Summer Session 1999  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการอบรม ISU Summer Session 1999 จำนวน 87 คน
 7/2542  9/20/1999  5.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 4 ราย ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 1. นายธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 2. นางสาวพรทิพย์ บำรุงกลาง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1. ร.อ.โอภาส อุดมสมบูรณ์ผล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ราย ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1. นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
 7/2542  9/20/1999  5.7  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542  ให้ความเห็นชอบ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 5 ราย ดังนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ราย 1. นางสาวธิดาพร ดวงจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ราย 1. นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน อนุปริญญาวิศวกรรมขนส่ง 2. นายจรินทร์ เที่ยงธรรม อนุปริญญาวิศวกรรมขนส่ง 3. นายอดิศร พลเสนา อนุปริญญาวิศวกรรมไฟฟ้า 4. นายชาญชัย พิบูลย์ อนุปริญญาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7/2542  9/20/1999  5.8  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม และผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542  ประชุมให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 233 ราย ดังนี้ 1. ผู้สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2541 เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย 2. ผู้สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 189 ราย 3. ผู้สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 36 ราย
 8/2542  11/11/1999  1.10  EXTRACT FROM VIETNAM MISSION (24-30 SEPTEMBER 1999)  รับทราบเกี่ยวกับ EXTRACT FROM VIETNAM MISSION (24-30 SEPTEMBER 1999)
 8/2542  11/11/1999  3.2  ภาระงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษาที่ 1/2541-3/2541  รับทราบข้อสังเกตของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และมีมติว่า หากสำนักวิชาใดมีข้อเสนอแนะหรือ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการคำนวณภาระงาน ให้ประสานกับส่วนการเจ้าหน้าที่โดยตรง
 8/2542  11/11/1999  4.3  EXTRACT FROM VIETNAM MISSION (24-30 SEPTEMBER 1999)  (ย้ายไปแจ้งทราบ 1.10)
 8/2542  11/11/1999  4.5  ขออนุมัติผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  อนุมัติผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2542 จำนวน 2 ราย คือ นายสำเร็จ คันธี สาขาวิชาฟิสิกส์ และนายโยธิน สุริยพงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา เข้าศึกษาในภาค การศึกษาที่ 1/2543 และหากมีกรณีเช่นนี้อีก มอบให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
 8/2542  11/11/1999  4.11  ขออนุมัติให้รายวิชา 102 650 Advanced Biochemistry เทียบเท่ากับ รายวิชา 109 700 Graduate Biochemistry  อนุมัติให้รายวิชา 102 650 Advanced Biochemistry เทียบเท่ากับรายวิชา 109 700 Graduate Biochemistry
 1/2543  1/13/2000  1.3  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542  รับทราบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนและ การให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2542
 1/2543  1/13/2000  1.5  (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541  รับทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 จำนวน 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกเป็น 1. ผลการประเมินภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ 2. ผลการประเมินแต่ละสำนักวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ 5 สำนักวิชา ได้แก่ 2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2.4 สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.5 สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร 3. ผลการประเมินเป็นกลุ่มสาขาวิชา จำแนกตามภารกิจ 3 กลุ่มสาขาวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ ได้แก่ 3.1 กลุ่มสาขาวิชาที่ให้บริการ 3.2 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต แต่ยังไม่มีบัณฑิต 3.3 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต และมีบัณฑิต
 1/2543  1/13/2000  1.11  การเห็นชอบให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  รับทราบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เห็นชอบให้ผู้สอบผ่านการ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 2 ราย คือ นายชุมพล อริยบัญโญทัย และนายวีรวัตร นามานุศาสตร์ เริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2543 และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวมนตรา ไชยรัตน์ เริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543
 1/2543  1/13/2000  1.14  รายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง กิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2541  รับทราบรายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง กิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2541
 1/2543  1/13/2000  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ตามที่เสนอขอแก้ไข
 1/2543  1/13/2000  4.8  ขอความเห็นชอบในการรับผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรแบบ 1  เห็นชอบให้รับ MR. GU MING เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช หลักสูตรแบบ 1 โดยอนุมัติให้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543
 2/2543  2/24/2000  1.10  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2542 (1 ตุลาคม 2541- 30 กันยายน 2542)  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2542 (1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542) ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2542 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานของงานประจำ มีผลงานทั้ง 2 งานเฉลี่ยร้อยละ 81.97 ซึ่งผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2541 ซึ่งมีผลงานเฉลี่ยร้อยละ 63.27 และการใช้จ่ายเงินในปี งบประมาณ 2542 คิดเป็นอัตราการใช้จ่ายร้อยละ 91.00 ในขณะที่อัตราการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2541 เป็นร้อยละ 87.46 พบว่าทั้งในปีงบประมาณ 2541 และ 2542 มีการใช้จ่ายเงินมากกว่าผลการดำเนินงาน 2. เป้าหมายการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2542 มีจำนวนน้อยกว่าปีการศึกษา 2541 ทั้งที่จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2542 มีมากกว่าในปีการศึกษา 2541 จำนวน 2 หลักสูตร 3. เป้าหมายการรับนักศึกษาและจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2542 มีจำนวนมากกว่าปีการศึกษา 2541 4. การขาดแคลนบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 โดยมอบหมายให้ส่วนการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานของทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานให้มีอัตรากำลังที่เพียงพอ แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงปรากฏในปีงบประมาณ 2542 ได้แก่ เทคโนธานี และส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนการเจ้าหน้าที่น่าจะได้มีการ วิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานที่แจ้งว่าอัตรากำลังไม่เพียงพอว่ายังขาดอัตรากำลังจริงหรือไม่ 5. การขาดอุปกรณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปัจจุบันหลายหน่วยงานพยายามที่จะจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ไว้ใช้ประจำหน่วยงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการรวมบริการประสานภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวควรใช้บริการกลางของหน่วยงานหลักต่าง ๆ ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย และหากมีการประชุมทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (แผน 10 ปี) คงจะต้องมีการนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 2/2543  2/24/2000  1.11  ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2541 - 2543  รับทราบข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2541 - 2543 ที่ จัดทำโดยศูนย์บริการการศึกษา
 2/2543  2/24/2000  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2543 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มอีก
 2/2543  2/24/2000  4.13  การเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 – 2554)  เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี เป็น ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545-2554)
 2/2543  2/24/2000  4.15  ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 304 301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Biotechnology)  อนุมัติให้เปิดสอนรายวิชา 304 301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Biotechnology) เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2543 เป็นต้นไป
 2/2543  2/24/2000  4.18  4.18 ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น  ให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Faculty of Bioresources มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรูปแบบ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นทั้งในลักษณะการแลกเปลี่ยนเพื่อทำการวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ โครงการสหกิจศึกษา
 3/2543  4/30/2000  4.4  ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา 302415 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 302415 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ในภาคการศึกษาที่ 3/2542 เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. B3950227 นางสาววราภรณ์ จักกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2. B3950494 นายบุญญฤทธิ์ จันทร์ศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3. B3950555 นางสาวขัตติยา คำภา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4. B3950609 นางสาวเบญจวรรณ โชติมนทิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5. B3951132 นางสาวดวงใจ จำจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 6. B3951781 นางสาวโสภา เจนสาคู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 7. B3951859 นางสาวนุชจรี ตันทนาภรณ์กุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 3/2543  4/30/2000  4.5  4.5 ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 505341 Hydrogeological Development Technology เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติให้นายนิยม รูปไธสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 505341 Hydrogeological Development Technology ในภาคการศึกษาที่ 3/2542 เป็นกรณีพิเศษ และมอบหมาย ให้ศูนย์บริการการศึกษาไปศึกษาระบบควบคุมเพื่อมิให้เกิดการลงทะเบียนเรียนโดยไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน
 3/2543  4/30/2000  4.11  ขอความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 ดังนี้ ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอให้แก้ไข ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "สภาวิชาการ" หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "สำนักวิชา" หมายถึง สำนักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "คณบดี" หมายถึง คณบดีสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณี ที่นักศึกษายังไม่เข้าสังกัดสำนักวิชา ให้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาทำ หน้าที่คณบดี และคณะกรรมการประจำ ศูนย์บริการการศึกษา ทำหน้าที่คณะ กรรมการประจำสำนักวิชาที่นักศึกษา สังกัด ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "สภาวิชาการ" หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "สำนักวิชา" หมายถึง สำนักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "คณบดี" หมายถึง คณบดีสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัด ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ข้อ 5 หลักสูตรการศึกษา มีการจัดหลักสูตรการศึกษาเป็น 5.1 หลักสูตรปริญญาตรี 5.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 6.2 เป็นผู้ที่สำเร็จอนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 6.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดม ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 21.7 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 24 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 4 ปี หรือ 30 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 5 ปี หรือ 36 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 6 ปี แล้วยังมีจำนวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 21.7 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ภาคการศึกษา หรือ เทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือ 24 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 4 ปี หรือ 30 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 5 ปี หรือ 36 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 6 ปี แล้วยังมีจำนวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ข้อ 22 ผู้มีสิทธิขอรับปริญญา 22.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับปริญญา นักศึกษาผู้มีสิทธิ ขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 22.1.2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 12 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 5 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 15 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 6 ปี ข้อ 22 ผู้มีสิทธิขอรับปริญญา 22.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับปริญญา นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 22.1.2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ภาคการ ศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือ ไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 12 ภาค การศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 5 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 15 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 6 ปี ข้อ 24 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 24.4 (ความเดิมไม่มีข้อนี้) ข้อ 24 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 24.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ข้อ 27 ความเดิมไม่มีข้อนี้ ข้อ 27 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ตกออก และขอรับอนุปริญญา จะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาารีได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็น ควรพิจารณาอีกครั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
 3/2543  4/30/2000  4.12  4.12 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนทุนการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3/2543  4/30/2000  4.21  ขออนุมัติรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แผนการเรียน แบบ 1  อนุมัติให้รับนางพรรณระพี อำนวยสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แผนการเรียนแบบ 1 เน้นการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2543
 4/2543  6/1/2000  1.9  รายงานการจำหน่ายใบสมัคร และการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  รับทราบรายงานสรุปข้อมูลการจำหน่ายใบสมัคร และการรับสมัครนักศึกษา (จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ดังนี้ 1. การจำหน่ายใบสมัคร จำหน่ายได้ 517 ชุด 2. ผู้สมัคร จำนวนรวมทั้งสิ้น 214 คน 3. ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก จำนวนรวมทั้งสิ้น 198 คน 4. ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนรวมทั้งสิ้น 119 คน 5. ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 96 คน
 4/2543  6/1/2000  1.11  เอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  รับทราบเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543
 4/2543  6/1/2000  1.12  ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 สำหรับบัณฑิตศึกษา  รับทราบเกี่ยวกับตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 สำหรับบัณฑิตศึกษา
 4/2543  6/1/2000  4.1  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขของรายวิชา 410352 ปฏิบัติการชลศาสตร์  อนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 410352 ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory) ดังนี้ เงื่อนไขเดิม วิชาบังคับร่วม : กลศาสตร์ของไหล 1 เงื่อนไขใหม่ วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ของไหล 1 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2543 เป็นต้นไป
 4/2543  6/1/2000  4.16  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 ข้อ 34.1 เกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 ข้อ 34.1 เกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ดังนี้ ข้อความเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ 34. การสอบภาษาต่างประเทศ 34.1นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนต้องได้รับการสอบภาษาต่างประเทศและมีผลการสอบอยู่ในระดับผ่านภายในสามปีการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านอาจขอสอบใหม่ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่สอบ ข้อ 34. การสอบภาษาต่างประเทศ 34.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนต้องได้รับการสอบภาษาต่างประเทศและมีผลการสอบอยู่ในระดับผ่านภายในเก้าภาคการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านอาจขอสอบใหม่ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่สอบ
 4/2543  6/1/2000  4.21  ขอความเห็นชอบกิจกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2543  ให้ความเห็นชอบตารางการปฏิบัติงานกิจกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2543 และการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา โดยขอความร่วมมือจากสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามตารางเวลา ดังกล่าวด้วย
 5/2543  6/29/2000  1.1  สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2543  รับทราบ
 5/2543  6/29/2000  1.3  โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 10 ปี  รับทราบการจัดประชุมสหกิจศึกษาระดับชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 10 ปี โดยจัดให้เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดระบบการศึกษา ผสมผสานการเรียนและปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2543 ณ สุรสัมมนาคาร ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ทุกสำนักวิชาถือนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องสหกิจศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ และควรถือ ปฏิบัติอย่างจริงจัง
 5/2543  6/29/2000  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2543 วันที่ 1 มิถุนายน 2543  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 5/2543  6/29/2000  4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาของรายวิชา 619461 อนามัยชุมชน  อนุมัติให้เปลี่ยนรหัสวิชาของรายวิชา 619461 อนามัยชุมชน (Community Health) เป็น 617312
 5/2543  6/29/2000  4.8  ขอความเห็นชอบมอบรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 10 ปี  เห็นชอบให้มอบรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) ให้บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 10 ปี จำนวน 3 ราย
 5/2543  6/29/2000  4.9  ขอความเห็นชอบมอบเข็มวิทยศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 10 ปี  เห็นชอบ ดังนี้ 1. ให้มีการมอบเข็มวิทยศักดิ์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ โดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดเป็นประจำทุก ๆ ปี 2. เข็มวิทยศักดิ์มีลักษณะเป็นตรามหาวิทยาลัยชุบทอง อยู่บนดุม คล้ายดุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี 3 ระดับดังนี้ 1) ระดับศาสตราจารย์ จะมีดุมเป็นสีแสดทอง 2) ระดับรองศาสตราจารย์ จะมีดุมเป็นสีทอง 3) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะมีดุมเป็นสีแสด 3. ให้มอบเข็มวิทยศักดิ์แก่คณาจารย์ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 86 ราย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 10 ปี
 5/2543  6/29/2000  5.1  ขอหารือเกี่ยวกับกำหนดการจัดงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 10 ปี  1. เห็นชอบให้เปลี่ยนงานเลี้ยงรับรองฯ เป็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 โดยนำเรื่องการมอบเข็มวิทยศักดิ์ ไปไว้ ในช่วงเวลาของการปราศรัย หาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตอบรับว่า จะมาเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองฯ ในวันดังกล่าว 2. หาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ไม่สามารถมาเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองฯ ได้ ให้จัดงานเลี้ยง รับรองในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 โดยมีการมอบเข็มวิทยศักดิ์ในงานเลี้ยงรับรองฯ เช่นเดิม และเรียนเชิญ ท่านอื่นมาทำหน้าที่เป็นประธานใหม่
 6/2543  9/21/2000  1.6  1.6 รายงานการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ Department of Food Science and Human Nutrition, University of Missouri, Columbia, USA  รับทราบ รายงานการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ Department of Food Science and Human Nutrition, University of Missouri, Columbia, USA ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2542 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2543 ของ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ
 6/2543  9/21/2000  1.12  โครงการ 13 : เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  รับทราบ
 6/2543  9/21/2000  1.23  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2543 (1 ตุลาคม 2542 - 31 มีนาคม 2543)  รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2543 ในช่วง 6 เดือน (1 ตุลาคม 2542 –31 มีนาคม 2543) โดยการดำเนินงานประจำปีงบดังกล่าว มีผลงานโดยรวมร้อยละ 42.72 ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 41.05 และผลการดำเนินงานของงานประจำร้อยละ 44.38 ส่วนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณดังกล่าว มีอัตรา ร้อยละ 45.70 ซึ่งผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน
 6/2543  9/21/2000  4.9  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์  อนุมัติให้เพิ่มรายวิชา 104108 หลักชีววิทยา 2 และ รายวิชา 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 เป็นรายวิชาบังคับ ก่อนของรายวิชา 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
 6/2543  9/21/2000  4.10  ขออนุมัติคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมและนับหน่วยกิตวิชา 104796 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติให้คำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมและนับหน่วยกิตสอบได้ สำหรับนักศึกษาเฉพาะจำนวน 5 ราย จากการ ลงทะเบียนเรียนวิชา 104796 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 2 หน่วยกิต ทุกครั้งเป็น กรณีพิเศษ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายอธิพงษ์ มานะเสถียร G4110064 2. นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคล G4110163 3. นางสุทารัตน์ พรจรรยา G4110941 4. นายบุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์ G4110958 5. นางสาวศรีสมร สิทธิกาญจนกุล G4110965
 6/2543  9/21/2000  4.21  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 จำนวนรวมทั้งสิ้น 294 ราย จำแนกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 8 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวนรวม 286 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ จำนวน 3 ราย รวม จำนวน 6 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ราย รวม จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 4 ราย รวม จำนวน 25 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 37 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 40 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 16 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 19 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 19 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 37 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 261 ราย โดยมีเงื่อนไขสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 ราย ที่ยังค้างชำระหนี้สิน หากไม่มาชำระหนี้สินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2543 จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยในการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
 6/2543  9/21/2000  4.25  ขอความเห็นชอบการขอโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และขอแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น พ.ศ. 2541  1. เห็นชอบให้รับโอน นางสาวประไพวัลย์ มานะธัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจของ Asian University of Science and Technology เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2543 2. เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น พ.ศ. 2541 ข้อ 5 และ ข้อ 6 เป็นดังนี้ ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ และได้ศึกษาในสถาบันนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตที่สามารถขอเทียบโอนได้ แต่มีเหตุจำเป็นต้องยุติการศึกษาที่ไม่ใช่เนื่องจากการกระทำผิดข้อบังคับการศึกษา หรือกระทำผิดวินัยนักศึกษา หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดการสอนและยังมีที่ว่างเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการศึกษาจากสถาบันเดิมประกอบด้วย 3. เห็นชอบให้รับโอน นางสาวธีรดา สง่าวงศ์ นักศึกษาจาก University of California at Riverside, USA เข้าศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยยังไม่สังกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2543
 6/2543  9/21/2000  4.27  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ นายสายันต์ พลหินกอง สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
 8/2543  11/17/2000  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 21 กันยายน 2543 และครั้งที่ 7/2543 วันที่ 28 กันยายน 2543  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2543 ตามที่เสนอขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2543 โดยไม่มีการแก้ไข
 8/2543  11/17/2000  4.11  การเลือกผู้แทนสภาวิชาการ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ถอนวาระ
 8/2543  11/17/2000  5.1  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 410350 Hydrology  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 410350 Hydrology เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้ จากเดิม เป็นนักศึกษาปี 3 เปลี่ยนเป็น ต้องสอบผ่านรายวิชา 410201 Engineering Mechanics I
 9/2543  12/7/2000  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2543 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 และครั้งที่ พิเศษ/2543 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2543  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ดังนี้ - ครั้งที่ 8/2543 ให้แก้ไขข้อความ หน้า 17 บรรทัดที่ 3 จาก “เดือนธันวาคม 2543” เป็น “เดือนมกราคม 2544” - ครั้งที่ พิเศษ/2543 ไม่มีการแก้ไข
 9/2543  12/7/2000  4.3  การเลือกผู้แทนสภาวิชาการ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ถอนวาระ
 9/2543  12/7/2000  4.4  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม  ถอนวาระ
 1/2544  1/25/2001  4.4  ขออนุมัติเปิดรายวิชา 302616 วิธีการขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Advanced Methods in Plant Breeding) และรายวิชา 302617 ปฏิบัติการวิธีการขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Advanced Methods in Plant Breeding Laboratory)  อนุมัติเปิดรายวิชา 302616 วิธีการขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Advanced Methods in Plant Breeding) 3(3-0-3) และเปิดรายวิชา 302617 ปฏิบัติการวิธีการขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Advanced Methods in Plant Breeding Laboratory) 2(0-6-6) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2544 โดยขอให้นำเรื่องการศึกษาดูงานนอกสถานที่ไปพิจารณาทบทวนด้วย
 1/2544  1/25/2001  4.18  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษรของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายวิชา 401456 Co-operative Education  อนุมัติให้ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร I ของนายบุญฑริก โภคพลากรณ์ นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ออกไปจากวันสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 3/2543 (วันที่ 16 มกราคม 2544) จนกว่าจะ ได้รับผลการประเมินจากสถานประกอบการ ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รอผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาจากสถานประกอบการ ซึ่งยังมิได้ส่งมาให้ จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนของนักศึกษาได้ทันเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 1/2544  1/25/2001  4.23  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 รายวิชา  เห็นควรให้นำไปทบทวนถึงการศึกษาดูงานตามมติวาระที่ 4.1 ก่อน โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย รายวิชาตามที่เสนอ
 2/2544  2/22/2001  1.6  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  รับทราบ
 2/2544  2/22/2001  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2544 วันที่ 25 มกราคม 2544  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการตามที่เสนอขอแก้ไข
 2/2544  2/22/2001  4.4  ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาของรายวิชา 407410 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1 (Industrial Automation Laboratory I)  อนุมัติให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาของรายวิชา 407410 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1 (Industrial Automation Laboratory I) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) ดังนี้ 1. ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชานี้ จากเดิม Industrial Automation I แก้ไขเป็น Industrial Automation Laboratory I 2. วิชาบังคับก่อน จากเดิม รายวิชา 407407 Industrial Automation I เปลี่ยนเป็น ต้องเรียนพร้อมกับรายวิชา 407407 Industrial Automation I โดยมอบให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไปพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาที่สอบผ่านวิชา 407407 อุตสาหกรรม อัตโนมัติ 1 (Industrial Automation I) มาแล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วย หากสำนักวิชาฯ ไม่ขัดข้องให้แก้ไข วิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชุมเลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการอีก
 4/2544  4/26/2001  1.2  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2543 (1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2543)  รับทราบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1. การทำแผนปฏิบัติการ ควรระบุดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 2. การทำแผนปฏิบัติการ ในแต่ละโครงการมักทำแผนมากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ ควรทำแผนให้มีความเป็นไปได้ 3. ในด้านบุคลากร อัตราส่วนของอาจารย์ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เท่ากับ 1 : 3 เป็นตัวเลขที่สูงมาก กรณีเช่นนี้ น่าเป็นห่วง จะเป็นภาระในการเลี้ยงตัวเองของมหาวิทยาลัย 4. อธิการบดีรับเป็นข้อสังเกต ให้นำไปสัมมนากันในวันประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2544
 4/2544  4/26/2001  4.6  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนรายวิชา 407407 อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนรายวิชา 407407 อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1 (Industrial Automation I) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2544 ดังนี้ จากเดิม วิชาบังคับก่อน : ระบบการควบคุมในอุตสาหกรรม เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : ระบบการควบคุมในอุตสาหกรรม และ วิชาบังคับร่วม : ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1
 4/2544  4/26/2001  4.7  การจัดฝึกอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  1. เห็นชอบให้จัดอบรมตามรูปแบบใหม่ โดยให้ทดลองจัดการอบรมโดยขยายเวลาการอบรมให้มีระยะเวลายาวขึ้น ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างสัปดาห์การปฐมนิเทศ ให้จัดการอบรมเป็นการให้ความรู้ในส่วนของหน่วยการเรียน หน่วยที่ 1 “รู้วิธีเรียน” และเห็นชอบให้เพิ่มสาระที่เกี่ยวกับการก่อตั้งและวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย และให้นำเรื่องวิธีการลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกของนักศึกษาที่เข้าใหม่มาผนวกเข้าไว้ด้วย ช่วงที่ 2 ระหว่าง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ให้จัดการอบรมเป็นการให้ความรู้ในส่วนของหน่วยการเรียนอื่นที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรจะได้มีความรู้และฝึกฝนให้มีทักษะ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ควรให้มีการฝึกอย่างเข้ม รวมทั้งสอดแทรกความเข้าใจและให้มีความรักในวิชาการ และควรฝึกให้นักศึกษารู้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาของตนเองในด้านทักษะการเรียน 2. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามรูปแบบใหม่ที่เสนอนี้ อนุญาตให้ดำเนินการแบบเดิม 3. การอบรมสำหรับช่วงที่ 2 นั้น อนุญาตให้จัดตารางการอบรมในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีได้ด้วย
 4/2544  4/26/2001  4.12  ขออนุมัติรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1  1. อนุมัติให้รับนายวสุ อมฤตสุทธิ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 2. สำหรับผู้สมัครของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้สำนักวิชานำเสนอเอกสารผลงานวิจัยของผู้สมัครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม แล้วให้เวียนขออนุมัติจากสภาวิชาการอีกครั้ง 3. ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า กรณีขออนุมัติสภาวิชาการเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชามาก่อน
 4/2544  4/26/2001  4.17  ขออนุมัติรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2544 เป็นกรณีพิเศษ  1. อนุมัติให้รับนายบุญร่วม คิดค้า ผู้สมัครภายหลังสิ้นสุดรับสมัคร เข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในภาคการศึกษาที่ 1/2544 เป็นกรณีพิเศษ 2. ต่อไปหากมีผู้สมัครภายหลังสิ้นสุดวันรับสมัคร ในกรณีที่ยังลงทะเบียนเรียนได้ทัน ในภาคการศึกษานั้น ๆ มอบอำนาจให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณารับเข้าศึกษา แล้วแจ้งสภาวิชาการทราบ แต่หากลงทะเบียนเรียนไม่ทันให้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
 5/2544  5/24/2001  1.2  ผลการเวียนขอมติจากกรรมการสภาวิชาการ เรื่อง การขออนุมัติรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1  รับทราบว่า สภาวิชาการได้อนุมัติรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1 จำนวน 2 ราย คือ 1. นายเดชา พวงดาวเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 2. Mr. Brent C. Trela สาขา วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ ต่อไปหากมีกรณีการขออนุมัติรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1 ให้นำเข้าพิจารณา ในที่ประชุม โดยไม่ใช้การเวียนขออนุมัติ
 5/2544  5/24/2001  1.4  เอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 และสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2544 สำหรับบัณฑิตศึกษา  รับทราบ
 5/2544  5/24/2001  1.8  การรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เป็นกรณีพิเศษ  รับทราบ การอนุมัติรับนางรัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เป็นกรณีพิเศษ
 6/2544  6/14/2001  4.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ตารางปฏิบัติงานกิจกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544  1. โดยปกติการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษาใด ผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งในปีนี้เป็นการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2543 ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรควรเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 อีกทั้งในปีนี้ การพระราชทานปริญญาบัตรกำหนดไว้เร็วมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2544 ได้ทัน จึงเห็นควรให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2544 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป 2. มอบศูนย์บริการการศึกษาปรับตารางปฏิบัติงานกิจกรรม เพื่อให้อาจารย์มีเวลาตรวจข้อสอบมากขึ้น
 6/2544  6/14/2001  4.11  ขอความเห็นชอบมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและหรือโล่กิตติการ) เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 11 ปี  วาระลับ
 7/2544  7/19/2001  1.6  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544 (1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544)  รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544 (1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544) ดัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และรับทราบข้อเสนอแนะของฝ่ายวางแผน
 7/2544  7/19/2001  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 14 มิถุนายน 2544  รับรองรายงานตามที่ขอแก้ไข
 7/2544  7/19/2001  4.12  การทบทวนมติสภาวิชาการเรื่อง เปิดสอนรายวิชา 303271 GENERAL FARM PRACTICUM ในระหว่างปิดภาคการศึกษา  เห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชา 303271 General Farm Practicum ในระหว่างปิดภาคการศึกษา เนื่องจาก ลักษณะวิชาเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการจับสัด คือ สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องทั้งวันและหลายวัน จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคการศึกษา
 7/2544  7/19/2001  5.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2543 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย โดยจำแนกได้ ดังนี้ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ราย
 7/2544  7/19/2001  5.6  ทบทวนมติที่ไม่อนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2543  1. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2543 ถ้านักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2544 ต้องรอผลสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2544 ไม่ให้เข้าร่วมพิธี 2. เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1/2544 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามิได้ขึ้นอยู่กับการตรวจข้อสอบของอาจารย์ จึงให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาสุดท้าย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2543 ได้
 8/2544  8/23/2001  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2544 วันที่ 19 กรกฎาคม 2544  รับรองรายงานตามที่เสนอขอแก้ไข
 8/2544  8/23/2001  4.14  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 4 ราย โดยจำแนกเป็นดังนี้ 1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย 2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย
 9/2544  9/20/2001  4.11  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 328 ราย โดยจำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 315 ราย ระดับปริญญาโท 10 ราย และระดับปริญญาเอก 3 ราย 2. นักศึกษาที่ยังค้างชำระหนี้สิน ต้องชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา จึงจะเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอในครั้งนี้ 3. ในกรณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาเป็นลำดับสุดท้าย ภายหลังสอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ศูนย์บริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ถือวันสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ ถือวันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย เป็นวันสำเร็จการศึกษา 4. สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีที่ 2 การคิดหน่วยกิตสอบได้และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้คิดคำนวณจากทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรปริญญาตรีที่ 2 ตามที่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
 9/2544  9/20/2001  4.14  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 403460 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 2 ในหลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 403460 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 2 ในหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียน ดังนี้ เดิม วิชาบังคับก่อน : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังและการขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงเป็น เงื่อนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
 10/2544  10/25/2001  1.4  การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2544 ต่ำกว่า 2.00  รับทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เพื่อทำหน้าที่หาวิธีการช่วยเหลือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2544 ต่ำกว่า 2.00 ได้ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดยคณะทำงานฯ ได้จัดสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียน ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา เคมี 1, เคมี 2, แคลคูลัส 1, แคลคูลัส 2 และฟิสิกส์ 1 โดยจัดให้อาจารย์ และจ้างนักศึกษา รุ่นพี่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงทางวิชาการ เป็นผู้สอนเสริมในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งนักศึกษารุ่นพี่นี้จะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย 300 บาท/คน/สัปดาห์ โดยกำหนดให้เริ่มสอนเสริมตั้งแต่วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2544 – วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2544
 10/2544  10/25/2001  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เพิ่มเติม จำนวน 10 ราย โดย จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 9 ราย และระดับปริญญาโท 1 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ราย
 10/2544  10/25/2001  4.11  ขออนุมัติการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2545  อนุมัติในหลักการ เกี่ยวกับงบประมาณโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2545 งวดที่ 1/2545 จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 213,800 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาท) โดยมอบ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ขอทุนด้วยว่า ผู้ที่ได้รับทุนอื่น ๆ อยู่แล้ว จะอนุมัติให้ทุนสนับสนุนได้หรือไม่
 10/2544  10/25/2001  5.1  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 14 สาขาวิชา   1. อนุมัติ โดยให้ปรับชื่อคณะกรรมการเป็น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จำนวน 14 สาขาวิชา ดังนี้ 1) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 8) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 9) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 4) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 11) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 13) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 14) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยให้ปรับแก้ไขคณะกรรมการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้มีประธานด้วย 2. สำนักวิชาควรทำการประเมินหลักสูตรที่ใช้อยู่ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตร
 10/2544  10/25/2001  5.6  ขอความเห็นชอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่จัดขึ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ได้
 11/2544  11/22/2001  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2544 วันที่ 25 ตุลาคม 2544  รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข
 11/2544  11/22/2001  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 2/2544  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 2/2544 รวม 4 ราย โดยจำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 1 ราย ระดับปริญญาโท 2 ราย และระดับปริญญาเอก 1 ราย ดังนี้ 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รวม 2 ราย - ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2544 เพิ่มเติม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย - ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2544 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2544 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2544 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 1 ราย 2. เห็นชอบให้ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษา โดยมอบศูนย์บริการการศึกษาปรับแบบฟอร์ม เสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ และนำเสนอสภาวิชาการพิจารณา
 13/2544  12/20/2001  1.5  ผลการจัดสอนเสริมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00  รับทราบ ผลการจัดสอนเสริมตามสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสอนเสริมของคณะทำงาน เพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และฝ่ายวิชาการ ได้สรุปข้อมูลข้อหารือ ดังนี้ 1. นักศึกษาสนใจในตอนต้น แต่จำนวนเข้ารับการสอนเสริมลดน้อยลงมากในช่วงท้าย 2. ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาจะทำการวิเคราะห์สัมฤทธิผลของการจัดสอนเสริมนี้ 3. จะหาแนวทางดำเนินการที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป 4. มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเลื่อนการจำแนกสภาพนักศึกษาออกไปเป็นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบฝ่ายวิชาการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ ทำงาน และตามข้อสังเกตของที่ประชุมที่ว่า ถึงเวลาหรือยังที่มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาให้มีการสอบซ่อม โดยจัด แบบเป็นระบบ มีการลงทะเบียนสอบซ่อมและจัดสอบซ่อม
 13/2544  12/20/2001  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2544 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และครั้งที่ 12/2544 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544  รับรองรายงานการประชุมทั้งสองฉบับโดยไม่มีการแก้ไข
 13/2544  12/20/2001  5.1  ขออนุมัติเปิดรายวิชา 304631 Product Recovery Technology สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  อนุมัติให้เปิดรายวิชา 304631 Product Recovery Technology เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2544
 1/2545  1/24/2002  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2544 วันที่ 20 ธันวาคม 2544  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้ขอแก้ไข
 1/2545  1/24/2002  4.18  การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ไตรมาสที่ 1  ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จากเดิม 42 งาน/โครงการ เป็น 52 งาน/โครงการ
 2/2545  2/28/2002  1.2  การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 109752 Biochemical Product Development  รับทราบ การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 109752 Biochemical Product Development เป็นกรณีพิเศษ
 2/2545  2/28/2002  1.4  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544 (1 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2544)  รับทราบ
 2/2545  2/28/2002  1.7  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544  รับทราบ
 2/2545  2/28/2002  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 24 มกราคม 2545  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้ขอแก้ไข
 2/2545  2/28/2002  4.3  ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ วทท. 31 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 15 ปี  ให้ความเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (31st Congress on Science and Technology of Thailand) หรือ วทท’ 31 (STT’ 31) เนื่องในโอกาส สถาปนามหาวิทยาลัยครบ 15 ปี
 2/2545  2/28/2002  4.19  ขอความเห็นชอบในการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545  เลื่อนไปพิจารณาครั้งต่อไป
 3/2545  3/12/2002  4.4  ขอความเห็นชอบในการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545  ถอนวาระ
 4/2545  3/28/2002  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 12 มีนาคม 2545  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 6/2545  5/8/2002  2  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2545 วันที่ 11 เมษายน 2545  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 6/2545  5/8/2002  4.4  ขออนุมัติเปิดรายวิชา 617330 การจัดการมูลฝอย (Solid Wastes Management) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  อนุมัติเปิดรายวิชา 617330 การจัดการมูลฝอย เพื่อทดแทนรายวิชา 503322 วิศวกรรมมูลฝอย โดยให้มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
 6/2545  5/8/2002  4.8  ขออนุมัติรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแผนการศึกษา แบบ 1  อนุมัติรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2545 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย คือ 1) นายเทพปัญญา เจริญรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2) นายคงศักดิ์ ศรีแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ นายเผด็จ เผ่าละออ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอนต่อไปนั้น ควรเรียนแบบ 2 แม้จะมีคุณสมบัติพอที่จะเรียน แบบ 1 ได้ก็ตาม ทั้งนี้เพราะรายวิชาที่เรียนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอนอย่างดียิ่ง
 6/2545  5/8/2002  4.14  โครงการพัฒนาผลการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2545  อนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดที่พักบางส่วนของหอพักสุรนิเวศ 15 จำนวน 16 ห้อง ให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 7/2545  6/6/2002  1.2  เอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 และสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2545 สำหรับบัณฑิตศึกษา  รับทราบ
 7/2545  6/6/2002  1.3  รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545  รับทราบ
 7/2545  6/6/2002  1.5  การอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2545 เข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2545  รับทราบ การอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2545 เข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2545 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวกัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. Ms. Wang Jun ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
 7/2545  6/6/2002  4.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2544 เพิ่มเติม และ ภาคการศึกษาที่ 1/2545  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 เพิ่มเติม จำนวนรวม 11 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 1 ราย ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 7/2545  6/6/2002  4.6  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเทียบวิชาบังคับก่อนของวิชา 302631 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Physiology)  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้ วิชาบังคับก่อน : วิชา 302426 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด (Postharvest Technology of Perishable Crops) หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
 7/2545  6/6/2002  4.7  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการศึกษารายวิชา 203601 วิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้ วิชาบังคับก่อน : วิชา 203504 วิธีวิจัยและกระบวนการทางสถิติสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของ สาขาวิชา
 8/2545  6/27/2002  4.4  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2545  ให้ความเห็นชอบ จำนวนรวม 2 ราย คือ 1. นายอนุชิต จินันทุยา เลขประจำตัว B3700570 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 2. นายพรพรต พริ้มพราย เลขประจำตัว B3811214 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 8/2545  6/27/2002  4.5  ขอความเห็นชอบมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและหรือโล่กิตติการ) เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 12 ปี  วาระลับ
 8/2545  6/27/2002  5.4  ขอความเห็นชอบการเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545  เห็นชอบ โดยรายวิชาของสาขาวิชาเคมี ให้ดำเนินการตามที่มีมติไปแล้ว
 9/2545  7/23/2002  1.1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2544 – 30 มิถุนายน 2545)  รับทราบ
 10/2545  8/22/2002  4.2  ขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2541  อนุมัติให้เปิดรายวิชา 410245 Surveying Camp เพิ่มเติม ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2541 โดยเปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2545 เป็นต้นไป
 10/2545  8/22/2002  5.1  ขออนุมัติรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผนการศึกษาแบบ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2545  อนุมัติให้รับนายวสันต์ บุญเติม เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เน้นเทคโนโลยีการ ผลิตองุ่น แผนการศึกษาแผน ก (1) ในภาคการศึกษาที่ 2/2545
 11/2545  9/19/2002  1.4  มติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยสื่อ CAI ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2545  รับทราบมติที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ดังนี้ 1. เห็นชอบในแนวทางการปรับปรุงสื่อ CAI ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ Web Base ในการจัดการเรียนการสอน 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษตระหนักถึงปัญหาของการมีคอมพิวเตอร์จำกัด จึงยินดีจะลดจำนวนชั่วโมงการใช้คอมพิวเตอร์ลงในวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เหลือเพียง 1 ชั่วโมง โดยขอเริ่มตามแนวทางดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 3/2545 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษจะดำเนินการทำวิจัย โดยออกแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักศึกษา เพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 11/2545  9/19/2002  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2545 วันที่ 22 สิงหาคม 2545  รับรองรายงานการประชุมตามที่มีการขอแก้ไข
 11/2545  9/19/2002  4.11  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2545  1. ให้ความเห็นชอบ จำนวนรวมทั้งสิ้น 239 ราย โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 225 ราย ระดับปริญญาโท 13 ราย และระดับปริญญาเอก 1 ราย ดังนี้ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 21 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 16 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 4 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 213 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 205 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 15 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 18 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 35 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 24 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 13 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 ราย 2. ในกรณีที่นักศึกษายังค้างชำระหนี้สิน ต้องชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามที่ให้ ความเห็นชอบ
 12/2545  10/10/2002  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2545 วันที่ 19 กันยายน 2545  รับรองรายงานการประชุมตามที่มีการขอแก้ไข
 12/2545  10/10/2002  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2545 เพิ่มเติม  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2545 เพิ่มเติม จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ราย โดย จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 5 ราย และระดับปริญญาโท 4 ราย ดังนี้ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย - สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. ในกรณีที่นักศึกษายังค้างชำระหนี้สินต้องชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามที่ให้ ความเห็นชอบ
 13/2545  11/14/2002  1.4  ผลการพิจารณาการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (วทท’31) (The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, STT’31) ในปี พ.ศ. 2548  รับทราบว่า ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545 เห็นพ้องกัน มอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
 13/2545  11/14/2002  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2545 วันที่ 10 ตุลาคม 2545  รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข
 13/2545  11/14/2002  5.1  ข้อมูลการลาออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2545  รับทราบ และกำหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เพื่อพิจารณาหาแนวทางเพิ่ม สัมฤทธิผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 14/2545  11/27/2002  1.1  สรุปผลการเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  รับทราบว่า ในช่วงเวลา 3 - 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะเพิ่มสัมฤทธิผลการ เรียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 1. การอบรมทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยมีทักษะการเรียน 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 รู้วิธีเรียน หน่วยที่ 2 รู้วิธีรู้ หน่วยที่ 3 เทคนิคการฟัง ถาม และบันทึก และหน่วยที่ 4 เทคนิคการเขียน 2. การขยายเวลาสอบ ซึ่งจะเริ่มในปีนี้ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะลดความซ้ำซ้อนเวลาสอบในหนึ่งวันลงไปได้ 3. การขยายเวลาเรียน คือ โดยเฉพาะช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ซึ่งเดิมเป็นช่วงทำกิจกรรม ก็นำกลับมาเป็นช่วงเวลาเรียน ทำให้มีวิชาที่ซ้ำซ้อนกันลดลง 4. การสอนเสริม ซึ่งการสอนเสริมมีหลายรูปแบบ รายละเอียดปรากฏอยู่ในวาระที่ 3.1 5. การกระจายภาระการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้พยายามลดภาระการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลง แต่ทำได้ไม่มากนัก อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านหน่วยกิต แต่ก็ลดลง 1 – 2 หน่วยกิตใน 1 ภาคการศึกษา โดยจะนำหน่วยกิตที่ลดลงไปไว้ในปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัว 6. การปรับข้อบังคับ ฯ ระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการพ้นสภาพ อันเนื่องมาจากการจำแนกสภาพ 7. การที่จะให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดช่วงที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ
 15/2545  12/24/2002  1.2  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545  รับทราบ
 15/2545  12/24/2002  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 13/2545 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และครั้งที่ 14/2545 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  - ครั้งที่ 13/2545 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข - ครั้งที่ 14/2545 รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข
 15/2545  12/24/2002  4.7  ขออนุมัติเทียบรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) เท่ากับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติ โดยให้เพิ่มรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในการเทียบนี้ด้วย
 15/2545  12/24/2002  4.8  ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 302461 เทคโนโลยีการผลิตองุ่น  1. อนุมัติให้เปิดเป็นรายวิชาเลือกบังคับของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2. หากต้องการให้มีการดูงานโดยใช้งบประมาณ ให้นำเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
 15/2545  12/24/2002  4.11  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2545  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ ขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2545 จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวอรวรรณ ครองอารมณ์ เลขประจำตัว 42-ASD-B1280 นายสรรพสิทธิ์ ตวิษาสกุล เลขประจำตัว 43-ASD-B1290
 1/2546  1/23/2003  1.6  การอนุมัติผ่อนผันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2546  รับทราบ การอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในภาคการศึกษาที่ 3/2545 เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2546 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวสุจิตรา หินแปง ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. นายพัฒนา สมนิยาม ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สถานภาพสามัญ หลักสูตรแบบ 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช
 1/2546  1/23/2003  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 15/2545 วันที่ 24 ธันวาคม 2545  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 1/2546  1/23/2003  4.11  การจัดอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546  เห็นควรให้จัดอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาต่อไป สำหรับรูปแบบการจัดอบรม มอบคณะทำงาน ฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการ
 1/2546  1/23/2003  5.7  การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 1  ให้ความเห็นชอบ
 2/2546  2/27/2003  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2546 วันที่ 23 มกราคม 2546  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 3/2546  4/2/2003  1.9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 (1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2545)  รับทราบ
 3/2546  4/2/2003  3.4  แนวทางเพิ่มสัมฤทธิผลผลการเรียนของนักศึกษา มทส ชั้นปีที่ 1  เห็นชอบในหลักการ ให้สอน 1.5 ชั่วโมง/หน่วยกิต โดยขอให้ฝ่ายวิชาการประสานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อปฏิบัติ ตามนโยบายนี้ หากรายวิชาใดไม่สามารถปฏิบัติได้ขอให้แจ้งเหตุผลต่อสภาวิชาการ เป็นรายกรณี
 3/2546  4/2/2003  4.9  ขออนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานในกลุ่มผลิตโครงการการศึกษาไร้พรมแดน กลุ่มที่ 1 และ 2  อนุมัติ
 3/2546  4/2/2003  4.18  ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1  1. อนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1) นายกฤษฎา วิไลลักษณ์ 2) เรืออากาศเอกประโยชน์ คำสวัสดิ์ 3) นายวิโรจน์ แสงธงทอง 4) นายกองพัน อารีรักษ์ 5) นายกองพล อารีรักษ์ 2. ให้สำนักวิชา ฯ สรุปผลงานที่เผยแพร่ของนักศึกษาทั้ง 5 ราย ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบวาระการประชุม
 4/2546  5/7/2003  4.5  ขออนุมัติรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาปริญญาเอก แบบ 1  อนุมัติรับนางยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา แบบ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงาน มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับได้รับการตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์หลายรายการ และได้ยื่นจดสิทธิบัตร 2 รายการ
 4/2546  5/7/2003  4.15  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ระยะที่ 1  (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)
 5/2546  5/29/2003  1.6  การอนุมัติรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2546 เป็นกรณีพิเศษ  รับทราบ การอนุมัติรับนายวิรุฬห์ ฉายารักษ์ และนายศุภรัตน์ วัลกานนท์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา ภาษาอังกฤษศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2546 ภายหลังสิ้นสุดการรับสมัคร
 5/2546  5/29/2003  5.3  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 ของสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  อนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) จำนวน 6 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2546 ดังนี้ 1. รายวิชา 428401 Mold Design 2. รายวิชา 428402 Die Design 3. รายวิชา 428403 Principle of Materials Selection in Plastic Product Design 4. รายวิชา 428404 Instrumentation and Control Systems 5. รายวิชา 428421 Fiber Reinforced Materials 6. รายวิชา 428426 Fundamental of Adhesives Technology
 6/2546  6/26/2003  4.4  ขออนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 เท่ากับรายวิชาในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ของหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  1. อนุมัติเทียบรายวิชา 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ ในหลักสูตรเดิมทั้ง 2 หลักสูตร เท่ากับรายวิชา 103104 สถิติเบื้องต้น ในหลักสูตรปรับปรุงทั้ง 2 หลักสูตร 2. สำหรับรายวิชาอื่น ๆ มอบสำนักวิชานำกลับไปพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
 6/2546  6/26/2003  5.2  ขอความเห็นชอบมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 13 ปี  ให้ความเห็นชอบมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ให้บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 10 ราย ตามที่เสนอ
 7/2546  7/24/2003  4.8  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ระยะที่ 1  ถอนวาระ
 7/2546  7/24/2003  4.12  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2546  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2546 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นางสาวอนุช นามนภาวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2. นายกฤษณะ ปลื้มจิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 3. นายปรีชา สุกสี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
 8/2546  8/28/2003  4.1  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ระยะที่ 1  ถอนวาระ
 8/2546  8/28/2003  4.4  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 205517 ระเบียบวิธีการวิจัย  อนุมัติให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเรียนรายวิชา 205503 สถิติพื้นฐาน ควบคู่กับรายวิชา 205517 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ โดยอนุมัติให้เฉพาะครั้งนี้เท่านั้น
 8/2546  8/28/2003  4.13  ขออนุมัติบรรจุรายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2 ในกลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 15 สาขาวิชา  อนุมัติ ดังนี้ 1. บรรจุรายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2 ในกลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15 สาขาวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2546 2. ยกเลิกการเลือกเรียน 2 รายวิชา จาก 9 รายวิชา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้างต้น และให้นักศึกษา รหัส B46XXXXX เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชาศึกษาทั่วไป 2 แทน, ส่วน นักศึกษา รหัส B45XXXXX สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้และเทียบเป็นรายวิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 9/2546  9/25/2003  4.1  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ระยะที่ 1  1. ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินโครงการ ฯ ตามที่เสนอ 2. หนังสือหรือวารสารที่จัดซื้อมาด้วยเงินสนับสนุนจากโครงการใดก็ตาม ให้ถือเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย และ ต้องมีรายชื่อปรากฏที่ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้ค้นหาได้ว่ามีหนังสืออยู่ที่ใด
 9/2546  9/25/2003  4.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 165 ราย โดยจำแนกเป็นประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 จำนวน 164 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 จำนวน 164 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 21 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 2 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 141 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 137 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 23 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 7 ราย 2. วันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่สำนักวิชา ถือเป็นวันที่นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายที่ไม่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง
 10/2546  10/30/2003  1.4  รายงานผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  รับทราบ รายงานผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2546 ตามที่ศูนย์บริการการศึกษาเสนอ
 11/2546  12/4/2003  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2546 วันที่ 30 ตุลาคม 2546 และครั้งที่ พิเศษ/2546 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 11/2546  12/4/2003  4.5  การจัดอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547  เห็นชอบให้จัดการอบรม ดังนี้ 1. จัดการอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา ใช้เวลา 2 วัน จัดให้ฟังการบรรยายและเข้ากลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ 2. เนื่องจากศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาจะแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา โดยให้สำนักวิชาเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาของตนเองในการบอกเทคนิค วิธีการเรียน วิธีการแสวงหาความรู้ การเตรียมตัวเพื่อการเรียน รวมทั้งฝึกทักษะให้นักศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาของตนด้วย โดยขอให้แต่ละสำนักวิชาเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เห็นเหมาะสมต่อการอบรมกศึกษาชั้นปีที่ 1 3. แต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ สำนักวิชาละ 2 – 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
 11/2546  12/4/2003  4.11  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม)  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 5 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย คือ นายอนุสรณ์ ชนวีระยุทธ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เป็นนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย คือ นายสายทอง ธรรมวงศ์ สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย
 12/2546  12/30/2003  1.5  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546  รับทราบ
 12/2546  12/30/2003  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2546 วันที่ 4 ธันวาคม 2546  รับรองรายงานการประชุมตามที่มีการแก้ไข
 12/2546  12/30/2003  4.5  ขออนุมัติรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ในแผนการเรียน แบบ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2546  อนุมัติรับ นายสัจจา บรรจงศิริ เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางด้านเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ ในแผนการเรียน แบบ 1 เน้นการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 3/2546
 12/2546  12/30/2003  5.2  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)  มอบกรรมการสภาวิชาการนำกลับไปพิจารณา แล้วนำมาประชุมในครั้งต่อไป
 12/2546  12/30/2003  5.5  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติ โดยให้ปรับแก้คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทยด้วย
 1/2547  1/22/2004  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2546 วันที่ 30 ธันวาคม 2546  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 1/2547  1/22/2004  3.2  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)  มอบฝ่ายวางแผนรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
 1/2547  1/22/2004  4.3  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2546  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 185 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2546 จำนวน 183 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 88 ราย - นิเทศศาสตร์ จำนวน 25 ราย - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 41 ราย - สารสนเทศศึกษา จำนวน 22 ราย 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 2 ราย 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 88 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 6 ราย 5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 ราย 2. ในรายของนางสาวฐานยา โกมุทรินทร์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชื่อวิทยานิพนธ์ ไม่ตรงกับที่ศูนย์บริการการศึกษามีอยู่ในฐานข้อมูล ให้สำนักวิชาส่งมติของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่ อนุมัติเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ ให้ศูนย์บริการการศึกษาเพื่อแก้ไขให้ตรงกัน
 1/2547  1/22/2004  4.4  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติเพิ่มรายวิชา 422414 Survey Design Analysis ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาทดแทนสหกิจศึกษาได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2546 เป็นต้นไป
 1/2547  1/22/2004  4.5  ขออนุมัติยกเลิกการเทียบรายวิชา 507435 Polymer Blends and Composites ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541  อนุมัติให้ยกเลิกการเทียบรายวิชา 507435 Polymer Blends and Composites ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 กับรายวิชา 428421 Fiber Reinforced Materials ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2546 เนื่องจากรายวิชาทั้งสองมีเนื้อหาที่เทียบ ฆกันได้ประมาณร้อยละ 50
 1/2547  1/22/2004  5.1  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกวิชาชีพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  อนุมัติเพิ่มรายวิชา 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ในหมวดวิชาเลือกวิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541
 2/2547  2/26/2004  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 22 มกราคม 2547  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามมติที่ประชุม
 2/2547  2/26/2004  4.5  ขออนุมัติบรรจุรายวิชา 302426 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด ในหมวดวิชาเลือกวิชาชีพในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติให้บรรจุรายวิชา 302426 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด (Postharvest Technology of Perishable Crops) เป็นวิชาเลือกวิชาชีพในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) โดยปรับใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ในภาคการศึกษาที่ 3/2546 เป็นต้นไป ที่มีรหัส 45XXX และต่ำกว่าเท่านั้น เนื่องจากนักศึกษา 46XXX และสูงกว่าได้เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ซึ่งวิชาดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในหมวดวิชาเลือกวิชาชีพแล้ว
 2/2547  2/26/2004  4.12  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติให้เพิ่มรายวิชา 428434 สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์ เป็นวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป
 3/2547  3/25/2004  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย 2. มอบสำนักวิชากำกับดูแลให้นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดกรณีส่งเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้ากว่ากำหนดเวลามาก
 3/2547  3/25/2004  5.2  ขอความเห็นชอบสอบเทียบความรู้วิชา 302621 Physiology of Environmental Stress แทนการลงทะเบียน ของนางสาวพรรณธิภา ณ เชียงใหม่  1. ให้นางสาวพรรณธิภา ณ เชียงใหม่ รหัสประจำตัว D4230243 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช ขอขยายเวลาการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชา 302621 Physiology of Environmental Stress ในภาคการศึกษาที่ 1/2547 2. มอบศูนย์บริการการศึกษาตรวจสอบนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาทุกสำนักวิชาว่า ยังมีนักศึกษาที่มีกรณีคล้าย กันนี้อีกหรือไม่ หากมีให้แจ้งสำนักวิชาดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
 4/2547  5/13/2004  4.3  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) ของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การ ขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวนงนภัส โมกขะสมิต
 4/2547  5/13/2004  4.4  ขออนุมัติรับโอนและเทียบโอนรายวิชาให้กับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547  อนุมัติให้รับโอน นายธีรภัทร ด่านโอภาส เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยให้เทียบโอนรายวิชา ดังนี้ รายวิชาของ ม.แม่ฟ้าหลวง หน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาของ มทส หน่วยกิต 1105101 Introduction to Biotechnology 1 วิชาเลือกเสรี 1 1106103 Mathematics I 3 103101 แคลคูลัส 1 4 1106104 Mathematics II 3 103102 แคลคูลัส 2 4 1001121 Recreation and Sport for Well-Being 1 202216 กีฬาและนันทนาการ 1 1006104 English II 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 1) 1102101 General Chemistry I 2) 1102102 General Chemistry II 3 3 1) 102111 เคมีพื้นฐาน 1 2) 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 3) 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 4 1 1 1) 1103101 General Biology I 2) 1103102 General Biology II 3 3 1) 104101 หลักชีววิทยา 1 2) 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 3) 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 4 1 1 1104100 Principles of Physics 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1) 1301101 Information Technology I 2) 1301102 Information Technology 2 2 2 202102 Information Technology 1 3
 4/2547  5/13/2004  4.5  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)  อนุมัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) จำนวน 2 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2546 และไม่ได้เข้าโครงการสหกิจศึกษา ฯ ดังนี้ 1. รายวิชา 618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 2. รายวิชา 618452 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) โดยให้ระดับคะแนนในรายวิชาดังกล่าว เป็นระดับคะแนน S กับระดับคะแนน U
 4/2547  5/13/2004  4.7  ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2547  อนุมัติให้รับ นายสุริยา แก้วอาษา อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2547 โดยให้นักศึกษา เรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้มาประยุกต์กับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1. รายวิชา 403626 Artificial Intelligence for Engineers 2. รายวิชา 403627 Image Processing
 4/2547  5/13/2004  5.2  ขออนุมัติงดการเรียนการสอนและขออนุมัติวันสอนชดเชยวันหยุด ภาคการศึกษาที่ 1/2547  1. อนุมัติให้จัดสอนชดเชยวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2547 2. ไม่งดการเรียนการสอน ในวันตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2547 หากมี กรณีที่ต้องให้นักศึกษาช่วยงาน ขอให้สำนักวิชาบริหารจัดการให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้
 5/2547  6/3/2004  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2547 วันที่ 13 พฤษภาคม 2547  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 5/2547  6/3/2004  4.4  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 428414 Instrumentation and Control Systems Laboratory ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็น “วิชาบังคับร่วม : 428404 เครื่องมือวัด และระบบการควบคุม” ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป
 5/2547  6/3/2004  4.5  ขออนุมัติให้รายวิชา 425207 Numerical and Analytical Mathematics for Mechanical Engineering ทดแทนรายวิชา 103202 Numerical Methods for Computer ในหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต  อนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีรายวิชาที่เน้นทางด้านวิศวกรรมมากขึ้นในหลักสูตร
 5/2547  6/3/2004  4.12  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบ จำนวน 10 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546 เพิ่มเติม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย (นักศึกษา ทุน คปก.) โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้เปลี่ยนคำว่า “ไครัลเฟอร์เทอร์เบชัน” เป็น “ไครัลเพอร์เทอร์เบชัน” 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 3 ราย
 5/2547  6/3/2004  5.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2547  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 จำนวน 1 ราย คือ นายพิษณุ วันศิริสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5/2547  6/3/2004  5.2  ขออนุมัติยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 302341 เทคโนโลยีศัตรูพืช 1 (Plant Pest Technology I) ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  อนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 302341 เทคโนโลยีศัตรูพืช 1 ดังนี้ เดิม วิชาบังคับก่อน : 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ใหม่ วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 6/2547  6/24/2004  4.8  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คือ นายภูริทัต เยี่ยมราษฎร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7/2547  7/22/2004  1.5  บทสรุปสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการ ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547  รับทราบ
 8/2547  8/26/2004  4.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547  ให้ความเห็นชอบ จำนวน 8 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม จำนวน 4 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 จำนวน 4 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย
 9/2547  9/23/2004  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547  ให้ความเห็นชอบ จำนวน 175 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม จำนวน 3 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 จำนวน 172 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 2 ราย นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 32 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 14 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 134 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 15 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย
 9/2547  9/23/2004  4.5  ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา 102105 เคมีอินทรีย์ และ 102201 ชีวเคมี พร้อมกัน เป็นกรณีพิเศษ  1. อนุมัติให้นางสาวณาตยา กิจกลาง รหัสประจำตัว B4350378 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงทะเบียนเรียนวิชา 102105 เคมีอินทรีย์ และ 102201 ชีวเคมี พร้อมกัน เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ เนื่องจากนักศึกษาเหลือเพียง 2 รายวิชาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาได้เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 102105 เคมีอินทรีย์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับก่อนมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน อีกทั้งนักศึกษาได้เข้าเรียนรายวิชา 102105 เคมีอินทรีย์ มาตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2547 2. มอบฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวนมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 วันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ที่มีมติไม่อนุมัติให้มีการลงทะเบียนเรียนโดยยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อนในทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่เป็นภาคสุดท้ายของการศึกษาด้วย
 9/2547  9/23/2004  4.12  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  อนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) จำนวน 17 รายวิชา ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
 9/2547  9/23/2004  4.17  ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ำซ้อนกัน 1 ชั่วโมง  ไม่อนุมัติ เนื่องจากจะขัดกับข้อบังคับฯ ข้อ 14.1 ที่ระบุว่า “นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ำซ้อนมิได้”
 10/2547  10/28/2004  4.3  ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)  อนุมัติให้เพิ่มรายวิชา 617332 มลพิษทางอากาศและทางเสียง และการควบคุม และรายวิชา 617331 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักหลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ที่เหลืออีก 1 ราย โดยให้ ระดับคะแนนในรายวิชาดังกล่าว เป็นระดับคะแนน S กับระดับคะแนน U ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
 10/2547  10/28/2004  4.7  ขอความเห็นชอบเกณฑ์การอนุมัติให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ กรณีขออนุมัติเกินกว่า 1 ครั้ง และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงาน  1. ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้ไปเสนอผลงาน กรณีขออนุมัติเกินกว่า 1 ครั้ง ดังนี้ 1) ผลงานที่จะนำไปเสนอจะเป็นแบบ Oral หรือ Poster Presentations ก็ได้ 2) ผลงานที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นใน มทส โดยเป็นผลงานใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยนำเสนอไปแล้ว หรือ เป็นผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานเดิม หรือ เป็นผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องจากผลงานเดิมที่เคยนำเสนอไปแล้ว โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา 3) จะต้องเป็นการประชุมที่จัด (Organizer) โดยสมาคมวิชาชีพนานาชาติ เช่น Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), American Mathematical Society (AMS), The American Chemical Society (ACS), The International Society for Horticultural Science, The International Congress on Electron Microscopy, ASA – CSSA – SSSA International Annual Meetings, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Institution of Mechanical Engineers (IMechE), เป็นต้น ซึ่งสาขาวิชาและสำนักวิชาเห็นสมควรให้เข้าร่วมการประชุม 4) ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปนำเสนอผลงาน จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม ผลกระทบที่ตนเองได้รับ ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และวิชาชีพ ส่งให้ฝ่ายวิชาการเพื่อรวบรวมเสนอต่อสภาวิชาการต่อไป 2. หากมีการขอไปนำเสนอผลงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ขออนุมัติไปนำเสนอ ณ ต่างประเทศ กรณีขออนุมัติเกินกว่า 1 ครั้ง เป็นผู้พิจารณาผลงานที่เสนอขอ 3. การไปนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศแต่ละครั้ง หากมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 บทความ เห็นชอบให้สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามที่จ่ายจริง แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่สนับสนุน ตามระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงานฯ 4. การทบทวนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานที่ต่างประเทศ ตามที่เสนอ เห็นควรชะลอไว้ก่อน
 10/2547  10/28/2004  4.8  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2546  1. ให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงรายงานก่อนเสนอ สกอ. ต่อไป 2. เลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนสภาวิชาการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลฯ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี มานะเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 10/2547  10/28/2004  4.9  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 เพิ่มเติม  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย 2. การขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แนบเอกสารที่ระบุว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ประกอบการพิจารณาด้วย
 11/2547  11/25/2004  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2547 วันที่ 28 ตุลาคม 2547  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 11/2547  11/25/2004  4.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 ของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 6 ราย ตามที่เสนอ ดังนี้ - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 3 ราย
 11/2547  11/25/2004  4.8  ขออนุมัติจัดงานการแสดงและประกวดโค มทส ครั้งที่ 1  ถอนวาระ
 11/2547  11/25/2004  4.12  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 422413 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง  อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 422413 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง (Travel Demand Analysis) เป็น “วิชาบังคับก่อน : 422213 วิศวกรรมขนส่ง และ 433321 การวิจัยการดำเนินงาน 1” ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้มากขึ้น
 12/2547  12/15/2004  1.2  แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปี 2547 ระดับภูมิภาค  รับทราบ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์ 100 ซีซี จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปี 2547 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4/2547 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2547 ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย 1. นายอลงณ์กรต คำภูวงษ์ 5. นายณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ 2. นายกิตติกร คุ้มกัน 6. นายทวีชัย มีแสง 3. นายพีระ ล้อทอง 7. นายพัชรพล ตันแสนทวี 4. นายจักรภพ ขจรวัฒนากุล 8. นายธีระ แก้วแสนชัย
 13/2547  12/29/2004  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2547 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547  รับรองรายงานการประชุม โดยวาระที่ 4.11 ให้แก้ไข โดยจัดเป็น “วาระลับ”
 13/2547  12/29/2004  4.7  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาเทียบหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545  อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาเทียบใหม่ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2541 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นดังนี้ รายวิชาเทียบที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 403459 Power System Laboratory I 403460 Power System Laboratory II 429402 Power System Laboratory II 429401 Power System Laboratory I
 13/2547  12/29/2004  5.3  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541  อนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 422461 ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Introduction to Geographic Information System) เนื่องด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งเห็นว่า รายวิชาดังกล่าวซึ่งอยู่ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมขนส่ง แต่ไม่มีปรากฏในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 และประสงค์จะให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว โดย จัดเป็นวิชาเลือกบังคับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2547 เป็นต้นไป
 2/2548  1/27/2005  1.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)  ถอนวาระ
 2/2548  1/27/2005  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2547 วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ครั้งที่ 13/2547 วันที่ 29 ธันวาคม 2547 และครั้งที่ 1/2548 วันที่ 18 มกราคม 2548  1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2547 และครั้งที่ 13/2547 โดยไม่มีการแก้ไข 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 ตามที่เสนอขอแก้ไข
 2/2548  1/27/2005  4.14  การขอรับรองพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ โคราช 471 และโคราช 473  ให้ความเห็นชอบรับรองพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ พันธุ์สุรนารี 471 และพันธุ์สุรนารี 473 ตามที่เสนอ
 2/2548  1/27/2005  5.1  การใช้ประกาศภาระงานคณาจารย์ประจำ ตามประกาศลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2541  รับทราบ การใช้ประกาศภาระงานคณาจารย์ประจำตามประกาศลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 ในภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป จนกว่าภาระงานฯ และแบบกรอกภาระงาน ฉบับปรับปรุงจะดำเนินการแล้วเสร็จ
 3/2548  2/24/2005  1.6  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)  รับทราบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ก่อนดำเนินการต่อไป
 3/2548  2/24/2005  1.7  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและแบบทวิภาค (ย้ายไปวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.15)  (ย้ายไปวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.15)
 3/2548  2/24/2005  4.7  ขอถอดข้อสอบออกจากระบบข้อสอบออนไลน์ และทบทวนมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2545  เห็นควรให้นำข้อสอบทุกรายวิชาเข้าระบบออนไลน์เหมือนเดิม แต่ตำราเห็นควรให้ขอความเห็นชอบจากเจ้าของตำรา ก่อนนำเข้าระบบออนไลน์
 3/2548  2/24/2005  4.10  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้ ยกเลิก รายวิชา 503541 เรื่องศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1-3 หน่วยกิต ให้เพิ่ม รายวิชา 503543 เรื่องศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 3 หน่วยกิต รายวิชา 503544 เรื่องศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้มีผลกับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนรายวิชา 503541 เรื่องศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยให้ - รหัสวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก เป็น 503543 เรื่องศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 และ - รหัสวิชาที่ลงทะเบียนครั้งที่สอง เป็น 503544 เรื่องศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
 4/2548  3/24/2005  4.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 เพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2547  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 เพิ่มเติม 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547 เพิ่มเติม 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2547 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย
 4/2548  3/24/2005  4.12  ข้อมูลการสำรวจความต้องการปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาจ้างงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ย้ายไปวาระเพื่อทราบวาระที่ 1.10)  (ย้ายไปวาระเพื่อทราบวาระที่ 1.10)
 4/2548  3/24/2005  4.13  ขออนุมัติรายวิชา 434358 Petroleum Exploration เป็นวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปี พ.ศ. 2541  อนุมัติให้รายวิชา 434358 Petroleum Exploration เป็นวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาเทคโนโลยีธรณี ปี พ.ศ. 2541 โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2547
 4/2548  3/24/2005  4.14  ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา (แบบ 1) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548  อนุมัติรับ นายศักดิ์ระวี ระวีกุล เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา แบบ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 ซึ่งเน้นเฉพาะการวิจัยเพื่อทำวิจัยวิทยานิพนธ์
 4/2548  3/24/2005  5.1  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์ปรีชา เกื้อคลัง เพื่อสอนในรายวิชา 433101 Manufacturing Processes
 5/2548  4/21/2005  4.4  ขอความเห็นชอบการแก้ไขข้อความในรูปแบบวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมกับกรณีแผนการเรียน แบบ 1 และแบบ ก(1)  1. มอบฝ่ายวิชาการศึกษาว่า สถาบันอื่นใช้ข้อความเป็นเช่นใด โดยเห็นชอบให้พิจารณาใช้ในทำนองเดียวกันกับ สถาบันอื่น 2. การทำวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อนักศึกษาที่ปรากฏบนหน้าปกไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป ตามหลักสากล โดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
 6/2548  5/26/2005  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 เมษายน 2548  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 6/2548  5/26/2005  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547, 2/2547 และ 3/2547  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 476 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547 จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2547 จำนวน 474 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย - ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย - ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 9 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 ราย - นิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ราย - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 5 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 2 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 115 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 114 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 38 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 31 ราย (โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 1 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 45 ราย (โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 1 ราย และเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 1 ราย) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 274 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 270 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 8 ราย (โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 26 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 28 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 28 ราย (โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 42 ราย (โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 16 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 3 ราย 5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 74 ราย - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 ราย - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 39 ราย
 7/2548  6/23/2005  4.7  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 7/2548  6/23/2005  4.9  ขออนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  ให้ความเห็นชอบการเทียบรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ได้ ดังนี้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 เทียบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 1. 204101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 1. 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 2. 204314 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3(3-0-6) 2. 204314 ระบบอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6) 3. 204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด 3(3-0-6) 3. 204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6)
 7/2548  6/23/2005  4.13  ขอความเห็นชอบแก้ไขแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2547  ให้ความเห็นชอบแก้ไขแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในภาค การศึกษาที่1/2547 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวนูรีตา อาแด เลขประจำตัว B4303091 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากเดิม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.21 แก้ไขเป็น 2.25
 9/2548  8/25/2005  4.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547, 3/2547 และ 1/2548  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 24 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2547 เพิ่มเติม จำนวน 12 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 จำนวน 11 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 5 ราย 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย 2. เห็นชอบให้ถือวันถัดจากวันสอบ Comprehensive เป็นวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 3. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ชื่อสุดท้ายที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เปลี่ยนชื่อ เพื่อให้ตรงกับสาระของวิทยานิพนธ์ เป็นชื่อที่ถูกต้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา แล้ว แจ้งศูนย์บริการการศึกษาทราบ
 9/2548  8/25/2005  4.16  ขออนุมัติรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1  อนุมัติรับ Prof. Li Ming จากมหาวิทยาลัย Guizhou เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 แผนเข้าเรียนโดยใช้วุฒิ ปริญญาตรี (96 หน่วยกิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคการศึกษาที่ 2/2548
 9/2548  8/25/2005  4.18  4.18 ขออนุมัติเทียบรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ไม่อนุมัติเทียบรายวิชา 618452 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กับ 618352 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงาน อุตสาหกรรม แต่ให้ใช้การบริหารจัดการเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ทั้ง 2 รายวิชา โดยเปิดรายวิชาทั้ง 2 รายวิชาพร้อมกัน โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 618452 แต่ในทางปฏิบัติให้ไปเรียนรวมกับรายวิชา 618352
 10/2548  9/14/2005  4.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 212 ราย ดังนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 26 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 22 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 15 ราย 3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 9 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 175 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 172 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 ราย (โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 22 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 20 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 8 ราย 2. หัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ที่ทำวิทยานิพนธ์เป็น ภาษาอังกฤษให้สลับใหม่ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนชื่อภาษาไทย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 3. ให้แก้ไขหน่วยกิตสอบได้ของนายฉัตรพงศ์ บาลลา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก (1) จาก 48 หน่วยกิต เป็น 56 หน่วยกิต เนื่องจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ด้วย และขอให้สำนัก วิชาฯ ประสานเรื่องการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรกับศูนย์บริการการศึกษาให้ถูกต้องต่อไป
 10/2548  9/14/2005  5.1  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 202216 กีฬาและนันทนาการ เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติแต่งตั้ง นาวาเอกนคร กุลศรีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา 202216 กีฬาและนันทนาการ (กลุ่มทักษะกีฬาบริดจ์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2548 เป็นกรณีพิเศษ
 11/2548  10/27/2005  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 14 กันยายน 2548  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
 11/2548  10/27/2005  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2547 เพิ่มเติม ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย โดยมอบศูนย์บริการการศึกษาตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่มีข้อท้วงติงให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 2. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 เพิ่มเติม ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย - ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย - ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย
 11/2548  10/27/2005  4.6  การขออนุมัติไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ กรณีเกินกว่า 1 ครั้ง  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน และมีประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปนำเสนอ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ กรณีขออนุมัติเกินกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ นั้น ที่ประชุม มีมติดังนี้ 1. การขออนุมัติไปเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการต่างประเทศ 2 การประชุมใน 2 ประเทศ ในคราวเดียวกัน โดยมีค่าใช้จ่ายในวงเงิน 60,000 บาท หรือการขออนุมัติไปเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการต่างประเทศ เป็นครั้งที่ 2 โดยขอใช้เงินส่วนที่เหลือจาก 60,000 บาท ของการขอไปครั้งแรก โดยเงินส่วนเกินจะออกค่าใช้จ่ายเอง เห็นชอบให้อนุมัติได้ หากไม่เกินวงเงิน 60,000 บาท ยกเว้นหากใช้เกินวงเงิน 60,000 บาท จึงจะพิจารณาตาม เกณฑ์ในประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ กรณีขออนุมัติเกินกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ 2. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการเรื่องการแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวต่อไป
 12/2548  11/24/2005  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 27 ตุลาคม 2548  รับรองรายงานการประชุม โดย 1. หน้า 5 วาระที่ 1.7 ตามที่เสนอขอแก้ไข 2. หน้า 14 วาระที่ 4.9 ให้คงเดิม เพราะข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น มีการพูดกันในที่ประชุมแต่มิใช่เป็นมติ
 12/2548  11/24/2005  4.1  การเลือกผู้แทนจากสภาวิชาการเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  เลือก ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก และรองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็นกรรมการใน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
 12/2548  11/24/2005  4.5  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2541)  อนุมัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 และไม่ได้เข้าโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 617334 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 3(3-0-6) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2548 เป็นต้นไป
 12/2548  11/24/2005  4.11  ขออนุมัติเลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต จากภาคการศึกษาที่ 3/2548 เป็นภาคการ ศึกษาที่ 1/2550  อนุมัติให้เลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต จากภาคการศึกษาที่ 3/2548 เป็นภาคการ ศึกษาที่ 1/2550 ตามที่เสนอ
 12/2548  11/24/2005  4.14  ขออนุมัติจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Symposium on Physics Graduate Research)  อนุมัติให้จัดประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2549 ตามที่เสนอ โดยให้ปรับตัวชี้วัด (KPI) ในรายละเอียด คำของบประมาณให้ตรงกับตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ในเอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการ และค่าลงทะเบียนที่ เรียกเก็บ 200 บาท เป็นอัตราที่น้อยไป ควรเก็บให้เหมาะสม
 12/2548  11/24/2005  4.17  ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1  อนุมัติรับนายวสันต์ บุญเติม เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการศึกษา แบบ 1 ในภาคการศึกษาที่ 3/2548 โดยมี ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
 13/2548  12/14/2005  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2548 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 1/2549  1/26/2006  1.3  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548  รับทราบ รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2548 จัดทำโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
 1/2549  1/26/2006  1.13  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548)  รับทราบ ผลการดำเนินงานซึ่งจำแนกตามภารกิจและตัวชี้วัดในภารกิจต่าง ๆ โดยเน้นและให้ความสำคัญตามค่าน้ำหนัก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ มิติการเรียนการสอน และมิติด้านการวิจัย และการประมวลข้อมูลภาพรวมในภารกิจ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลำดับ ในการประมวลผลข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวได้เน้นการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่าน ๆ มา เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและแนวโน้มความสำเร็จในแต่ละตัวชี้วัด และยังเน้นในการเตรียมการที่จะสามารถ ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของหน่วยงานภายนอก เช่น กพร. และ สมศ. เป็นต้น ข้อสังเกต 1. หน้า 11 งบประมาณสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ไม่ปรากฏข้อมูลเงินสนับสนุนในปีงบประมาณ 2548 จึงควรตรวจสอบด้วย 2. จากการที่มหาวิทยาลัยมีสถานีไฟฟ้าย่อย ทำให้ค่าสาธารณูปโภคลดลงนั้น มีการรายงานด้วยหรือไม่
 1/2549  1/26/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 13/2548 วันที่ 14 ธันวาคม 2548  รับรองรายงานการประชุม ดังนี้ 1. หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1 รับรองตามที่ขอแก้ไข 2. หน้าที่ 13 วาระที่ 5.5 ให้คงเดิม โดยข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำไปเป็นขั้นตอนในการพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 1/2549  1/26/2006  4.24  ขอความเห็นชอบเกณฑ์การกำหนดค่าภาระงาน “งานวิจัย” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระ งานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2541  มอบคณะทำงานทบทวนเกณฑ์ภาระงานและแนวทางคำนวณภาระงานของคณาจารย์ รับไปดำเนินการ โดยยังคงให้ยึดหลักการคิดภาระงานตามประกาศฯ ข้อ 2.4 ต่อไป
 2/2549  2/23/2006  1.7  ยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 และจังหวัดเลย  รับทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/ว(ล)1084 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 และจังหวัดเลย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 ลงมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 และจังหวัดเลย รวมทั้งได้รับทราบผลการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 2/2549  2/23/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 และ 31 มกราคม 2549  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 2/2549  2/23/2006  3.2  ขอความเห็นชอบเกณฑ์การกำหนดค่าภาระงาน “งานวิจัย” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2541  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานของคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ได้กำหนดภาระงานอื่นในกรณีที่คณาจารย์ประจำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอื่นในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภาระงานหลัก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ …………………………………………….. 2.4 ในกรณีที่มีภาระงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ลดภาระงานหลักด้านการสอนและการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาลงตามส่วนของปริมาณงานวิจัยและพัฒนา โดยคิดภาระงานด้านวิจัยและพัฒนาเป็นเต็มเวลา สามในสี่ของเวลา ครึ่งเวลาหรือหนึ่งในสี่ของเวลาปฏิบัติงานในมาตรฐานเต็มเวลา คือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าภาระงาน “งานวิจัย” เป็นการชั่วคราวเฉพาะในปีการศึกษา 2548 ดังนี้ “กำหนดให้ปฏิบัติงานโครงการวิจัย 1 โครงการ เท่ากับ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 3.33 หน่วยกิต ทั้งนี้ หากมีผู้ร่วม วิจัยหลายคน ให้แบ่งสัดส่วนภาระงานวิจัย โดยภาระงานวิจัยรวม ต้องไม่เกิน 3.33 หน่วยกิต ต่อ 1 โครงการวิจัย”
 2/2549  2/23/2006  4.9  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 ของสถาบันสมทบสถาบัน การบินพลเรือน  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 7 ราย ดังนี้ - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 1 ราย
 3/2549  3/23/2006  4.13  ขออนุมัติรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  อนุมัติรับ Mr. Li Ming รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับปริญญาเอก แบบ 1 ในฐานะผู้จบปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ แต่จากการปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงนับได้ว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่จบระดับปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต โดยมีข้อแม้ว่า หากไม่ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถิติการวางแผนทดลองแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา 302615 การวางแผนการทดลอง โดยไม่นับหน่วยกิต และให้ อ. ดร.โสภณ วงศ์แก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 4/2549  4/27/2006  4.10  4.10 ขอความเห็นชอบปรับแก้ไขเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)  ให้ความเห็นชอบปรับแก้ไขเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นดังนี้ 17.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต การศึกษาตามหลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาที่ศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 4/2549  4/27/2006  4.13  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาค การศึกษาที่ 1/2549  อนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาเพื่อรับโอนนางสาวโสภา ภูกาธร นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 โดยให้เทียบโอน จำนวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ตามที่เสนอ
 4/2549  4/27/2006  5.2  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1/2549  อนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาเพื่อรับโอนนายชัยณรงค์ ปันวาละ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 โดยให้เทียบโอน จำนวน 8 รายวิชา 23 หน่วยกิต ตามที่เสนอ
 5/2549  5/17/2006  1.1  1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  รับทราบ ดังนี้ 1. สำนักพระราชวังได้แจ้งมาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 ซึ่งทรงกำหนดเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 2. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา ตามที่ฝ่ายวางแผนได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับปี 2549 มีเงินก้อนหนึ่งคือ ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือตอบสำนักงบประมาณไปว่า เงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะดูที่ผลงานทางวิชาการ จะให้เฉพาะผู้ที่มีผลงานสมควรที่จะได้รับ ซึ่งถือตามมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยไม่มีการทวีคูณค่าตอบแทนให้ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เงินมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ดังนั้น ผู้ที่มีภาระงานครบถ้วนตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548
 6/2549  5/25/2006  1.5  การกำหนดค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ 1-4 ตามพันธกิจของสำนักวิชาต่าง ๆ ของ มทส  ถอนวาระ
 6/2549  5/25/2006  3.1  ขอทบทวนมติสภาวิชาการในเรื่อง การเปิดรายวิชา 108742 ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Biology)  เห็นควรให้ถอนวาระ เพื่อให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณารายละเอียดให้มากกว่านี้ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่เป็นกลางให้ความเห็นถึงความซ้ำซ้อนของรายวิชา 108742 ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Biology) และรายวิชา 304554 Stem Cell Technology เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 6/2549  5/25/2006  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 และ 3/2548  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 484 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2548 จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 1 ราย (ผู้ได้รับทุน คปก.) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 จำนวน 483 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 18 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - นิเทศศาสตร์ จำนวน 6 ราย - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 11 ราย - สารสนเทศศึกษา จำนวน 1 ราย 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 93 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 92 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 22 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 34 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 36 ราย (มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 2 ราย และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 ราย) 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 268 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย (ผู้รับทุน คปก.) ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 265 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 ราย (มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 3 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 22 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 42 ราย (มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 4 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 18 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 24 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 19 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 15 ราย 5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 103 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 103 ราย - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 59 ราย (มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 ราย) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 44 ราย (มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 ราย) 2. นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สำนักวิชาไม่ต้องส่งเกรด I ให้ศูนย์บริการการ ศึกษา โดยวันสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544 คือ ให้ถือวันที่นักศึกษาส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์เป็นวันสำเร็จการศึกษา 3. นักศึกษาที่ยังค้างชำระหนี้สิน หากชำระหนี้สินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ให้สำเร็จการศึกษาตาม ที่ให้ความเห็นชอบ
 6/2549  5/25/2006  5.2  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 203321 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางธุรกิจ เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติให้แต่งตั้ง Mr. David Mouland (SAP Country Project Manager Diethelm & Co., Ltd.) ชาวต่าง ประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจมากกว่า 5 ปี เป็น อาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 203321 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางธุรกิจ เป็นกรณีพิเศษ โดยอนุมัติให้ 1 ภาค การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2549
 7/2549  6/22/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2549 วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 และครั้งที่ 6/2549 วันที่ 25 พฤษภาคม 2549  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2549 และครั้งที่ 6/2549 โดยไม่มีการแก้ไข
 7/2549  6/22/2006  4.4  ขออนุมัติรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 โครงการ MOU – SUT - GZAAS  อนุมัติรับนักศึกษาจากประเเทศจีนภายใต้โครงการ MOU – SUT – GZAAS เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในภาคการศึกษาที่ 2/2549 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. Mrs. Huang Zesu เข้าศึกษาทางด้าน Plant Breeding มี ศ. ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั่วไป 2. Miss Liu Yongxiang เข้าศึกษาทางด้าน Entomology มี รศ. ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาทั่วไป โดยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
 8/2549  7/20/2006  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 31 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย (ผู้รับทุน คปก.) - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 5 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย (ผู้รับทุน คปก.) - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 15 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 6 ราย
 8/2549  7/20/2006  4.8  ขอความเห็นชอบเพิ่มรายวิชา 105741 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 เป็นวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้ความเห็นชอบเพิ่มรายวิชา 105741 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 เป็นวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
 9/2549  8/31/2006  1.5  ผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549  รับทราบ ผลการสอบซึ่งมีนักศึกษาสอบผ่าน จำนวน 2 คน และสอบไม่ผ่าน จำนวน 26 คน โดยให้รับข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้ 1. นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2547 จะครบกำหนดสอบภายใน 9 ภาคการศึกษาแล้ว แต่ยังสอบไม่ผ่าน สำนักวิชาควรมีมาตรการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 2. มหาวิทยาลัยควรใช้กระบวนการวิจัยสถาบันในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาสอบไม่ผ่านจำนวนมาก 3. ผลการสอบที่แจ้งต่อสภาวิชาการ ควรมีข้อมูลจำนวนครั้งที่นักศึกษาสอบ และข้อมูลว่านักศึกษากำลังลงทะเบียนเรียนวิชา GE หรือไม่ และในระดับใด
 9/2549  8/31/2006  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 16 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 จำนวน 14 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 6 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 จำนวน 2 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย โดยให้นางสาวเปรมปรีดิ์ รัตนโคกสูง (ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ) และนางวไลพร ฉายา (ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2549 เนื่องจากวันที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1/2549
 9/2549  8/31/2006  4.3  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2549  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา จำนวน 1 ราย คือ นายวินัย วรรณโพธิ์กลาง เลขประจำตัว B4152156 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งมีหน่วยกิตสอบได้ 138 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.08
 9/2549  8/31/2006  4.6  การเสนอชื่อบุคคลและหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2549  มอบสำนักวิชาพิจารณาเสนอชื่อไปยังมูลนิธิโทเร โดยให้สอบถามผู้ที่สำนักวิชาจะเสนอชื่อก่อนว่ายินดีให้เสนอชื่อหรือไม่
 9/2549  8/31/2006  4.13  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 425461 โปรแกรมแมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนสำหรับรายวิชา 425461 โปรแกรมแมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (MATLAB for Mechanical Engineering) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2549 ดังนี้ รายวิชา 425461 โปรแกรมแมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) เดิม วิชาบังคับก่อน : 425200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : ไม่มี ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ดีขึ้น มีความเข้าใจโปรแกรม MATLAB เบื้องต้นดีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดรายวิชาบังคับก่อน และเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถจัดการเรียนการ สอนให้กับนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา
 9/2549  8/31/2006  4.19  ขออนุมัติรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2549  1. อนุมัติรับนายรังสี ดิวรางกูร เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการศึกษา แบบ 1 ตามที่เสนอ 2. ไม่อนุมัติรับนายสำเนาว์ ฤทธิ์นุช เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา แบบ 1 เนื่องจากคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ในการรับเข้าศึกษา ซึ่งเน้นการทำวิจัย ต้องมีประสบการณ์วิจัยในสายงาน โดยมี ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ
 10/2549  9/15/2006  3.1  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการปรับแก้ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
 11/2549  9/21/2006  1.3  รายงานการได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1  รับทราบว่า ผศ. ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับรางวัลโปสเตอร์ ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาและสุกแก่ของถั่วฝักยาวไร้ค้าง พันธุ์สุรนารี 1 ในการประชุม วิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมอบส่วนประชาสัมพันธ์ทำการประชาสัมพันธ์ 2. ควรให้สำนักวิชาเก็บรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ไว้เป็นฐานข้อมูลของสำนักวิชาด้วย
 11/2549  9/21/2006  1.6  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2549  1. รับทราบ โดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด้วย 2. มอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารไปวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่
 11/2549  9/21/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2549 วันที่ 31 สิงหาคม 2549  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข โดยในหน้า 8 วาระที่ 3.2 ให้รับรองตามที่คณะทำงานเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการขอแก้ไขเพิ่มเติม
 11/2549  9/21/2006  4.1  ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 1/2549  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 235 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 จำนวน 234 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 10 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 2 ราย สารสนเทศศึกษา จำนวน 2 ราย 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 9 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 3 ราย 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 202 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 201 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 16 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 12 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 24 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 31 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 18 ราย 5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 ราย - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 ราย 2. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และเวียนแจ้งให้สำนักวิชาถือปฏิบัติ
 11/2549  9/21/2006  5.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 ของสถาบันการบินพลเรือน  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบิน บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 จำนวน 1 ราย คือ นางสาว สุรีรัตน์ ริดจันดี
 13/2549  10/30/2006  1.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549  รับทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 โดยมอบรองอธิการบดีฝ่าย บริหารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำตารางสรุปงานงานและผู้รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานการประชุม เพื่อแจ้งสภาวิชาการทราบและเพื่อความชัดเจนในการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 13/2549  10/30/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2549 วันที่ 15 กันยายน 2549 และครั้งที่ 11/2549 วันที่ 21 กันยายน 2549  รับรองรายงานการประชุม ดังนี้ - ครั้งที่ 10/2549 รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข - ครั้งที่ 11/2549 รับรองรายงานตามที่เสนอขอแก้ไข
 13/2549  10/30/2006  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2547 จำนวน 1 คน คือ นางสาว พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ เลขประจำตัว D4230243 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุน คปก.
 13/2549  10/30/2006  4.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย
 14/2549  11/28/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 30 ตุลาคม 2549  รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
 14/2549  11/28/2006  3.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549  รับทราบ สรุปรายงานการประชุม โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงจากหน่วยงาน ร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบให้เหมาะสมอีกครั้ง
 14/2549  11/28/2006  5.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 2/2549  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. ภาคการศึกษาที่ 1/2549 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 2 ราย 2. ภาคการศึกษาที่ 2/2549 จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย
 14/2549  11/28/2006  5.6  การเสนอชื่อบุคคลหรือผู้มีผลงานดีเด่น หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วม เฉลิมฉลองในปี 2551 – 2552  มอบกรรมการนำกลับไปพิจารณา หากจะเสนอชื่อ ขอให้เสนอไปยังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2549
 15/2549  12/19/2006  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 14/2549 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 15/2549  12/19/2006  4.4  ขอความเห็นชอบการปรับเนื้อหาและคำอธิบายรายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2  เห็นชอบให้ปรับเนื้อหาและคำอธิบายรายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2 เพื่อให้เนื้อหาของทั้งสองรายวิชามีความเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการปลูกฝังให้ความรู้ ความเข้าใจ และหลักการที่ถูกต้องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2549 ดังนี้ รายวิชา เนื้อหาเดิม เนื้อหาปรับใหม่ 202104 ศึกษาทั่วไป 1 ประกอบด้วย 1. รายวิชาการคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2. รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. รายวิชาองค์การและการจัดการ ประกอบด้วย 1. รายวิชาการคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2. รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. รายวิชาประชาคมโลก 202105 ศึกษาทั่วไป 2 ประกอบด้วย 1. รายวิชาไทยศึกษา 2. รายวิชามนุษย์กับสังคม 3. รายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 4. รายวิชาประชาคมโลก ประกอบด้วย 1. รายวิชาไทยศึกษา 2. รายวิชามนุษย์กับสังคม 3. รายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 4. รายวิชาองค์การและการจัดการ
 15/2549  12/19/2006  4.6  ขอความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชนบทศึกษา 1-7 และรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ ชุมชน 1-3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของการจัดการเรียนการสอนหากเป็นไปตามเกณฑ์ของแพทยสภา 2. ในส่วนของค่าใช้จ่ายให้วิเคราะห์และตรวจสอบอีกครั้ง ให้เป็นไปตามระบบของ มทส เช่น งบวัสดุ ให้แจ้งส่วน พัสดุเป็นผู้จัดซื้อให้ เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยตาม ระบบปกติ แล้วเสนอฝ่ายวางแผน 3. ตำแหน่งและคุณวุฒิของคณาจารย์ที่นำเสนอควรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 1/2550  1/30/2007  1.6  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549  รับทราบ และมอบคณบดีช่วยทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมด้วย
 1/2550  1/30/2007  1.8  เหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และความไม่สงบในภาคใต้  รับทราบ
 1/2550  1/30/2007  2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 15/2549 วันที่ 19 ธันวาคม 2549  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 15/2549 วันที่ 19 ธันวาคม 2549
 1/2550  1/30/2007  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 2/2549  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 349 ราย ตามที่เสนอ
 1/2550  1/30/2007  4.8  ขออนุมัติจัดการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1  อนุมัติจัดการประกวด โดยใช้ชื่อว่า “การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1” ตามที่เสนอ
 2/2550  2/27/2007  2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 มกราคม 2550  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข สำหรับวาระที่ 1.6 ให้เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมในการ ประชุมครั้งนี้
 4/2550  4/2/2007  4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากระดับปริญญาโท แบบ ก 1 เป็นปริญญาเอก แบบ 1  อนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาของนายผจญ อยู่ยืน เลขประจำตัว M4830153 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ จากระดับปริญญาโท แบบ ก 1 เป็นระดับปริญญาเอก แบบ 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 โดยมี ผศ. ดร.โชคชัย วนภู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 5/2550  5/8/2007  4.13  ขออนุมัติรับโอนนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1/2550  ไม่สามารถรับโอนนักศึกษา จำนวน 2 ราย เข้าศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และที่นั่งเต็ม
 5/2550  5/8/2007  5.3  ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา แบบ 1  อนุมัติรับนายทศพล รัตน์นิยมชัย เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผนการศึกษา แบบ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2550
 6/2550  5/14/2007  3.1  ขอทบทวนมติการขออนุมัติรับโอนนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1/2550 ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์  อนุมัติรับโอนนางสาวเจนจิรา รักชาติ และนางสาวประภัสสร อ่อนแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 โดยยังไม่รับเข้าสังกัดสาขาวิชา และให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 203101 English I
 7/2550  6/19/2007  1.5  จำนวนนักศึกษาแพทย์ มทส ที่จะรับในปีการศึกษา 2551  รับทราบ จำนวนนักศึกษาแพทย์ มทส ที่จะรับในปีการศึกษา 2551 ซึ่งคณะกรรมการประสานงานกระทรวงสาธารณสุขเขต 13 (คปสข 13) ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้มีมติเห็นชอบให้สาธารณสุขเขต 13 รับนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2551 ได้จำนวน 96 คน โดยแบ่งเป็นสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 48 คน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 48 คน จำแนกโควตาแต่ละจังหวัด ดังนี้ ประเภทโควตา นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ รวม (คน) ปกติ 12 7 7 6 32 ODOD 6 4 3 3 16 รวม 18 11 10 9 48 รวมทั้งสิ้นในเขต 13 (มทส, มหาราช นม.) 36 22 20 18 96
 7/2550  6/19/2007  1.12  การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรณสารฯ ในการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2550  รับทราบ การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำหรับการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2550
 7/2550  6/19/2007  2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2550 วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 และครั้งที่ 6/2550 วันที่ 14 พฤษภาคม 2550  1. ครั้งที่ 5/2550 รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข และที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม 2. ครั้งที่ 6/2550 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 7/2550  6/19/2007  4.3  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2550  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 จำนวน 1 ราย คือ นายอนุสรณ์ เตปิน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 7/2550  6/19/2007  4.8  การรับรองผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2549 ครั้งที่ 1  เห็นชอบให้รับรองผลงาน ตามที่เสนอ
 7/2550  6/19/2007  4.10  ขอความเห็นชอบขอรับการจัดสรรงบครุภัณฑ์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551  เห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบประมาณให้ ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ เสนอ โดยมอบฝ่ายวางแผนจัดสรรเงินงบ ประมาณจากส่วนอื่นก่อน หากไม่ได้ จึงให้ใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
 7/2550  6/19/2007  4.13  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 ของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 จำนวน 1 ราย คือ นางสาววิฑิตา จิรวัฒนานันทกุล
 8/2550  7/24/2007  2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2550 วันที่ 19 มิถุนายน 2550  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 8/2550  7/24/2007  4.2  ขออนุมัติรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  อนุมัติรับ Mr. Li Yurong และ Ms. Liu Li นักวิจัยวุฒิปริญญาโทของสถาบัน Guizhou Academy of Agricultural Science เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในภาคการศึกษาที่ 2/2550
 8/2550  7/24/2007  4.3  ขอความเห็นชอบปรับแก้การสอนรายวิชา 110203 จุลกายวิภาคศาสตร์  ให้ความเห็นชอบปรับแก้จำนวนชั่วโมงสอนของรายวิชา 110203 จุลกายวิภาคศาสตร์ ดังนี้ หน่วยกิต (ทฤษฏี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) เดิม 5 ( 3 - 6 - 8 ) ใหม่ 5 ( 4 - 3 - 9 ) ทั้งนี้ การแก้ไขรายวิชา 110203 จุลภายวิภาคศาสตร์ ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 จะ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาปรีคลินิก หน่วยกิตรวมของหลักสูตร และการเรียนรายวิชาอื่นใน ภาคการศึกษาเดียวกัน
 8/2550  7/24/2007  4.11  ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551  1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่เปิดสอน และจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ตามที่เสนอ 2. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร โดยระดับปริญญาตรี การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 ให้ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา โดยนับรวมถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้น ม.5 3. ให้ความเห็นชอบวิธีการรับเข้าศึกษาและการคัดเลือก โดยในส่วนของการคัดเลือก - โควตาประเภทผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตัดข้อความ “สามารถเลือกเข้าสาขาวิชาตั้งแต่แรกเข้าได้” ออก - โควตานักกีฬา และโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ประวัติการศึกษาและการเล่นกีฬาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ให้ใช้ผลตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้น ม.5 4. ให้ความเห็นชอบระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการ โดยการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ให้เพิ่มการแจ้งประกาศผลไปยังโรงเรียนด้วย
 8/2550  7/24/2007  5.4  แผนงานและงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2551-2553  เนื่องจากโครงการที่เสนอไม่สมบูรณ์พอที่จะเสนอของบประมาณสนับสนุน 175 ล้านบาท จึงเห็นควรให้นำเข้าทบทวนในคณะทำงานและ/หรือคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยการทบทวนควรแยกเป็น 2 ภารกิจ ดังนี้ 1) ระบบการกำจัดของเสีย GMO ให้เขียนโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 2) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย GMO ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ จึงควรเสนอขออนุมัติงบประมาณผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ/หรือผ่าน Science Park เป็นต้น
 9/2550  8/21/2007  3.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  1. ให้ยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ โดยมอบคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ตรวจสอบรายวิชาที่ เปิดซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วอีกครั้ง โดยพิจารณาร่วมกับ สวทก. เนื่องจากมีบางรายวิชาที่เปิดใหม่ ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้ว เช่นรายวิชา 108744 เซลล์ต้นกำเนิดขั้นสูง ซึ่งซ้ำซ้อนกับรายวิชา Stem cell ของ สวทก. โดยอาจต้องหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง หากมีความซ้ำซ้อน เห็นควรให้ใช้วิชาที่มีอยู่แล้ว หรืออาจเปิดเป็นรายวิชา Selected Topics 2. ให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
 9/2550  8/21/2007  4.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2551  ขอถอนวาระ เพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษาก่อน
 9/2550  8/21/2007  4.8  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2549 และ 1/2550  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. ให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนางรัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยให้สำเร็จการศึกษาในวันที่คณะกรรมการประจำสำนักวิชาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ คือ วันที่ 19 มกราคม 2550 3. นับจากนี้ไป หากมีกรณีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้แจ้งขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่สอบ แต่แจ้งขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ให้ถือวันสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 1) หากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาอนุมัติผลสอบอยู่ในภาคการศึกษาที่สอบ และนักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ได้ทันภายใน 30 วันนับจากวันสอบ หรือเกิน 30 วันนับจากวันสอบแต่ยังอยู่ในภาคการศึกษาที่สอบ ให้ถือเอาวันแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่ขอจบเป็นวันสำเร็จการศึกษา แต่หากนักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ไม่ทันภายใน 30 วันนับจากวันสอบ โดยวันส่งเล่มเลยเข้าไปในภาคการศึกษาที่ขอจบ ให้ถือเอาวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์เป็นวันสำเร็จการศึกษา 2) หากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาอนุมัติผลสอบอยู่ในภาคการศึกษาที่ขอจบ ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจำสำนักวิชาอนุมัติผลการสอบเป็นวันสำเร็จการศึกษา
 9/2550  8/21/2007  5.4  ผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550  รับทราบผลการสอบ ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จำนวน 7 คน สอบไม่ผ่าน จำนวน 7 คน จากผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 17 คน ขาดสอบ จำนวน 3 คน
 10/2550  9/11/2007  1.9  การจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2550  รับทราบว่า มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม
 10/2550  9/11/2007  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2549 เพิ่มเติม และ 1/2550  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 196 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2549 เพิ่มเติม จำนวน 4 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 จำนวน 192 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 17 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 9 ราย 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 171 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 170 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 15 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 20 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 12 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 17 ราย 4) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 ราย 2. สำหรับนายนุกูล กุดแถลง D4510093 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในภาค การศึกษาที่ 3/2549 เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อรอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 10/2550  9/11/2007  4.2  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไป
 10/2550  9/11/2007  4.7  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2551  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 5. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 6. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กรรมการ 7. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 8. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 9. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 กรรมการ 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 กรรมการ 12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก กรรมการ 13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท กรรมการ 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 กรรมการ 15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กรรมการ 16. ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 17. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 18. ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ 19. ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ กรรมการ 20. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 21. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 22. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 23. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ
 11/2550  9/18/2007  1.4  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2550  รับทราบว่า ฝ่ายวางแผน โดยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550 (ภาคการศึกษาที่ 1/2550) โดยแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550 เท่ากับ 477 คน ประกาศรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 รวม 445 คน รับได้จริง จำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของแผนการรับ และร้อยละ 64.27 ของประกาศรับในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามสำนักวิชา และระดับการศึกษา ได้ดังนี้ สำนักวิชา ระดับการศึกษา รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ 30 29 59 เทคโนโลยีสังคม 52 14 66 เทคโนโลยีการเกษตร 24 10 34 วิศวกรรมศาสตร์ 115 12 127 รวมรับได้จริง 221 65 286 แผนการรับปีการศึกษา 2550 320 157 477 ประกาศรับในภาคการศึกษาที่ 1/2550 305 140 445 ร้อยละของแผนการรับปีการศึกษา 2550 69.06 41.40 59.96 ร้อยละของประกาศรับฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 72.46 46.43 64.27
 11/2550  9/18/2007  1.7  สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551  รับทราบ สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 16 กันยายน 2550 (ขยายเวลาออกไปอีก 2 วัน) ซึ่งในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร โดยคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (GPAX) นับรวมถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คือ คิดเพียง 4 ภาคการศึกษาเท่านั้น โดยมีผู้สมัคร จำนวน 11,835 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 11/2550  9/18/2007  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2550 วันที่ 21 สิงหาคม 2550  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 11/2550  9/18/2007  3.1  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดเอกสารแผนปฏิบัติการ ตามที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 ที่ให้มหาวิทยาลัยปรับงบประมาณที่เสนอให้เป็นงบประมาณแบบสมดุลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 11/2550  9/18/2007  4.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  มอบกรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 12/2550  10/30/2007  1.4  สรุปผลการจัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่เส้นทางการศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551 หัวข้อ “มทส บ้านแห่งการเรียนรู้”  รับทราบ สรุปผลการจัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่เส้นทางการศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551 หัวข้อ “มทส บ้านแห่งการเรียนรู้” เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2550 ณ สุรสัมมนาคาร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ในแต่ละระดับ ควรปรับช่วงห่างเป็นช่วงละ 0.8 2. การนำเสนอเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรจัดกลุ่ม เช่น เรื่องความเหมาะสมของเวลา วิทยากร ความรู้ที่ได้รับ การบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 12/2550  10/30/2007  1.6  1.6 สรุปผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  รับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินการของโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ การประชุม 2. สรุปรายรับ-จ่ายของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 โดยส่วนการเงินและบัญชี ดังนี้ 2.1 เงินฝากธนาคาร/เงินทุนคงเหลือ จำนวนเงิน 62,731,944.42 บาท 2.2 รายได้ของกองทุนฯ ปี 2550 จำนวนเงิน 4,477,319.60 บาท 2.3 ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ปี 2550 จำนวนเงิน 1,188,600.00 บาท
 12/2550  10/30/2007  1.9  การเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2551  รับทราบว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์เปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน จากวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2550 เนื่องจากวันที่ 23 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 12/2550  10/30/2007  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการนัดพิเศษ ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 11 กันยายน 2550 และครั้งที่ 11/2550 วันที่ 18 กันยายน 2550  รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ตามที่เสนอขอแก้ไข
 12/2550  10/30/2007  3.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยต่อไป
 12/2550  10/30/2007  3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 12/2550  10/30/2007  4.2  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2550 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 2/2550  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษา 1/2550 เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย (นักศึกษาทุน คปก. ทั้ง 2 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ราย ภาคการศึกษา 2/2550 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย
 12/2550  10/30/2007  4.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2551  ให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ตามที่เสนอ ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2551 พุธที่ 14 – เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 สัมภาษณ์นักศึกษา และขึ้นทะเบียนนักศึกษา Admissions อังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ป.ตรี) พุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 ขึ้นทะเบียน และปฐมนิเทศ นศ.บัณฑิตศึกษา พุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 อบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 พิธีไหว้ครู อังคารที่ 20 – พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 จัดกลุ่มเรียนและลงทะเบียนให้ นศ.ชั้นปีที่ 1 ศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 นศ.ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา จันทร์ที่ 12 – จันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2551 กำหนดการลงทะเบียนภาค 1/2551 จันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2551 จันทร์ที่ 26 พฤษภาคม – พุธที่ 4 มิถุนายน 2551 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา จันทร์ที่ 7 – 9 , 11 - 12 กรกฎาคม 2551 สอบกลางภาค 1/2551 5 วัน (สัปดาห์ที่ 7) ศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2551 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน จันทร์ที่ 18 - 22 , 25 - 27 สิงหาคม 2551 สอบประจำภาค 1/2551 8 วัน พุธที่ 3 กันยายน 2551 กำหนดส่งเกรดโดยสมบูรณ์ให้ศูนย์บริการการศึกษา พฤหัสที่ 28 สิงหาคม – อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 วันปิดภาคเรียน 18 วัน ภาคการศึกษาที่ 2/2551 พุธที่ 10 กันยายน 2551 ขึ้นทะเบียน นศ.บัณฑิตศึกษา จันทร์ที่ 8 – อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 กำหนดการลงทะเบียนภาค 2/2551 จันทร์ที่ 15 กันยายน 2551 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2551 จันทร์ที่ 15 – พุธที่ 24 กันยายน 2551 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา จันทร์ที่ 27 – 29 , 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551 สอบกลางภาค 2/2551 5 วัน (สัปดาห์ที่ 7) ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2551 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน จันทร์ที่ 8 – 9 , 11 – 12 , 15 – 18 ธันวาคม 2551 สอบประจำภาค 2/2551 8 วัน จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 สอบประจำภาค 2/2551 (เฉพาะสาขาวิชาแพทยศาสตร์) พฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2551 กำหนดส่งเกรดโดยสมบูรณ์ให้ศูนย์บริการการศึกษา ศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551– อาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2552 วันปิดภาคเรียน 17 วัน ภาคการศึกษาที่ 3/2551 ศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ขึ้นทะเบียน นศ.บัณฑิตศึกษา เสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 – อาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2552 กำหนดการลงทะเบียนภาค 3/2551 จันทร์ที่ 5 มกราคม 2552 เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2551 จันทร์ที่ 5 – พุธที่ 14 มกราคม 2552 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา จันทร์ที่ 16 – 18 , 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2552 สอบกลางภาค 3/2551 5 วัน (สัปดาห์ที่ 7) ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน จันทร์ที่ 30 – 31 มีนาคม , 1 – 3 เมษายน , 7 – 9 เมษายน 2552 สอบประจำภาค 3/2551 8 วัน อังคารที่ 21 เมษายน 2552 กำหนดส่งเกรดโดยสมบูรณ์ให้ศูนย์บริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2551 และ 2/2551 ยังคงใช้รูปแบบเดียวกันกับทุกสำนักวิชา แต่ภาคการศึกษาที่ 3/2551 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาแพทยศาสตร์จะต้องสอบประมวลความรู้รวบยอดขั้นพื้นฐานของแพทยสภา ในวันที่ 14 มีนาคม 2552 พร้อมกันทั่วประเทศ จึงให้จัดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2551 ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 3/2551 ( เฉพาะสาขาวิชาแพทยศาสตร์) เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 – อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 กำหนดการลงทะเบียนภาค 3/2551 จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2551 จันทร์ที่ 15 – พุธที่ 24 ธันวาคม 2551 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 การสอบประมวลความรู้รวบยอดขั้นพื้นฐานของแพทยสภา จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 สอบประจำภาค 3/2551 ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 กำหนดส่งเกรดโดยสมบูรณ์ให้ศูนย์บริการการศึกษา
 12/2550  10/30/2007  4.9  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็น ประธานกรรมการ 2. พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ เป็น กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย สมศิริ เป็น กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ เป็น กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร นิลธวัช เป็น กรรมการ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ เป็น กรรมการ 7. อาจารย์ ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน เป็น กรรมการ 8. อาจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช เป็น กรรมการ 9. อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล เป็น กรรมการ 10. อาจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร เป็น กรรมการ 11. อาจารย์ ดร.รัตน บริสุทธิกุล เป็น กรรมการ 12. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ เป็น กรรมการและเลขานุการ 13. อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ อุดมผล เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 14. อาจารย์สารัมภ์ บุญมี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
 12/2550  10/30/2007  4.10  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2551)  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
 12/2550  10/30/2007  4.12  ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ระดับมหาบัณฑิต และขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหลักสูตร ซึ่งมีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ เป็น ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็น กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ เป็น กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ เป็น กรรมการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล เป็น กรรมการ 6. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล เป็น กรรมการ 7. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็น กรรมการและเลขานุการ 8. อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 12/2550  10/30/2007  4.14  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และรายวิชาเอกเพื่อการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอก  มอบกรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 12/2550  10/30/2007  5.1  ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2551  อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 6,632,000 บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 1. จัดสรรสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา 3,316,000 บาท 2. จัดสรรสำหรับการส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัย 1,658,000 บาท 3. จัดสรรสำหรับโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 1,658,000 บาท
 12/2550  10/30/2007  5.3  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็น ประธานกรรมการ 2. ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ เป็น กรรมการ 3. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ เป็น กรรมการ 4. นางสาวจันทรัศม์ ตั้งรวมทรัพย์ เป็น กรรมการ 5. นางสาวพรเพ็ญ ฐิติสมบูรณ์ เป็น กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อินทรพิเชฐ เป็น กรรมการ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี วิดจายา เป็น กรรมการ 8. รองคณบดีฝ่ายคลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น กรรมการและเลขานุการ 9. อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 13/2550  11/27/2007  1.6  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550  รับทราบ รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2550 จัดทำโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 13/2550  11/27/2007  1.8  สรุปผลการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มทส. ครั้งที่ 1  รับทราบ สรุปผลการดำเนินการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 (1st SUT GRADUATE CONFERENCE 2007) ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพลำดับแรกในการดำเนินการจัดประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 13/2550  11/27/2007  1.10  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550  รับทราบ รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 13/2550  11/27/2007  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2550 วันที่ 30 ตุลาคม 2550  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 13/2550  11/27/2007  3.2  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่ปรึกษา 2. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา 3. ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ 4. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ กรรมการ 5. นางสาวจันทรัศม์ ตั้งรวมทรัพย์ กรรมการ 6. นางสาวพรเพ็ญ ฐิติสมบูรณ์ กรรมการ 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล กรรมการ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี วิดจายา กรรมการ 9. รองคณบดีฝ่ายคลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อินทราพิเชฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 11. อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการที่ขอเปลี่ยนแปลงนี้ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาลและการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม ด้วย
 13/2550  11/27/2007  4.11  ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในต่างประเทศ กรณีขออนุมัติ เกินกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ภายใต้กรอบข้อ 3) ของข้อ 6.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2549 ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 1. เกณฑ์การพิจารณาผลงานที่ขออนุมัติไปนำเสนอ ดังนี้ 1) ผลงานที่จะนำไปเสนอจะเป็นแบบ Oral หรือ Poster Presentations ก็ได้ 2) ผลงานที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นใน มทส โดยเป็นผลงานใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยนำเสนอไปแล้ว หรือ เป็นผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานเดิม หรือ เป็นผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องจากผลงานเดิมที่เคยนำเสนอไปแล้ว โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา 3) จะต้องเป็นการประชุมที่ผู้จัด (Organizer) เป็นองค์กร/สมาคมวิชาชีพนานาชาติ เช่น Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), American Mathematical Society (AMS), The American Chemical Society (ACS), The International Society for Horticultural Science, The International Congress on Electron Microscopy, ASA – CSSA – SSSA International Annual Meetings, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Institution of Mechanical Engineers (IMechE) เป็นต้น ซึ่งสาขาวิชาและสำนักวิชาเห็นสมควรให้เข้าร่วมการประชุม 2. การเสนอขออนุมัติ ให้ใช้ผลงานที่เตรียมไว้เพื่อนำเสนอ เสนอต่อมหาวิทยาลัย อาจเป็น abstract หรือ full paper หรือ เอกสารการนำเสนอก็ได้ จากนั้นให้สาขาวิชาเป็นผู้รวบรวมผลงานไว้เพื่อการอ้างอิง 3. ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาการขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ภายใต้กรอบข้อ 3) ของข้อ 6.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การไปประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2549 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1 ข้างต้น 4. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปนำเสนอผลงานจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม ผลกระทบที่ตนเองได้รับ ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ ส่งให้ฝ่ายวิชาการเพื่อรวบรวมเสนอต่อสภาวิชาการต่อไป โดยการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติและได้รับอนุมัติก่อนการเดินทาง
 13/2550  11/27/2007  4.12  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และรายวิชาเอกเพื่อการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอก  มอบกรรมการสภาวิชาการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 14/2550  12/22/2007  1.3  รายงานจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551  รับทราบ รายงานจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2550 และประมาณการจำนวนนักศึกษาใหม่ในทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2551 รวมถึงรายงานผลการเปรียบเทียบจำนวนต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาประเภทโควตา ระหว่างปีการศึกษา 2550 กับ 2551
 14/2550  12/22/2007  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 14/2550  12/22/2007  3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และรายวิชาเอกเพื่อการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอก  1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 2. ให้ความเห็นชอบรายวิชาเอกเพื่อการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอก ตามที่เสนอ
 14/2550  12/22/2007  4.3  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เพิ่มเติม และ 2/2550  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 381 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 2/2550 จำนวน 380 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี จำนวน 115 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - นิเทศศาสตร์ จำนวน 21 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 71 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 4 ราย) - สารสนเทศศึกษา จำนวน 23 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 12 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 251 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 7 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 2 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 40 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 13 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 32 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 24 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 14 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 9 ราย 4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย
 14/2550  12/22/2007  4.4  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็น ประธานกรรมการ 2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล เป็น กรรมการ 3. นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็น กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา เป็น กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท เป็น กรรมการ 6. อาจารย์ นาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ เป็น กรรมการ 7. อาจารย์รัชฏาพร วิสุทธากร เป็น กรรมการ 8. อาจารย์กฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล เป็น กรรมการ 9. อาจารย์ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ เป็น กรรมการ 10. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็น กรรมการและเลขานุการ 11. อาจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 12. อาจารย์ ดร.วรพจน์ สุทธิสัย เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 13. นางนพคุณ กสานติกุล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
 1/2551  1/22/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2550 วันที่ 25 ธันวาคม 2550  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 1/2551  1/22/2008  4.1  รางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาสันติภาพ ประจำปี 2551  มอบกรรมการสภาวิชาการนำกลับไปพิจารณา หากเห็นควรเสนอชื่อบุคคลใด ให้เสนอมายังฝ่ายวิชาการ
 2/2551  2/26/2008  1.8  รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา “สุรเกษตร” ปีการศึกษา 2551  รับทราบว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงวิธีการให้ทุนการศึกษา “ทุนสุรเกษตร” จากเดิมมอบให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานฯ และตอบปัญหา ในงานเกษตรสุรนารี มาเป็นจัดสอบชิงทุนการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทโควตา โดยในปีการศึกษา 2551 ได้ทำการจัดสอบจากนักเรียนโควตาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย และเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว จึงจะมีสิทธิสมัครสอบชิงทุนดังกล่าว จากจำนวน 6 ทุน แบ่งเป็นสาขาวิชาละ 2 ทุน (อาหาร ผลิตพืช ผลิตสัตว์) โดยสำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2551 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกและพร้อมจะรับทุนเมื่อเปิดภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า คุณสมบัติ ข้อ 7. ที่กำหนดว่า “การลาออกจากมหาวิทยาลัยโดยมิใช่เพราะเหตุจากปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาจนสำเร็จ จะต้องชดใช้ทุนที่ใช้ไปแล้ว” ควรเน้นให้นักศึกษาทราบและเข้าใจข้อกำหนดนี้ก่อนรับทุน
 2/2551  2/26/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 22 มกราคม 2551  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 2/2551  2/26/2008  4.1  การมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551  1.ให้ความเห็นชอบการจัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ 2.เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551 ดังนี้ 1) อธิการบดี เป็นประธาน 2) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 3) ผู้อำนวยการเทคโนธานี เป็นกรรมการ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง เป็นกรรมการ 5) อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร เป็นกรรมการ 6)รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 3. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6. ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เข็มและโล่กิตติการ พ.ศ. 2537 ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การมีบทบาท หรือการกระทำที่ให้การสนับสนุน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งบทบาทหรือการกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปธรรม มีหลักฐานอ้างอิง สามารถประกาศเป็นเกียรติคุณได้ ระดับการพิจารณาให้ได้รับเข็มกิตติการทองคำและหรือโล่กิตติการ จะพิจารณาจากความสำคัญของบทบาท หรือการกระทำที่มีคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 2) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้กับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ไว้เป็น 2 ระดับคือ (1) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ให้ได้รับโล่กิตติการ (2) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้ได้รับเข็มกิตติการทองคำ และในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เคยได้รับโล่กิตติการแล้วมีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก เมื่อรวมกับที่เคยได้บริจาคไว้เดิมมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเข็มกิตติการทองคำด้วย
 2/2551  2/26/2008  4.3  ขอความเห็นชอบให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการสอบดีในการเข้าค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ให้ความเห็นชอบการให้ทุน โดยให้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีทุกสำนักวิชา ร่วมกันคิดและพิจารณากลไกการให้ทุนตามเกณฑ์ข้อเสนอแนะของที่ประชุมที่ว่า “ควรกระจายทุนให้แก่นักศึกษาที่มีผลการสอบดีตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาขาวิชา ตามสัดส่วนของจำนวนทุนที่มีทั้งหมดกับจำนวนนักศึกษาที่เข้าค่ายในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สำหรับกลุ่มสาขาวิชาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าย ก็ควรให้ทุนด้วยตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน โดยให้ทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนชั้นปีที่ 1 ดีเป็นลำดับต้น ๆ ของกลุ่มสาขาวิชา”
 2/2551  2/26/2008  4.4  การขอกลับเข้าศึกษาของนายยุทธชาติ สังข์วิจิตร ประจำปีการศึกษา 2551  มอบศูนย์บริการการศึกษาประสานกับนายยุทธชาติ สังข์วิจิตร เพื่อทำการสัมภาษณ์ถึงเหตุผลความจำเป็นและศักยภาพที่จะเรียนได้อีกครั้งหนึ่งก่อน โดยมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานสัมภาษณ์ ร่วมกับรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คือ อ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หากมีเหตุผลความจำเป็นและมีศักยภาพที่จะเรียนต่อได้ ให้รับกลับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 เป็นกรณีพิเศษ ส่วนการขอย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยตามปกติ
 2/2551  2/26/2008  4.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551  ให้ความเห็นชอบ โดยข้อ 12. การพิจารณาโทษผู้กระทำผิด ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานผู้เกี่ยวข้องปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ที่กล่าวถึง ให้มีการลงโทษตามความผิดนี้ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาปรับระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษนักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย
 2/2551  2/26/2008  4.8  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2549 เพิ่มเติม, 1/2550 เพิ่มเติม, 2/2550 เพิ่มเติม และ 3/2550  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 3/2549 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 ราย ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เพิ่มเติม จำนวน 7 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) - สาขาวิชาชีวสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 ราย 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 2 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2550 จำนวน 5 ราย 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 1 ราย 2. มอบคณบดีทุกสำนักวิชาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ให้ถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารการเสนอขอสำเร็จการศึกษา และเอกสารที่เสนอเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา ให้จัดทำรูปแบบให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2/2551  2/26/2008  4.9  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ของรายวิชา 205103 สถิติธุรกิจ  อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ของรายวิชา 205103 สถิติธุรกิจ เป็น วิชาบังคับก่อน 205102คณิตศาสตร์ธุรกิจ 2 หรือ 103101 แคลคูลัส 1
 2/2551  2/26/2008  4.12  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551  ให้ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
 2/2551  2/26/2008  4.13  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551  มอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นำกลับไปพิจารณาทบทวน ดังนี้ 1. ทบทวนชื่อกองทุนว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 2. ให้ปรึกษากับหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีเรื่องการจัดตั้งกองทุน และเงินประเดิมควรเริ่มต้นเท่าไร
 2/2551  2/26/2008  5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  มอบให้กรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ตามแนวปฏิบัติ
 2/2551  2/26/2008  5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551  มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกันศึกษาข้อมูล และพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนและการรับสมัคร หากเป็นไปได้ให้ประกาศ รับสมัคร โดยเปิดรับนักศึกษาจากทั่วประเทศ แล้วแจ้งสภาวิชาการทราบต่อไป โดยให้ร่วมกันพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากที่สภาวิชาการมีมตินี้ หากข้อมูลและการพิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรเปิด ก็ให้นำข้อมูลและเหตุผลเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป
 3/2551  3/25/2008  1.1  1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  รับทราบ ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญอธิการบดีทุกสถาบันเข้าพบที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบาย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) ได้แจ้งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มี 2 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นห่วงเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา การผลิตบัณฑิตที่ไม่มีมาตรฐานและไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การมีสถานเริงรมย์ที่ไม่เหมาะสมอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา และเรื่องยาบ้าและยาเสพติด ซึ่งในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่แต่งกายไม่สุภาพและไม่เหมาะสม จึงขอฝากคณบดีแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนเข้มงวดนักศึกษาในการแต่งกายให้สุภาพและเหมาะสม และดูแลเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย 2) เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะรวม 2 กองทุนคือ กรอ. และ กยส. เป็นกองทุนเดียวกัน และอาจเพิ่มรายได้ของครอบครัวในการมีสิทธิ์กู้ยืมจากเดิม 150,000 บาท ขึ้นไป เป็น 250,000 บาท ขึ้นไป จึงขอฝากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาติดตามเรื่องนี้ด้วย 2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสถาบันใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัยชุมชน ยังขาดการพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจำนวนน้อย ทางสถาบันดังกล่าวกำลังดำเนินการขอโครงการ Mega Project เพื่อการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากร ดังนั้น ถ้าโครงการ Mega Project นี้เกิดขึ้น จะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น มทส. คงจะมีหน้าที่เป็นสถาบันผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น สำนักวิชาจึงควรสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เพื่อที่จะดูแลนักศึกษาที่มาตามโครงการพัฒนาบุคลากร ของ สกอ. ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมาด้วยทุนตัวเอง ที่จะมาเรียนที่ มทส.
 3/2551  3/25/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 3/2551  3/25/2008  3.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 3/2551  3/25/2008  3.2  รายงานความคืบหน้าการหารือการเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551  มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลในเรื่องของงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ การเปิดสอน การรับสมัคร และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 โดยให้ขอปรับแผนการรับนักศึกษาไปเป็นปีการศึกษา 2552 โดยมอบสำนักวิชาแพทยศาสตร์ประมวลข้อมูลนำเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
 3/2551  3/25/2008  4.2  ตารางกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551  ให้ความเห็นชอบตารางกิจกรรม โดยให้ปรับเวลาการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นเวลา 9.00-15.00 น. และให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้ 1. โปรแกรมการจัดกิจกรรมค่อนข้างแน่น เริ่มเช้าและเลิกดึกในทุกวัน และบางวันเริ่มเช้ามาก อาจทำให้นักศึกษาเหนื่อยและพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจะเกิดความไม่ประทับใจ เป็นไปได้หรือไม่ว่า มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมโดยเกลี่ยให้มากวันขึ้น และมีกิจกรรมในแต่ละวันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้น 2. การจัดกิจกรรมในปีที่ผ่าน ๆ มา ได้เคยสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ หากไม่ ควรดำเนินการ
 3/2551  3/25/2008  4.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2551  1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 2. การจัดทำเอกสารที่เป็นทางการฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ บันทึกข้อความ เป็นต้น ที่มีตัวเลข ควรใช้เลขไทย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย
 3/2551  3/25/2008  4.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  1. มอบให้กรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ตามแนวปฏิบัติ 2. นับจากนี้ไป ให้สำนักวิชาต่าง ๆ ใช้บทสรุปสำหรับผู้บริหารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เป็นตัวอย่างในการจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหารในการนำเสนอหลักสูตรต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการด้วย
 3/2551  3/25/2008  5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  มอบให้กรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ตามแนวปฏิบัติ
 3/2551  3/25/2008  5.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  มอบให้กรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ตามแนวปฏิบัติ
 4/2551  4/29/2008  1.5  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 61ง วันที่ 26 มีนาคม 2551 กำหนดชื่อปริญญาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการเพิ่มเติม โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2550
 4/2551  4/29/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 25 มีนาคม 2551  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
 4/2551  4/29/2008  3.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ข้อ 12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.กฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. ข้อ 13. จำนวนนักศึกษา ควรตัดข้อความที่เป็นหมายเหตุออก 3. ข้อ 15 ห้องสมุด ควรระบุวันที่สำรวจข้อมูลด้วย 4. ในสารบัญและภาคผนวก ให้ตัดประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ออก
 4/2551  4/29/2008  3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ข้อ 12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 2. ข้อ 13. จำนวนนักศึกษา ให้ระบุจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 เป็น 20 คน และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553 เป็น 5 คน 3. ข้อ 17.5 คำอธิบายรายวิชา ควรปรับเป็นภาษาไทย แล้วต่อด้วยภาษาอังกฤษ ในแต่ละรายวิชา ตามรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส.
 4/2551  4/29/2008  3.3  อความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ให้ปรับแผนการศึกษาจาก “แบบ ก (1)” และ "แบบ ก (2)" เป็น “แบบ ก 1” และ "แบบ ก 2" 2. ข้อ 12. คณาจารย์ ในข้อ 12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน และข้อ 12.2 อาจารย์ผู้สอน ควรเรียงตามตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อด้วย 3. ข้อ 13. จำนวนนักศึกษา ให้ระบุจำนวนที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2552 เป็น 20 คน 4. ข้อ 15 ห้องสมุด ควรระบุวันที่สำรวจข้อมูลด้วย 5. ข้อ 17.5 คำอธิบายรายวิชา ควรปรับเป็นภาษาไทย แล้วต่อด้วยภาษาอังกฤษ ในแต่ละรายวิชา ตามรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส.
 4/2551  4/29/2008  3.5  รายงานผลการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล และขอความเห็นชอบเปิดสอนและเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551  1. เห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552 และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนปรับแผนการรับนักศึกษา 2. หากจะเปิดรับในปีการศึกษา 2551 ขอให้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ นำเสนอสภาวิชาการพิจารณา โดยนัดประชุมครั้งพิเศษ 1) หนังสือให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล 2) หนังสือจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่รับรองเรื่องนักศึกษาจะไปฝึกงานในชั้นปีที่ 3 และ 4 พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน 3) แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือ โรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมจำนวนเงินที่จะสนับสนุน
 4/2551  4/29/2008  4.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่เสนอ
 4/2551  4/29/2008  4.9  ขออนุมัติรับโอนนักศึกษา และเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551  อนุมัติให้รับโอนนายยุทธนา บูรพาพรพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยให้เทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 6 รายวิชา จำนวน 23 หน่วยกิต
 4/2551  4/29/2008  5.3  ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ไม่อนุมัติ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 7.4.3 ที่ระบุว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ
 4/2551  4/29/2008  5.4  ขออนุมัติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1. ไม่อนุมัติรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 7.4.3 ที่ ระบุว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำ วิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ 2. หากรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2 อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณบดีมอบหมายสาขาวิชาจัดเวลาเรียนให้ครบถ้วน
 5/2551  5/27/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 29 เมษายน 2551  รับรองรายงานการประชุม ตามที่เสนอขอแก้ไข
 5/2551  5/27/2008  4.3  ขออนุมัติรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาปริญญาเอก แบบ 1  ไม่อนุมัติรับนายมงคล โปร่งเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก แบบ 1 เนื่องจากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเพียงระดับปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 7.4.3 ที่กำหนดว่า “ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ” โดยให้รับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
 5/2551  5/27/2008  5.2  ขอความเห็นชอบเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2551  1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ซึ่ง อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 7 จึงเห็นชอบให้เลื่อนการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เป็นช่วงสัปดาห์ที่ 6 คือ วันจันทร์ที่ 20 – วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 ยกเว้น วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 ตรงกับวันปิยมหาราช 2. มอบคณบดีแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบและเตรียมการเรื่องการจัดการเรียนการสอนต่อไป
 5/2551  5/27/2008  5.7  ขออนุมัติเปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ภาคการศึกษาที่ 1/2551 เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติ ดังนี้ 1.ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ให้กับพนักงานบริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ที่อยู่ 60/97 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2.รับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 30 คน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 30 คน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 หลังพ้นกำหนดเวลารับสมัคร โดยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2551 3.ให้ทุนการศึกษา (เรียนฟรี) แก่นักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5 ทุน
 5/2551  5/27/2008  5.9  รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551  รับทราบ รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,029 คน จำแนกเป็นนักศึกษาประเภทโควตา จำนวน 1,549 คน นักศึกษา Admissions จำนวน 940 คน นักศึกษา Re-Entry จำนวน 446 คน นักศึกษาสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 83 คน นักศึกษาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 คน นักศึกษารับโอนจากสถาบันอื่น จำนวน 3 คน และนักศึกษาปริญญาตรีที่ 2 จำนวน 1 คน
 5/2551  5/27/2008  5.10  การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551  (เป็นวาระลับ)
 5/2551  5/27/2008  5.11  5.11 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนดุษฎีบัณฑิต มทส. วิวัฒน์ พ.ศ. 2551  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ โดยสาระของระเบียบดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. เงินทุนประเดิมของกองทุน จำนวน 90,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) 2. กรรมการบริหารกองทุน ให้สภาวิชาการ มทส. เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 3. วัตถุประสงค์ (ใช้ดอกผล) 3.1 เป็นเงินสมทบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 3.2 เป็นทุนสนับสนุนรองรับการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มทส. 3.3 เป็นทุนสนับสนุนรองรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก 3.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย ปาฐกถาพิเศษ ร่วมทำวิจัย เป็นต้น 4. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
 6/2551  6/24/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 27 พฤษภาคม 2551  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
 6/2551  6/24/2008  4.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2551 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2551  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ และ (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่เสนอ
 6/2551  6/24/2008  4.10  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติแต่งตั้งนายกำธร อารีกิจเสรี ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2542 ในเรื่องวุฒิการศึกษา แต่เป็นผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงทางสายงานขายและการตลาด และมีประสบการณ์ด้านการสอนรายวิชาการวางแผนธุรกิจ รายวิชาการจัดการกลยุทธ์ และรายวิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่สถาบันการศึกษาอื่น เป็นอาจารย์พิเศษในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 205333 การจัดการการขาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551
 6/2551  6/24/2008  4.11  ขออนุมัติการโอนย้ายรายวิชา และเทียบโอนรายวิชา เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  อนุมัติการโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา ผู้ซึ่งเคยศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 3 ราย ซึ่งมีรายวิชาร่วมเรียนด้วย โดยโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชาเข้ากับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ดังนี้ ชื่อ-สกุล รายวิชาที่โอนย้ายและเทียบโอน หน่วยกิต 1. นางสาวพนมมาศ ชื่นชม เลขประจำตัว M5120093 1. 205617 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2. 205613 การจัดการการดำเนินงาน 3. 205612 การจัดการการตลาด 4. 205611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 4 4 4 4 2.นายศาสตรา นากระโทก เลขประจำตัว M5120116 1. 205617 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2. 205612 การจัดการการตลาด 4 4 3. นางสาวฤทัยรัตน์ กอกกระโทก เลขประจำตัว M5120017 1.205617 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2.205613 การจัดการการดำเนินงาน 3.205614 การจัดการการเงิน 4.205612 การจัดการการตลาด 4 4 4 4
 6/2551  6/24/2008  4.13  อความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  1. ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหลักสูตรฯ โดยมีการบริหารหลักสูตรตามแบบหลักสูตรพิเศษ 2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ เป็นที่ปรึกษา 2) ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ 3) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็นกรรมการ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เป็นกรรมการ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี เป็นกรรมการ 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต เป็นกรรมการ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล เป็นกรรมการ 8) อาจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร เป็นกรรมการ 9) อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล เป็นกรรมการ 10) นายพรยศ เทียนทอง เป็นกรรมการ 11) หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการ 12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 6/2551  6/24/2008  5.10  ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project : USCO ประจำปี 2551-2552  ให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการ ตามที่เสนอ และมอบศูนย์กิจการนานาชาติจัดตอบไปยัง สกอ. ต่อไป
 6/2551  6/24/2008  5.15  การรับรองผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1  1.ให้ความเห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการที่เป็นการเสนอผลงานวิชาการตรงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 49 ราย, รองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ตามที่เสนอ 2.มอบฝ่ายวิชาการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้ “การใช้ผลงานเทียบเท่าเพื่อขอรับเงินประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น ดูไม่เสมอภาคกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ แต่ถ้าใช้ผลงานจริง เป็นเรื่องที่ประชาคมยอมรับได้”
 7/2551  7/10/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 24 มิถุนายน 2551  มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในวาระที่ 5.15 การรับรองผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1. เพิ่มข้อความตามที่ขอแก้ไข เป็นข้อเสนอแนะว่า “การใช้ผลงานเทียบเท่าเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น ดูไม่เสมอภาคกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ แต่ถ้าใช้ ผลงานจริง เป็นเรื่องที่ประชาคมยอมรับได้” 2. เพิ่มมติอีก 1 ข้อ คือ มอบฝ่ายวิชาการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 8/2551  8/5/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551  รับรองรายงานการประชุม ตามที่เสนอขอแก้ไข
 8/2551  8/5/2008  4.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 และ 3/2550 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 31 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 จำนวน 30 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 6 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 16 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ราย
 8/2551  8/5/2008  4.9  ผลการจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2/2551 ตามมติสภาวิชาการ  ห็นชอบให้รายวิชา 1) 104102 Prin Bio Lab I 2) 105191 Physics Lab I และ 3) 429298 Elec Eng Lab I จัดสอนในวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ได้ ตามเหตุผลเชิงวิชาการและข้อจำกัดของห้อง Lab ตามที่เสนอ และหากภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป มีเหตุผลความจำเป็นในลักษณะเช่นนี้อีก มอบศูนย์บริการการศึกษาดำเนินการจัดตารางสอนในลักษณะนี้ได้เลย
 8/2551  8/5/2008  4.11  ขออนุมัติรับ Mr. Chen Xiaojun เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใต้โครงการ SUT – GZAAS ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551  อนุมัติรับ Mr. Chen Xiaojun เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ภายใต้โครงการ SUT – GZAAS ตามที่เสนอ
 8/2551  8/5/2008  5.3  ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14  อนุมัติจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธากับยุคโลกาภิวัฒน์” โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2552 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอนุมัติการดำเนินงาน ตามที่เสนอ
 8/2551  8/5/2008  5.4  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 และ 3/2550 ของสถาบันการบินพลเรือน  ห้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 145 ราย ดังนี้ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต จำนวน 140 ราย - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 66 ราย - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 32 ราย - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 42 ราย 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ต่อเนื่อง) จำนวน 5 ราย
 9/2551  8/28/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 5 สิงหาคม 2551  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข สำหรับในวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้นำไปพิจารณาใหม่เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
 9/2551  8/28/2008  4.3  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550, 3/2550 และ 1/2551  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 16 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2550 จำนวน 14 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 ราย (มีนักศึกษาทุน คปก. 1 ราย) - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนายนพดล ดีแท้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เปลี่ยนจาก “ELECTRON BEAM PROFILE MEASUREMENT AT THE SIAM PHOTON SOURCE” เป็น “ELECTRON BEAM PROFILE MEASUREMENT OF THE SIAM PHOTON SOURCE” 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย 2. หากมีผู้ขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 หลังจากวันที่ 28 สิงหาคม 2551 อีก ให้จัดเข้ารับปริญญาในปีถัดไป เนื่องจากหากเลยกำหนดนี้แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีนี้
 9/2551  8/28/2008  4.15  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นายสุริยา ปัญญาญาณ เลขประจำตัว B4501756 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 9/2551  8/28/2008  5.6  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) สาขาวิชาแพทยศาสตร์  เห็นควรให้สำนักวิชาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้วย เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
 10/2551  9/25/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 28 สิงหาคม 2551  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
 10/2551  9/25/2008  3.4  การจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น.  1. อนุมัติให้ 3 รายวิชา ดังนี้ จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น. 1) รายวิชา 114328 WELL BEING OF BODY AND MIND IN EASTERN PHILOSOPHY 2) รายวิชา 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION 3) รายวิชา 618348 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS 2. นับจากนี้ไป ให้ยึดตามมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ให้จัดวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันเวลาทำกิจกรรมของนักศึกษา และเรื่องที่จะนำเสนอต่อสภาวิชาการขอให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
 10/2551  9/25/2008  4.4  ขอความเห็นชอบย้ายวันสอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  เห็นชอบให้ย้ายวันสอบกลางภาคจากวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีประกาศกำหนดกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยกิจกรรมดังกล่าวตรงกับการจัดสอบกลางภาค 1 วัน คือวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551
 10/2551  9/25/2008  4.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550, 3/2550 และ 1/2551  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 12 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 2/2550 จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) ภาคการศึกษาที่ 3/2550 จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) ภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 10 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 9 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 4 ราย 2. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย
 10/2551  9/25/2008  5.1  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการสอน แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2542 ในเรื่องคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. Mr. Daniel Sackin สอนรายวิชา 203101 ภาษาอังกฤษ 1 2. Mr. Sixiang Peng สอนรายวิชา 203401 ภาษาจีน 1 3. Miss Huimin Shi สอนรายวิชา 203401 ภาษาจีน 1 4. Mr. Tao Zhao สอนรายวิชา 203401 ภาษาจีน 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2551 โดย Mr. Daniel เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2551 เป็นต้นไป
 12/2551  10/30/2008  1.5  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2551  รับทราบว่า ฝ่ายวางแผน โดยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ภาคการศึกษาที่ 1/2551) โดยแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551 เท่ากับ 477 คน ประกาศรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 1/2551 รวม 505 คน รับได้จริง จำนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 65.20 ของแผนการรับ และร้อยละ 61.58 ของประกาศรับในภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำแนกตามสำนักวิชา และระดับการศึกษา ได้ดังนี้ สำนักวิชา ระดับการศึกษา รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ 19 21 40 เทคโนโลยีสังคม 42 - 42 เทคโนโลยีการเกษตร 20 14 34 วิศวกรรมศาสตร์ 179 16 195 รวมรับได้จริง 260 51 311 แผนการรับปีการศึกษา 2551 320 157 477 ประกาศรับในภาคการศึกษาที่ 1/2551 368 137 505 ร้อยละของแผนการรับปีการศึกษา 2551 81.25 32.48 65.20 ร้อยละของประกาศรับฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2551 70.65 37.23 61.58
 12/2551  10/30/2008  1.6  สรุปรายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี มานะเกษม  รับทราบ สรุปรายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี มานะเกษม ในการประชุม “The 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF of the Society for Medicinal Plant Research” เมื่อวันที่ 2–9 สิงหาคม 2551 ณ เมือง Athens ประเทศ Greece เรื่อง “The Effect of White Kwao Krua [Pueraria candollei Grah. Var. mirifica (Airy Shaw et Suvatabandhu) Niyomdham] Crude Extract Containing Puerarin on Vascular Relaxation in the White Rat (Rattus norvegicus)” ดังนี้ 1. เนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่ของหลายสมาคมวิจัยด้านสมุนไพร ระดับโลก ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานสมุนไพร ด้านชีวเคมี และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมในพืชสมุนไพร เป็นความรู้ที่จะมาถ่ายทอดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ในงานวิจัย และการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้เต็มที่ 2. เป็นความรู้นำมาประยุกต์สอนระดับปริญญาตรีได้ในวิชาสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช และขบวนการทางสรีร วิทยาของการผลิตพืช เป็นต้น
 12/2551  10/30/2008  1.7  สรุปรายงานการจัดการแข่งขัน “ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2551”  รับทราบ สรุปรายงานการจัดการแข่งขัน “ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2551” เมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสาขาวิชาชีววิทยาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
 12/2551  10/30/2008  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 25 กันยายน 2551 และครั้งที่ 11/2551 วันที่ 9 ตุลาคม 2551  1. ครั้งที่ 10/2551 รับรองรายงานการประชุมตามที่มีผู้เสนอขอแก้ไข โดยให้เพิ่มข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และแก้ไขมติเป็นดังนี้ “ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ประกาศฉบับเดิมนั้น ครอบคลุมและเปิดกว้างดีอยู่แล้ว 2) ควรพิจารณาให้การสนับสนุนค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิม กรณีของการเป็น corresponding author หรือ first author และกรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor (IF) สูงกว่าค่า IF เฉลี่ยในสาขาวิทยาการแต่ละแขนง ซึ่งค่า IF นี้ ควรพิจารณาดัชนีชี้วัดผลกระทบของวารสารที่อาจเรียกในชื่ออื่น ๆ ด้วย เพราะฐานข้อมูลสากลมีหลากหลายและมีการคำนวณค่าดัชนีดังกล่าวเป็นการแข่งขันกัน 3) การกำหนดค่าตอบแทนตีพิมพ์ อาจกำหนดดังนี้ - กำหนดค่าตอบแทนตีพิมพ์ขั้นต่ำอย่างน้อยที่สุด 10,000 บาท เท่าเดิม โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นผู้ประพันธ์แรก หรือ corresponding author - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มบทบาทในผลงานตีพิมพ์ ควรให้ค่าตอบแทนในกรณีที่คณาจารย์เป็นผู้ประพันธ์แรก และ/หรือ corresponding author เพิ่มเติมอีก เช่น เพิ่มให้อีก 5,000 บาท - เพิ่มค่าตอบแทนให้สูงกว่า 10,000 บาท สำหรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง โดยพิจารณาจากค่า Journal Impact Factor (JIF) เป็นหลัก เช่น เพิ่มอีก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท สำหรับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า JIF สูงกว่า 1.50 - ควรกำหนดช่วงเวลาการเบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์เป็นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 4) ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์เพื่อหาเกณฑ์การเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม มติ 1. ให้คงใช้ประกาศเดิมฯ 2. ในกรณีที่จะมีการขอแก้ไขประกาศฯ เพิ่มเติม ให้สถาบันวิจัยและพัฒนารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปหารือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อดำเนินการต่อไป 3. มอบสำนักวิชานำไปหารือร่วมกันในประเด็นดังนี้ แล้วแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 1) การพิจารณาค่าตอบแทนตามประกาศนี้ จะต้องนำค่า Journal Impact Factor (JIF) มาร่วมพิจารณาด้วยหรือไม่ อย่างไร 2) ชื่อผู้ประพันธ์ควรเป็นคนใดก็ได้หรือไม่ และการเบิกค่าตอบแทนอาจเบิกได้ในอัตราที่ต่างกันหรือไม่ 2. ครั้งที่ 11/2551 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 12/2551  10/30/2008  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 และ 2/2551  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 168 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 167 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ราย - สารสนเทศศึกษา จำนวน 2 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 160 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 152 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 12 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 11 ราย 4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ราย
 12/2551  10/30/2008  4.9  ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) เพิ่มเติม  อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายประสงค์ ธาราไชย เป็น ที่ปรึกษา 2. นายธวัชชัย สุทธิประภา เป็น ที่ปรึกษา
 12/2551  10/30/2008  5.7  ขอความเห็นชอบย้ายวันสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2551 และวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2551  เห็นชอบให้ย้ายวันสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จากวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 เป็นวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 และย้ายวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2551 จากวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
 13/2551  11/27/2008  1.3  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11  รับทราบว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาอนุมัติทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 แล้ว มีอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุน จำนวน 14 ทุน ดังนี้ กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 1 ทุน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ 1 ทุน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood 1 ทุน กลุ่มสาขาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1 ทุน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 5. สาขาวิชาฟิสิกส์ - ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ 1 ทุน 6 สาขาวิชาเคมี - ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก 1 ทุน - รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ 1 ทุน - รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 1 ทุน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7 สาขาวิชาชีวเคมี - รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์ 1 ทุน กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - Assoc. Prof. Dr. Jeremy Ward 1 ทุน โดยเป็นทุนที่ สกว. ได้แจ้งอนุมัติทุนเพิ่มเติม 4 ทุน (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3 ทุน และสำนักวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร 1 ทุน)
 13/2551  11/27/2008  1.7  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)  รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำข้อมูลจากการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจนครบทุกไตรมาส มาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมอบฝ่ายวางแผนรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 13/2551  11/27/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 30 ตุลาคม 2551  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 13/2551  11/27/2008  5.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550, 1/2551 และ 2/2551  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 จำนวน 2 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 5 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 ราย (นักศึกษาทุน คปก. ทั้ง 2 ราย) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 3 ราย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย
 14/2551  12/25/2008  1.3  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551  รับทราบ รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551 จัดทำโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
 14/2551  12/25/2008  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2551 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 14/2551  12/25/2008  4.5  ขออนุมัติรับโอนนักศึกษา และเทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551  อนุมัติรับโอนนางสาวปิยณัฐ แซ่กิม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551 และอนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 12 รายวิชา จำนวน 36 หน่วยกิต
 14/2551  12/25/2008  5.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 และ 2/2551  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 3 ราย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 3 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ราย
 1/2552  1/29/2009  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2551 วันที่ 25 ธันวาคม 2551  รับรองรายงานการประชุม โดยข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำไประบุไว้เป็นข้อสังเกตในวาระที่ 5.2
 1/2552  1/29/2009  4.2  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น.  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันสอนรายวิชา 615301 บทนำคลินิก 4(3-3-7) จากเดิมวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 เป็น วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 เวลา 10.00 – 17.00 น.
 1/2552  1/29/2009  4.6  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551 เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติแต่งตั้ง Mr. David Mouland ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2542 ในเรื่องวุฒิการศึกษา แต่เป็นผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551 เป็นกรณีพิเศษ โดยมีข้อเสนอแนะว่า การขออนุมัติแต่งตั้งควรดำเนินการก่อนถึงกำหนดเวลาให้สอน
 1/2552  1/29/2009  4.7  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550, 1/2551 เพิ่มเติม และ 2/2551  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 393 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 1/2551 เพิ่มเติม จำนวน 3 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) - สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 388 ราย 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 117 ราย - นิเทศศาสตร์ จำนวน 17 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 69 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 2 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 3 ราย) - สารสนเทศศึกษา จำนวน 31 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 26 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 6 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 20 ราย 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 243 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 242 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 15 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 5 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 22 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 29 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 15 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 8 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 27 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 18 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) 4) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย 2. เนื่องจากในปัจจุบันมีวารสารที่มี peer review เกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะมีการพิจารณาชื่อวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมอบสำนักวิชารวบรวมรายชื่อวารสารเสนอสภาวิชาการพิจารณา
 1/2552  1/29/2009  4.8  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 ของสถาบันการบินพลเรือน  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 9 ราย
 3/2552  2/26/2009  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 29 มกราคม 2552 และนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552  1. ครั้งที่ 1/2552 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 2. ครั้งที่ 2/2552 รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข
 3/2552  2/26/2009  4.8  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 ของสถาบันการบินพลเรือน  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการบินพลเรือน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวนรวม 9 ราย ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 4 ราย และสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน 5 ราย
 3/2552  2/26/2009  4.9  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550, 1/2551 และ 2/2551 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) ภาคการศึกษาที่ 1/2551 เพิ่มเติม 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ราย ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เพิ่มเติม 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 ราย
 4/2552  3/26/2009  1.4  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2551  รับทราบ ข้อมูลการรับนักศึกษา จำแนกตามสำนักวิชาและระดับการศึกษา ดังนี้ สำนักวิชา ระดับการศึกษา รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ 4 4 8 เทคโนโลยีสังคม 7 15 22 เทคโนโลยีการเกษตร 7 2 9 วิศวกรรมศาสตร์ 27 9 36 รวมรับได้จริง 45 30 75 แผนการรับปีการศึกษา 2551 320 157 477 ประกาศรับในภาคการศึกษาที่ 2/2551 225 126 351 ร้อยละของแผนการรับปีการศึกษา 2551 14.06 19.11 15.72 ร้อยละของประกาศรับฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2551 20.00 23.81 21.37 โดย 1. มอบสำนักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไป 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการได้ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท จาก 20 คน เป็น 10 คนแล้ว ข้อมูลจึงควรเป็นไปตามที่ขอปรับ
 4/2552  3/26/2009  4.4  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550, 1/2551, 2/2551 เพิ่มเติม และ 3/2551  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 1/2551 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2551 จำนวน 3 ราย 1) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย 2. มอบสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องปรับเอกสารประกอบการขอสำเร็จการศึกษาให้เรียบร้อยและถูกต้อง ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป
 4/2552  3/26/2009  4.10  ขอความเห็นชอบขยายเวลาการปิดภาคการศึกษาที่ 1/2552  ให้ความเห็นชอบขยายเวลาจำนวนวันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2552 ออกไปอีก 4 วัน รวมเป็นปิดภาค 15 วัน เพื่อให้เพียงพอกับกำหนดการฝึกของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 และเพื่อการเตรียมการฝึกสถานที่ฝึก พร้อมทั้งการเตรียมหอพักรองรับการฝึกและพร้อมรับการเปิดรับนักศึกษาเข้าพักในการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2552 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพการฝึกภาคของศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยมอบผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาหารือกับสำนักวิชาถึงวิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในการตรวจข้อสอบ ดังนี้ 1. อาจปรับลดระยะเวลาในการจัดสอบปลายภาคให้เหลือ 5 วัน ได้หรือไม่ 2. จัดการสอบในวันเสาร์ – อาทิตย์ ด้วยได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้เสร็จสิ้นการสอบได้เร็วขึ้น 3. ควรจัดสอบรายวิชาที่เป็นอัตนัยในวันแรก ๆ เพื่อให้คณาจารย์มีเวลาในการตรวจข้อสอบ โดยจัดสอบรายวิชาที่เป็นปรนัยในวันหลัง ๆ เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการตรวจข้อสอบ
 5/2552  4/30/2009  1.3  รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551  รับทราบ รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 จัดทำโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
 5/2552  4/30/2009  4.10  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)  มติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ให้มีความสอดคล้องในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2552 ดังนี้ รหัสเดิม รหัสใหม่ ชื่อวิชา หน่วยกิต 609153 619102 SEXOLOGY AND THE WAY TO START A HEALTHY FAMILY 3(3-0-6) 609154 619103 FIRST AID AT WORKPLACE 3(3-0-6) 609155 619104 FOOD FOR HEALTH AND BEAUTY 3(3-0-6) 609156 619105 SPIRITUAL DEVELOPMENT AND HEALTH STATUS 3(3-0-6)
 5/2552  4/30/2009  4.11  4.11 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มผู้ทำนาลาดบัวขาว และกรมปศุสัตว์  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ตามที่เสนอ
 5/2552  4/30/2009  5.1  ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น.  อนุมัติให้รายวิชา 615300 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ และรายวิชา 108301 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น. ตามที่เสนอ
 5/2552  4/30/2009  5.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550, 2/2551 และ 3/2551 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 12 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เพิ่มเติม จำนวน 9 ราย 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2551 เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย - ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย - ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 1 ราย
 5/2552  4/30/2009  5.12  การขอสละสิทธิ์การสังกัดสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  อนุมัติให้นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประเภทโควตาที่เลือกหลักสูตรการศึกษาก่อนยืนยันเข้าศึกษาใน มทส. สามารถสละสิทธิ์การสังกัดสาขาวิชาได้ จนถึงภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษา ตามที่เสนอ
 5/2552  4/30/2009  5.14  5.14 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552  รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างนำประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้ง และจะเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
 5/2552  4/30/2009  5.15  ขออนุมัติเปลี่ยนวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 104203 พันธุศาสตร์ (Genetics)  อนุมัติเปลี่ยนวิชาบังคับก่อนของวิชา 104203 พันธุศาสตร์ ดังนี้ เดิม รายวิชา 104101 Principles of Biology และ 104102 Principles of Biology Laboratory เป็น รายวิชา 104101 Principles of Biology และ 104102 Principles of Biology Laboratory หรือ 104110 Fundamental cell Biology และ 104111 Fundamental Cell Biology Laboratory
 6/2552  5/28/2009  1.3  รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551  รับทราบ รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจากระเบียนประวัตินักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีแรก ปีการศึกษา 2551 และ 2) ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีแรก ปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลด้านครอบครัว ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวางแผน และมอบฝ่ายวางแผนรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป
 6/2552  5/28/2009  4.1  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 และ 3/2551 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 522 ราย ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2551 เพิ่มเติม จำนวน 521 ราย 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี จำนวน 59 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 44 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 5 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 ราย นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ราย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 9 ราย สารสนเทศศึกษา จำนวน 5 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 90 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 21 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 49 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 20 ราย 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 262 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 259 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 25 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 37 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 21 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 19 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 11 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 26 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 28 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 17 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) 4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 110 ราย - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 2 ราย) - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 70 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 4 ราย)
 6/2552  5/28/2009  4.4  ขออนุมัติรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แผนการศึกษา แบบ ก 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2552  อนุมัติรับนายสงวน ชูช้าง ผู้จัดการส่วนสำรวจแหล่งแร่ ฝ่ายธรณีวิทยา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แผนการศึกษา แบบ ก 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 6/2552  5/28/2009  4.7  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 313861 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์  ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6) จาก 313861 เป็น 313862 เนื่องจากรหัสวิชาเดิมมีความซ้ำซ้อนกับรายวิชาอื่น
 7/2552  7/2/2009  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 114 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 ราย (มีนักศึกษาทุน คปก. 1 ราย) 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 9 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 4 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 102 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 39 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 34 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 63 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 13 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 30 ราย
 7/2552  7/2/2009  5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่เสนอ
 8/2552  8/10/2009  1.4  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551  รับทราบ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าปีการศึกษา 2545 - 2551 สัดส่วนอาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า และประเด็นที่ควรพิจารณา
 8/2552  8/10/2009  1.5  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551  รับทราบ บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2551 ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับ ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้รับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด
 8/2552  8/10/2009  4.5  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 และ 3/2551 ของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 265 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551 จำนวน 264 ราย - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 125 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 95 ราย (เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 40 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 8 ราย) - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 4 ราย
 8/2552  8/10/2009  4.6  ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550, 1/2551, 3/2551 เพิ่มเติม และ 1/2552  1. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 45 ราย ดังนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 1 ราย 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551 จำนวน 41 ราย 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 ราย 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 2 ราย 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 10 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 4 ราย 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 18 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ราย (นักศึกษาทุน คปก.) ระดับปริญญาโท จำนวน 17 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 จำนวน 2 ราย 1) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย 2. หากมีการเสนอขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากการประชุมครั้งนี้ เห็นชอบให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป เนื่องจากศูนย์บริการการศึกษามิอาจดำเนินการได้ทันในปีนี้
 8/2552  8/10/2009  4.9  ขออนุมัติรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอก แบบ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  อนุมัติรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2/2552 จำนวน 4 ราย ดังนี้ ที่ ชื่อ-สกุล สถานภาพนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 1 ระดับปริญญาโท Mr. Haiyong He สามัญ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ แบบ ก 1 อ. ดร.โสภณ วงศ์แก้ว 1 2 ระดับปริญญาเอก Mr. Tianqing Chen Mr. Jiaju Lu สามัญ สามัญ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ แบบ 1 แบบ 1 รศ. ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอำพน 3 Mr. Rouyi Chen สามัญ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1 ผศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
 8/2552  8/10/2009  5.7  การรับรองผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปี การศึกษา 2551  ให้การรับรองผลงานวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 153 คน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 147 คน กับผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 6 คน จำแนกตามสำนักวิชาได้ดังนี้ สำนักวิชา อาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. รวม 1. วิศวกรรมศาสตร์ 4 45 15 1 65 2. เทคโนโลยีการเกษตร 1 18 8 - 27 3. วิทยาศาสตร์ 1 25 15 7 48 4. เทคโนโลยีสังคม - 8 5 - 13 5. แพทยศาสตร์ - - - - - รวม 6 96 43 8 153 ผลงานวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงานได้ดังนี้ 1. ผลงานตรง จำนวน 59 คน หรือร้อยละ 38.56 ของผู้เสนอผลงานวิชาการ 1.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่มีกระบวนการตรวจสอบผลงานวิชาการโดยคณะกรรมการฯ จำนวน 32 คน 1.2 บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ ที่มีกระบวนการตรวจสอบผลงานทางวิชาการก่อนตีพิมพ์ จำนวน 27 คน 2. ผลงานเทียบเท่า จำนวน 86 คน หรือร้อยละ 56.21 ของผู้เสนอผลงานวิชาการ 3. ผลงานแบบผสม คือ เสนอบทความจากผลงานวิจัยส่วนหนึ่ง และผลงานเทียบเท่าอีกส่วนหนึ่ง จำนวน 8 คน หรือร้อยละ 5.23 ของผู้เสนอผลงานวิชาการ

กลับไปหน้าค้นหา : กลับไปหน้าแรก