ติดต่อสอบถาม / เสนอแนะการติดต่อ มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3000, 0-4422-4070
โทรสาร 0-4422-4070

– หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22
ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2216-5410, 0-2216-5493-4 โทรสาร 0-2216-5411


**