ประกาศรายชื่อ และห้องสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน ในการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2560
โดยเรียงตามรหัสประจำตัวนักศึกษาจากน้อย ไปหามาก
รหัสวิชา ชื่อ - สกุล รายวิชา วันที่ เวลาสอบ ห้องสอบ
B5509492 นางสาวชุดาพรรณ   คันทะพรม 438212  ENGINEERING ELECTRONICS II 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
202324  PLURI-CULTURAL THAI STUDIES 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5530144 นางสาวธัญญาเรศ   สุดชะดา 202175  ART  APPRECIATION 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
205210  ECONOMICS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5542666 นายเสฎฐวุฒิ   สาหร่ายเงิน 529301  CONTROL SYSTEMS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5600526 นางสาวปิยะภรณ์   สงสุวรรณ์ 103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5600908 นายพีรวัฒน์   วิลัยกรวด 535311  ECONOMY FOR ENGINEER 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5602827 นางสาวสวลี   ไชยะพรมมา 202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
526303  DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
526416  QUALITY CONTROL 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5603350 นางสาวอภฤดี   เจริญสุข 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5603411 นายอภิชิต   แก้วตา 530201  ENGINEERING STATICS 12 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533423  ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 12 กันยายน 2560 12:00-13:30 B1129
B5605491 นางสาวสุริฉาย   จิตหาญ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
523301  COMPUTER STATISTICS 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5606931 นายจิรายุทธ   จอกทอง 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5607556 นายธนากร   สมสมัย 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
532423  HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5609567 นายสิทธิ   วงศ์สอนธรรม 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5609970 นายสรรพชญ   บุณยพุฒรังษี 202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5610228 นางสาวณัฐวดี   ฉิมพาลี 525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5610532 นางสาวจุฑารัตน์   มั่นคง 103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5610846 นางสาวพัชรา   มูลวัฒน์ 535232  COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
540307  PRODUCT  GEOMETRIC  DIMENSIONING  AND  TOLERANCING 11 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5612543 นายเมธา   เปรมวิชัย 530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
528206  PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5612840 นางสาววาสนา   สัตตารัมย์ 535311  ECONOMY FOR ENGINEER 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5618804 นางสาวอารีรัตน์   กัลสุมาโส 103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5620333 นายแสนพล   อินทมล 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5623907 นายซากิร   สามะเหง 531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525307  MECHANICAL VIBRATION 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5651665 นางสาวนาตยา   กาสุวรรณ์ 202354  PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
303436  GOATS AND SHEEP PRODUCTION 14 กันยายน 2560 09:00-10:00 B1129
B5652280 นางสาวสุณิสา   ลอยทะเล 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5654178 นายเสฏฐวุฒิ   สารบรรณ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
313441  ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5654352 นางสาวประติชญา   ทองพูล 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
313441  ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5655328 นางสาวพิมพ์   ขันแก้ว 202354  PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
303436  GOATS AND SHEEP PRODUCTION 14 กันยายน 2560 09:00-10:00 B1129
B5655335 นางสาวพลอย   ขันแก้ว 202354  PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
303436  GOATS AND SHEEP PRODUCTION 14 กันยายน 2560 09:00-10:00 B1129
B5700301 นายณัฐนนท์   สุริยันต์ 103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5701018 นายมนูญ   จันทร์หอม 525208  MECHANICAL  ENGINEERING  MATHEMATICS 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5701339 นายภัสพล   ถวิลเชื้อ 530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5701483 นายธัชชัย   วรรณโพธิ์กลาง 202354  PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5701902 นางสาวณัฐณิชา   พริ้งชัยภูมิ 535337  COMMERCIAL  MATERIALS  AND  SELECTION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
535415  GEOMETRIC  DIMENSIONING  AND  TOLERANCING 11 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5702466 นายอภิสิทธิ์   การวิลัย 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5702473 นายอลงกรณ์   เกษียรสินธุ์ 202111  THAI FOR COMMUNICATION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
533301  OPERATIONS RESEARCH I 11 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5702688 นายธานินทร์   ชัยสงคราม 523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
523497  ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5702695 นายสรวุฒิ   สุวรรณทา 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
531302  MECHANICAL METALLURGY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5702756 นายปวิตร   ตั้งศิริเสถียร 102111  FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
527309  CONTROL  SYSTEMS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5702855 นางสาวชิดชนก   ไหลเจริญ 523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
523497  ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5704385 นางสาวจีระนันท์   ภูผาจง 105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
535312  INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5704484 นายไชยวัฒน์   หงษ์ทอง 523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
202175  ART  APPRECIATION 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5706150 นายจิรายุ   กวางเเก้ว 701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5706358 นายธนวัฒน์   อาดมะดัน 202175  ART  APPRECIATION 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5706921 นายศักดิ์สิทธิ์   เกิดโมลี 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5707911 นางสาวศศิธร   อิงสันเทียะ 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5707928 นายอมรเทพ   ยาเดฟ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
531302  MECHANICAL METALLURGY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5708642 นายเกียรติศักดิ์   คิดดี 103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5709205 นางสาวกัญญาวีร์   เพ็ญสุข 525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5709601 นางสาววรัญญา   ลิ้มศิริวัฒน์ 523313  WEB APPLICATIONS 13 กันยายน 2560 12:00-13:00 B1129
531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5709731 นางสาวเกษร   สายจันทึก 523201  COMPUTER PROGRAMMING II 15 กันยายน 2560 15:00-16:00 B1129
531322  SURFACE TECHNOLOGY 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5709854 นางสาวจิรภัทร   วิริยสถิตย์กุล 523271  ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
523472  NUMERICAL ANALYSIS 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5710751 นายรัฐพงศ์   ดาขวา 105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530331  HYDRAULIC ENGINEERING 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5710836 นางสาวนวพร   รัตนจรัสโรจน์ 527309  CONTROL  SYSTEMS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5711154 นายวัชรพงษ์   สวัสดิ์ประทานชัย 524202  CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5711598 นางสาวนวรัตน์   แก้วคำลา 523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
523497  ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5711826 นางสาวไอลดา   พลพฤกษ์ 202175  ART  APPRECIATION 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5714360 นายณภัทร   พลดงนอก 523414  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
202175  ART  APPRECIATION 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5714940 นางสาวอัญธิกา   นามวิจิตร 532313  WASTEWATER ENGINEERING 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
523201  COMPUTER PROGRAMMING II 15 กันยายน 2560 15:00-16:00 B1129
B5715169 นายทวีศักดิ์   ขาวฉอ้อน 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
531302  MECHANICAL METALLURGY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5716326 นางสาวสสิตา   วงษ์พยัคฆ์ 523271  ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
523472  NUMERICAL ANALYSIS 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5717545 นายนิรุตน์   บุญทิน 529305  POWER PLANT AND SUBSTATION 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5717972 นายเกรียงไกร   แว่นกิ่ง 531302  MECHANICAL METALLURGY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5718573 นางสาวทัศยาณีย์   เอมอิ่ม 530201  ENGINEERING STATICS 12 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533423  ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 12 กันยายน 2560 12:00-13:30 B1129
B5719419 นางสาวบุษกร   ศรีสุนา 523101  COMPUTER PROGRAMMING I 15 กันยายน 2560 12:00-13:00 B1129
533261  MANUFACTURING PROCESSES 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5722235 นางสาวสุดารัตน์   งานแข็ง 530201  ENGINEERING STATICS 12 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533423  ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 12 กันยายน 2560 12:00-13:30 B1129
B5722648 นายอวิรุทธ์   คุ้มพงษ์ 530201  ENGINEERING STATICS 12 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533423  ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 12 กันยายน 2560 12:00-13:30 B1129
B5724635 นางสาวเบญจพร   ชาลีวงศ์ 533423  ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 12 กันยายน 2560 12:00-13:30 B1129
530201  ENGINEERING STATICS 12 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5724789 นายจักรพงษ์   วงศ์สวัสดิ์ 531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
102202  PHYSICAL CHEMISTRY 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
524201  PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5750283 นางสาวภัทรวรรณ   ปะระใจ 102111  FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
312316  SEED TECHNOLOGY 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5753314 นายพงษ์นเรศ   ชัยยะเตชานนท์ 313441  ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5753581 นายวีรพงศ์   ตันอุดม 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
313311  ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5761494 นางสาวธิติมา   ศรีพล 110206  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
617439  WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5761791 นางสาวปฏิญญา   โชคลา 110206  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
617439  WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5762095 นางสาวศศิวิมล   ทิพสุต 110206  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
617439  WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5762118 นางสาวเจกิตาน์   แก้วกัลยา 617439  WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
110206  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5762446 นางสาวจริยพร   ยุทไธสง 110206  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
617439  WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5772292 นางสาวปรีญากมล   แสนจังหรีด 204309  INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
204363  INFORMATION RETRIEVAL 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5774265 นางสาววรรณกานต์   ตองอ่อน 204363  INFORMATION RETRIEVAL 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
204309  INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5780471 นายจิรพงศ์   เก็บสำโรง 114327  NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
102105  ORGANIC CHEMISTRY 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5780495 นายจิรโชติ   ขวบสันเทียะ 102105  ORGANIC CHEMISTRY 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
114327  NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5801336 นายจักรพงษ์   พรานระวัง 105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
526304  KILNS AND FURNACES 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5801657 นายเจษฎา   ประชาโรจน์ 523101  COMPUTER PROGRAMMING I 15 กันยายน 2560 12:00-13:00 B1129
526204  PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5801886 นางสาวสุดารัตน์   สิทธิเสนา 529292  ELECTRICAL ENGINEERING 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
531301  THERMODYNAMICS OF MATERIALS II 11 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5802197 นางสาวศุภนิดา   คำโล่ 525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5802432 นายศุภนันท์   ศรีจันทร์ 525202  THERMODYNAMICS I 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
538306  MINERAL AND ENERGY RESOURCES 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5802975 นายเสฏฐวุฒิ   วุฒิจำนงค์ 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5803286 นางสาวกาญจนา   ประกอบผล 525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5803477 นางสาวอรพิมพ์   บอกขุนทด 526204  PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
103102  CALCULUS II 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5803897 นางสาวกมลวรรณ   คิดควร 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5804290 นายเจตนิพัทธ์   แสดใหม่ 202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533221  ENGINEERING ECONOMY 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5804450 นายภูวดล   ฝาชัยภูมิ 701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5804511 นายวีรชน   ทนขุนทด 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5804733 นางสาวนารีรัตน์   แฟงตะคุ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5805624 นายนัธทวัฒน์   สุอมรา 103103  PROBABILITY AND STATISTICS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533021  INDUSTRIAL MANAGEMENT 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5806027 นายบุญวิชญ์   มังบู่แว่น 102111  FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
524202  CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5806652 นายวิริยะ   จันทนา 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5808144 นายจักรพงษ์   ไผ่นอก 202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5808342 นางสาวอภิญญา   เชื้อทอง 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5808359 นายสุรนาท   หงษา 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5808571 นางสาวพันวรรษา   แก้วอำพร 530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525208  MECHANICAL  ENGINEERING  MATHEMATICS 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5808656 นายหนึ่ง   โพธิ์ลาบด้วง 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5809806 นายณัฐวุฒิ   แสงสารวัด 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ   ยศพล 525202  THERMODYNAMICS I 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
538306  MINERAL AND ENERGY RESOURCES 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5810369 นางสาวนภาพร   ไม่ย่อท้อ 103103  PROBABILITY AND STATISTICS 14 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533021  INDUSTRIAL MANAGEMENT 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
102111  FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5810604 นายพัฒนากร   สันทิตย์ 530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5811090 นายอภิสิทธิ์   คงเจริญ 525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5811960 นางสาวสุปรีญา   คำเหลือง 202111  THAI FOR COMMUNICATION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
533301  OPERATIONS RESEARCH I 11 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5812134 นางสาวมนัญชญา   พันธใจธรรม 526204  PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS 15 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
103102  CALCULUS II 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5812318 นายณัฐภูมิ   บุญวิเศษ 531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533221  ENGINEERING ECONOMY 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
541322  METAL  DEFORMATION  PROCESSES 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5812691 นายนัฐพงษ์   พันไธสงค์ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5814015 นายปฏิพล   ช้างโรจน์ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5814374 นายศักดิ์สิทธิ์   เจริญรัมย์ 532313  WASTEWATER ENGINEERING 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
103101  CALCULUS I 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5814480 นางสาวสุพัตรา   เพียซ้าย 701105  FIRST AID 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
202203  MAN, SOCIETY  AND  ENVIRONMENT 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5814497 นายชนินทร์   กุนอก 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5814527 นายหนึ่งบุรุษ   ผลจันทร์ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5815302 นายณัฐวัชร   จูประเสริฐ 526201  INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
526416  QUALITY CONTROL 13 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5815760 นางสาวสุชานาถ   มหาวงค์ 525307  MECHANICAL VIBRATION 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5816095 นางสาวศิริมา   ศรีกงพาน 530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
525208  MECHANICAL  ENGINEERING  MATHEMATICS 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5816125 นายวชิรากรณ์   เยรัมย์ 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5817092 นายปิยะราช   ปัจฉิม 103105  CALCULUS III 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
530211  MECHANICS OF MATERIALS I 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5818051 นายสักการะ   บัวทอง 529305  POWER PLANT AND SUBSTATION 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5821914 นางสาวไอยวรรณ   วิเชียรซอย 531101  ENGINEERING MATERIALS 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
202212  MAN AND CULTURE 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5822683 นางสาวนัฐปสรณ์   ศรีอวน 525202  THERMODYNAMICS I 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
538306  MINERAL AND ENERGY RESOURCES 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
B5823086 นายณัฐวุฒิ   วรรณศิริ 105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
533341  QUALITY CONTROL 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5823895 นายไกรยศ   วรรณา 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
525305  MECHANICS OF MACHINERY 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5825691 นางสาวศศิประภา   คงสมรส 202211  THINKING FOR DEVELOPMENT 11 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
523301  COMPUTER STATISTICS 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5825981 นางสาวเพชรรัตน์   แสงเงิน 525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5827824 นางสาวชลิดดา   เพียมะลัง 525307  MECHANICAL VIBRATION 13 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
535311  ECONOMY FOR ENGINEER 13 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5827923 นางสาวกนกรัตน์   นนทมาศ 202111  THAI FOR COMMUNICATION 11 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
533301  OPERATIONS RESEARCH I 11 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร   นิติศักดิ์ 525204  FLUID MECHANICS I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
525203  ENGINEERING DYNAMICS 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5851799 นางสาวรื่นฤดี   พลศักดิ์ซ้าย 325451  FOOD MARKETING 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
325211  FOOD MICROBIOLOGY I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5851874 นางสาวกัญญาณัฐ   ดาโสม 325211  FOOD MICROBIOLOGY I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
325451  FOOD MARKETING 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5851898 นางสาวธนัชชา   ไก่แก้ว 325211  FOOD MICROBIOLOGY I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
325451  FOOD MARKETING 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5852802 นายพลภูมิ   วรวิทย์วัฒนะ 325211  FOOD MICROBIOLOGY I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
325451  FOOD MARKETING 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
B5853168 นางสาวธิดารัตน์   เริงสนาม 102111  FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
312316  SEED TECHNOLOGY 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5854165 นางสาวนันทิยา   เพิ่มพูล 325451  FOOD MARKETING 14 กันยายน 2560 15:00-17:00 B1129
325211  FOOD MICROBIOLOGY I 14 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5863297 นางสาวณัฐสินี   เต็มสระน้อย 105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
618344  INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5863679 นางสาวสุคนทิพย์   เจิมขุนทด 105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129
618344  INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
B5863990 นางสาวจีราภรณ์   เกษตรสินธุ์ 618344  INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT 15 กันยายน 2560 12:00-14:00 B1129
105102  PHYSICS II 15 กันยายน 2560 09:00-11:00 B1129