รับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557.

  - นักศึกษาสมัครกรอกข้อมูล ระหว่าง 6 ม.ค. - 13 มิ.ย. 2557
  - ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 3 ก.ค. 2557 
   
ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่
  บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่
  พิมพ์ใบสมัคร คลิกที่นี่
  - ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) ไปยังฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
  - หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา
  - ผู้ที่จะยื่นสมัครกลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ติดต่อชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก 400 บาท ที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก่อนยื่นชุดคำร้องที่ฝ่ายรับนักศึกษา
   
แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา คลิ๊กที่นี่
   
ติดต่อสอบถามการรับสมัคร
  - ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223025