สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-27
สารบัญ Contents 3
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President' Message 6
สารจากอธิการบดี Rector's Message 8
ปณิธาน Pledge 10
วิสัยทัศน์ Vision 11
พันธกิจ Responsibility 11
ภารกิจ Missions 12
เป้าประสงค์หลัก Goals 13
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 14
สัญลักษณ์ Symbols 15
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 16
ภาพรวมผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี The Overview of Suranaree University of Technology Operation 24
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 28-63
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 30
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 34
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 35
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย Participation in the University Developmemt 36
งบประมาณ Budget 37
บุคลากร Personnel 38
การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข Encouraging a Happy Workplace 39
ผลงานดีเด่นของบุคลากร Outstanding Achievements of SUT Personnel 42
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ Distinguished Personnel: International and National Awards 44
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 50
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 60
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations  64-123
การจัดการศึกษา Educational Management 66
การวิจัย Research 102
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 111
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 116
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 122
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 124-135
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ International Cooperation 126
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 130
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 131-169
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 170-190

ที่มา : รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-680-3

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่