การวิจัย
    การวิจัยวิชาการ
  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๓   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ โครงการ   เป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย  จำนวน ๑๑๑ โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๕๙,๘๙๖ บาท   และได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   จำนวน ๑๗ โครงการ   เป็นเงินประมาณ ๒๒,๒๓๘,๕๔๖ บาท

            โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔
            โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔
            การวิจัยสถาบัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔

โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
๑. การหาสูตรโครงสร้างของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้รังสีเอกซ์ รศ. ดร. เค็นเน็ท เจ แฮลเลอร์
๒. การสำรวจหาความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ปลาทะเล Scomber Scombrus ผศ. ดร. สิทธิโชค แสงโสดา
๓. พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ
๔. การพัฒนาสื่อเสริมการสอนแบบระบบตอบรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ อ. ดร. ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
๕. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วเหลือง ศ. ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ
๖. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วเหลือง ระยะที่ ๒ ศ. ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ
๗. โครงการพัฒนาการผลิตทานตะวัน ศ. ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ
๘. การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะเห็ดหอมที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
๙. โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อม รศ. ดร. อารีย์ วรัญญูวัฒก์
๑๐. การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมนเพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์ อ. ดร. อัศจรรย์ สุขธำรง
๑๑. โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม อ. ดร. เรณู ขำเลิศ
๑๒. การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของปูนากลุ่ม Esanthelphusa ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซีส อ. สมร ขวัญทอง
๑๓. การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพขององุ่น ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด
๑๔. การผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกโดยระบบปล่องลมแดด: การศึกษาเชิงตัวเลข รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์
๑๕. กระบวนการซินเทอริงของเถ้าถ่านหินภายใต้สภาวะการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
๑๖. การทดสอบระบบการปลูกและสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดิน อ. อารักษ์ ธีรอำพน
๑๗. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณอีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา อ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
๑๘. การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
๑๙. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด
๒๐. การศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและธาตุอาหารพืชบางธาตุโดยชนิดและปริมาณต่างๆ กัน อ. ดร. เรณู ขำเลิศ
๒๑. การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคแท้งติดต่อในโคด้วย ELISA อ. น.สพ. ดร. บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
๒๒. ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม ผศ. ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
๒๓. การผลิตซอสเห็ดปรุงรส รศ. ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ
๒๔. ความหลากหลายของเห็ดที่บริโภคได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง
๒๕. การศึกษาการใช้เซลล์เนื้อเยื่อจากกุ้งน้ำจืดเพื่อใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านของไวรัสในกุ้ง อ. ดร. นาคาโอะ โนมูระ
๒๖. การศึกษาการแพร่กระจายของด้วงมันเทศ (Cylas formicarius F.) โดยใช้กับดักสารเพศ ผศ. ดร. จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์
๒๗. การใช้บี-สปลายในการหาผลเฉลี่ยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย รศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
๒๘. กลุ่มการแบ่งของสมการก๊าซที่มีความหนืดสม่ำเสมอในสองมิติด้วยสมการสภาวะใดๆ ศ. ดร. เซอร์เก วี เมเลชโก
๒๙. การวิเคราะห์เชิงมัลติเรโซลูชั่นบนทรงกลม ผศ. ดร. เอ็กการ์ต โรเบิร์ต ชูลซ์
๓๐. การจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการพาความร้อนที่คงที่เชิงธรรมชาติในระบบสองชั้น รศ. ดร. นิโคไล พี มอสคิน
๓๑. การประมาณบี-สปลายเต็มหน่วยโดยใช้พหุนามลากรอนจ์นิวตัน รศ. ดร. บอริส ไอ ควาซอฟ
๓๒. แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับแก้ปัญหาการไหลแทนที่ของของเหลวที่ไม่ผสมกัน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
๓๓. การศึกษาการเกิดมุมนอนลิเนียร์บริวสเตอร์ที่มุมตกกระทบ ๔๕ ํ และมุมตกกระทบวิกฤตของแสงเลเซอร์ที่ผลึกโปตัสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟส ศ. ดร. วุฑฒิ พันธุมนาวิน
๓๔. การศึกษาเวฟเลทฟิวเตอริ่งโดยใช้อินโคฮิเร็นท์ออฟติคอลเทคนิค ผศ. ดร. โจวาโน วิดจายา
๓๕. การศึกษาสถานภาพและทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๔๒ อ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช
๓๖. การประลัยระหว่างอนุภาคโปรตอนและแอนติโปรตอนในขณะหยุดยืดและขณะเคลื่อนที่เป็นอนุภาคมิซอน อ. ดร. ยูปิง ยาน
๓๗. การตรวจอุจจาระเพื่อหาผู้เป็นพาหะของโรคปรสิตในผู้ประกอบการและจำหน่ายอาหารในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา รศ. ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
๓๘. การแยกโดยอาศัยหลักการลดแรงตึงผิวเพื่อแก้ไขสภาพน้ำที่ถูกปนเปื้อน รศ. ดร. เค็นเน็ท เจ แฮลเลอร์
๓๙. การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนท์ รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
๔๐. การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ. ดร. ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข
๔๑. ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. นิธิวดี ทาเวียง
๔๒. ยวนสีคิ้ว : ชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใน "ชุมชนสีคิ้ว" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อ. สุริยา สมุทคุปติ์
๔๓. คำศัพท์ที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไทยจำเป็นต้องรู้ ผศ. เจเรมี วิลเลียม วอร์ด
๔๔. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประเมินผลการเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต อ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช
๔๕. ต้นแบบสื่อการสอน CAI สำหรับวิชาเคมีอินทรีย์ ผศ. ดร. สุเทพ อุสาหะ
๔๖. การพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นด้านพิษวิทยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
๔๗. ทฤษฎีสนามควอนตัมและทฤษฎีฟิสิกส์: การประยุกต์รังสีเซอเรนคอฟและระบบอิเล็กตรอนหลายตัว ศ. ดร. เอดูอาร์ด บี มานูเกียน
๔๘. การสำรวจปริมาณสารพิษจากห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ. ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
๔๙. การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์
๕๐. การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธี Numerical Analysis อ. ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร
๕๑. การสร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดการสั่น ผศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
๕๒. การศึกษาการเปลี่ยนค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) ของตัวตรวจจับแบบวงกลม (loop sensors) ที่เนื่องมาจากยานพาหนะ อ. ดร. รังสรรค์ ทองทา
๕๓. การคำนวณการไหลที่ต่ำกว่าเสียงแบบปั่นป่วนและอัดตัวได้ เพื่อมุ่งไปสู่อุโมงค์ลมเชิงตัวเลข อ. ดร. เอกชัย จันทสาโร
๕๔. การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน ผศ. ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ
๕๕. การวิเคราะห์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทย อ. ดร. ศิริพร ศุจิธรรมรักษ์
๕๖. ผลการของใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ อ. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
๕๗. การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์
๕๘. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ. ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
๕๙. เปรียบเทียบผลผลิตของมันเทศโดยใช้กับดักสารเพศและการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius F.) ผศ. ดร. จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์
๖๐. จักรยานออกกำลังกายต้นแบบ ผศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
๖๑. ความสามารถในการอ่านหนังสือเฉพาะด้านที่เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส ผศ. เจเรมี วิลเลียม วอร์ด
๖๒. การศึกษาลักษณะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน มทส อ. ปีเตอร์ บินท์
๖๓. การสำรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตกรดไฮดรอกซี ซิตริก ผศ. ดร. สิทธิโชค แสงโสดา
๖๔. การทดลองใช้อาหารเสริมสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับคนไข้โรคเอดส์ รศ. ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
๖๕. การหาโครงสร้างของสาร Dihexulose-Dianhydrides และสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้รังสีเอ็กซ์ รศ. ดร. เค็นเน็ท เจ แฮลเลอร์
๖๖. การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลของของเหลวที่มีความหนืดอัดตัวไม่ได้กับความแตกต่างทางการกดดันโดยผ่านท่อเกลียว รศ. ดร. นิโคไล พี มอสคิน
๖๗. การใช้ตัวแปรเสริมที่รักษารูปร่างเพื่อการประมาณค่าสปลายในช่วง รศ. ดร. บอริส ไอ ควาซอฟ
๖๘. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้าระยะ ๒ รศ. ดร. อารีย์ วรัญญูวัฒก์
๖๙. ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ อ. วิทธวัช โมฬี
๗๐. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงออกของโปรตีนบนผิวฟาจเพื่อการศึกษาอันตรกริยาระหว่างโปรตีน อ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย
๗๑. การเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธี Ziehl-Neelsen Stain ด้วยการใช้ไฮโปคลอไลท์ร่วมกับ Tween 80 อ. ดร. คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา
๗๒. การสร้างกรอบ ผศ. ดร. เอ็กการ์ต โรเบิร์ต ชูลซ์
๗๓. การแสดงลักษณะเฉพาะของไกลโคซิเดสจากพืชตระกูลถั่วป่า ผศ. ดร. เจมส์ อาร์ เกตุทัต-คาร์นส์
๗๔. การศึกษาการบันทึกแบบดิจิตอลของออปติคอลซิกแนล: ตอนที่ ๑ ใช้คอมเพรสสเปคเคิลแกรม ผศ. ดร. โจวาโน วิดจายา
๗๕. การใช้สถาปัตย์และกายวิภาคของใบในการศึกษาความหลากหลายของพืชในยุคเทอร์เชียรี่ของประเทศไทย อ. ดร. พอล เจ โกรดิ
๗๖. การรับรู้ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและกิจการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ. ดร. ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข
๗๗. การพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นทางพิษวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
๗๘. การพัฒนาเวบไซด์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ผศ. ดร. มงคล จิรวัชรเดช
๗๙. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสั้น-ยาวของวันและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการออกดอกของดาวเรืองสีขาว ผศ. ดร. ยุวดี มานะเกษม
๘๐. การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาดหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม ผศ. ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
๘๑. การศึกษาโครงการรูปผลึกเดี่ยวของวงแหวนคาร์บอเนต โดยเทคนิค Single Crystal X-ray Diffraction ผศ. ดร. อุทัย มีคำ
๘๒. การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
๘๓. ผลการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม ผศ. ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
๘๔. การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนท์โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
๘๕. ภาวะเสถียรแบบแอซซิมโทติกของระบบไม่เชิงเส้นพร้อมความช้าหลายจุด รศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
๘๖. การผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกโดยระบบปล่องลมแดดการศึกษาเชิงตัวเลข รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์
๘๗. โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อม รศ. ดร. อารีย์ วรัญญูวัฒก์
๘๘. การพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงขนาด ๑ กิโลวัตต์ ที่มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมที่สุดจากแหล่งพลังงานสุริยะ รศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร
๘๙. การศึกษาการเกิดมุมนอนลิเนียร์บริวสเตอร์ที่มุมตกกระทบตั้งฉากและมุมตกกระทบวิกฤตของแสงเลเซอร์ที่ผลึกแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ศ. ดร. วุฑฒิ พันธุมนาวิน
๙๐. ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนต อ. เกรียงไกร ไตรสาร
๙๑. คู่มือธรณีวิทยาปิโตรเลียมตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ สระบุรี-นครราชสีมา อ. ธารา เล็กอุทัย
๙๒. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนในประเทศไทย อ. นิธิวดี ทาเวียง
๙๓. การศึกษาคุณสมบัติดินในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในงานทางด้านเซรามิก อ. ศิริรัตน์ รัตนจันทร์
๙๔. การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทำคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบาจากดินที่อยู่ในท้องถิ่น อ. ศิริรัตน์ รัตนจันทร์
๙๕. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อ. สุธรรม ศรีหล่มสัก
๙๖. หมอลำซิ่ง: เสียงสะท้อนของแรงงานอีสาน อ. สุริยา สมุทคุปติ์
๙๗. การทดสอบระบบการปลูกและสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสม สำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดินระยะที่ ๒ อ. อารักษ์ ธีรอำพน
๙๘. การวิเคราะห์และออกแบบโพรงที่เกิดจากการผลิตเกลือโดยวิธีละลายในชั้นหินเกลือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบคำนวณเชิงตัวเลขในคอมพิวเตอร์ อ. ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร
๙๙. อาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์นิวเตรียนท์ราคาถูก อ. ดร. คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา
๑๐๐. การทำปุ๋ยหมักจากตะกอนบ่อเกรอะและขยะมูลฝอย ผศ. ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
๑๐๑. การประเมินทรัพยากรหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ. ดร. จงพันธ์ จงลักษมณี
๑๐๒. โปรติเนสและทรานสกูลทามิเนสในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ อ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิ์กุล
๑๐๓. การพัฒนาและสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์สุรนารี ๓ ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
๑๐๔. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ อ. ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
๑๐๕. คุณภาพสารกึ่งตัวนำและความบกพร่องทางโครงสร้างของผลึกที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : การศึกษาระดับจุลภาค อ. ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
๑๐๖. การหาแผนที่ทางพันธุกรรมของไผ่ตง อ. ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
๑๐๗. การศึกษาผลของกล้ามเนื้ออ่อนล้าในระหว่างที่มีการหดตัวแบบไดนามิค โดยใช้เทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความถี่ อ. ดร. วารี วิดจายา
๑๐๘. การศึกษาผลของวัตถุดิบและส่วนผสมต่ออัตราการหล่อขึ้นรูปโดยวิธี Slip casting ในอุตสาหกรรมเซรามิก อ. ดร. วีระยุทธ์ ลอประยูร
๑๐๙. วิธีการเรียนรู้คำศัพท์และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษ อ. ดร. สฤษดิ์ ศรีขาว
๑๑๐. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา อ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิ์กุล
๑๑๑. ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย รศ. ยุทธนา สมิตะสิริ


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔

โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
๑. การตกผลึกของน้ำตาลฟรุกโตสในสารละลายแอลกอฮอล์ อ. ดร. เอเดรียน อีวาน ฟลัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)
๒. การสำรวจเก็บตัวอย่างและการวินิจฉัยพรรณไม้ อ. ดร. พอล เจ โกรดิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการ อพ.สธ) (RSPG)
๓. การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชใน Genozoic Era ของประเทศไทย อ. ดร. พอล เจ โกรดิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (BIOTEC / TRF)
๔. ผลเฉลยยืนยงเต็มและย่อยของสมการนาเวียร์-สโตกส์ ศ. ดร. เซอร์เก วี เมเลชโก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)
๕. การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว และแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม ผศ. ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)
๖. การศึกษาเห็ดรา ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการ อพ.สธ) (RSPG)
๗. การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
๘. การผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกโดยระบบปล่องลมแดด: การศึกษาเชิงทฤษฎี รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (NEPO)
๙. การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)
๑๐. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการ อพ.สธ) (RSPG)
๑๑. การสังเคราะห์และการคายน้ำของพืชเด่นและพืชสำคัญในระบบนิเวศป่า รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการ อพ.สธ) (RSPG)
๑๒. การพัฒนาหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อการค้า ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)
๑๓. การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนต์ เพื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน อ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ทุนส่วนบุคคล
๑๔. ผลกระทบของคุณภาพความสด และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดั้งเดิมของมัยซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemiptrus spp.) อ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิ์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)
๑๕. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของกระบวนการทางระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (BIOTEC / TRF)
๑๖. ความแปรปรวนของภูมิอากาศในการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อ. ดร. หัสไชย บุญจูง START / NOAA และ IC-SEA
๑๗. การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการเพิ่มการผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง อ. ดร. อัศจรรย์ สุขธำรง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)

TRF : The Thailand Research Fund
NRCT : The National Research Council of Thailand
BIOTEC : The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
START : The Global Change System for Analysis, Research and Training
NOAA : The National Oceanic and Atmospheric Administration
IC-SEA : The Southeast Asian Impacts Centre
NEPO : The National Energy Policy Office
RSPG : The Plant Genetics Conservation Project at the Royal Initiation of Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhon


การวิจัยสถาบัน

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิจัยสถาบัน   เพื่อนำผลการวิจัย ไปใช้ในการบริหาร วางแผน และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ มีดังนี้
- การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วย วิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘
- ผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๒

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน ๑๑ เรื่อง
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ จำนวน ๒๕ เรื่อง
การจัดบอร์ดนิทรรศการ จำนวน ๑๓ ครั้ง
การสนับสนุนให้คณาจารย์ไปประชุม สัมมนา และเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ จำนวน ๒๓ ครั้ง


 contentsสารบัญ  Back  Missions Operations..  Next