www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
e-Learning
สหกิจศึกษา
ระบบลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
สำนักวิชา นักวิชา  
  เทคโนโลยีสังคม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์
ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
 
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

        สถาบันอุดมศึกษา
     
  มหาวิทยาลัยของรัฐ :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
  มหาวิทยาลัยเอกชน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
    มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม  
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย  
    มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
         
        ข่าว
         
  เดลินิวส ไทยรัฐ ข่าวสด  
  กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท  
  เส้นทางเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ มติชน  
  ผู้จัดการ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ  
  Bangkok Post GNN The Nation  
  ThaiPost      
         
        สถานีโทรทัศน์
       
  ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7
  ช่อง 9 ช่อง 11 ITV
  UBC Nation  
       
        สุขภาพ
           
    จิตใจสดใส >> เว็บไซต์ของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยฯ  
    Thai Health >> ความรู้ทางด้านสุขภาพ และการดูแลตนเอง  
    ไทยโยคะ >> บอกประวัติความเป็นมาและแนะนำวิธีการรักษาโรคด้วยโยคะ
 
    Medical Market >> รวบรวมข้อมูลทางด้านการแพทย์และยารักษาโรค  
    สา'สุขดอทคอม >> ศูนย์รวมข่าวสารวิชาการด้านสาธารณสุข การแพทย์และสุขภาพ  
    สมุนไพร >> ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ประโยชน์ และการทำ
เครื่องดื่มจากสมุนไพร
 
           
        คอมพิวเตอร์
 
           
    Rally Computer >> ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และรวมของฟรีใน
อินเตอร์เน็ต
 
    3 D ครีเอท >> สอน โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกราฟิก  
    Thaiwbi >> สื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย  
    Microsoft Thai >> บริษัทไมโครซอฟท์ไทยแลนด์  
    Hardcore Graphic >> เว็บไซต์สอนการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับกราฟิก  
           
        เทคโนโลยี
 
           
    Mrpalm >> ข้อมูลเด่น รวบรวมไว้สำหรับคนรัก Palm  
    Thaimisc >> ข่าว IT แจก สคริปเว็บบอร์ดฟรี และอีกมากมาย  
    Nstda >> สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 
    ECRC >> ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
    Tistr >> สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย