www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
e-Learning
สหกิจศึกษา
ระบบลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
สำนักวิชา นักวิชา  
  เทคโนโลยีสังคม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์
ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
 


โครงสร้างองค์กร


     
        สภามหาวิทยาลัย  
 
                 หน่วยตรวจสอบภายใน
   
     
        สำนักงานอธิการบดี  
                
                 ส่วนส่งเสริมวิชาการ
                 ส่วนสารบรรณและนิติการ
                 ส่วนการเจ้าหน้าที่
                 ส่วนการเงินและบัญชี
                 ส่วนอาคารสถานที่
                 ส่วนพัสด
                 ส่วนแผนงาน
                 ส่วนกิจการนักศึกษา
                 ส่วนประชาสัมพันธ์
                 สถานพยาบาล
                 สถานกีฬาและสุขภาพ
                 หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
   
       
   
     
        สำนักวิชา  
 
         สำนักวิชาวิทยาศาสตร
                 สาขาวิชาเคม
                 สาขาวิชาคณิตศาสตร
                 สาขาวิชาชีววิทยา
                 สาขาวิชาฟิสิกส
                 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส
                 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
                 สาขาวิชาชีวเคม
                 สถานวิจัย
         สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
                 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
                 ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
                 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
                 สถานวิจัย
         สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
                 สถานวิจัย
         สำนักวิชาแพทยศาสตร
                 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
         สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
                 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
                 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
                 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
                 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
                 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
                 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
                 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
                 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
                 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
                 สถานวิจัย
   
     
        ศูนย์  
 
     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 ฝ่ายธุรการ
                 ฝ่ายบำรุงรักษา
                 ฝ่ายพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
                 ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
                 ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                 ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร
                 ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
                 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
     ศูนย์บริการการศึกษา
                 ฝ่ายรับนักศึกษา
     ศูนย์คอมพิวเตอร์
                 ฝ่ายธุรการ
                 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
                 ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
                 ฝ่ายบริการและฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์
                 ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
                 ฝ่ายโทรคมนาคม
                 ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     ศูนย์กิจการนานาชาติ
   
     
        สถาบัน  
                   
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา
   
     
        หน่วยวิสาหกิจ  
 
                 สุรสัมนาคาร
                 เทคโนธานี
                 ฟาร์มมหาวิทยาลัย
   
     
        โครงการ/อื่นๆ  
 

                  หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน
                  งานประกันคุณภาพการศึกษา
                  โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
                  โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
                  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
                  โครงการภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา
                  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
                  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                  สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี