www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
e-Learning
สหกิจศึกษา
ระบบลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
สำนักวิชา นักวิชา  
  เทคโนโลยีสังคม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์
ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 โทรสาร 0-4422-3010
http://www.sut.ac.th/ces E-mail: admiss@ccs.sut.ac.th


                                        ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

         มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาค
การศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานการการ
อุดมศึกษา ใช้เวลาในการเรียนตามหลักสูตร 4 ปี และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาใน
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือที่เรียกว่า "สหกิจศึกษา" โดยถือเป็นส่วนหน่งของหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

      สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา  


    ในปีการศึกษา 2548 จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2,040 คน ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา รวม 21 สาขา
วิชา ดังนี้

     
 - กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

       หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 175 หน่วยกิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       แยกเป็น 3 หลักสูตร คือ
1) นิเทศศาสตร์ เน้นการผลิต ถ่ายทอด เผยแพร่สารสนเทศและความรู้แก่มวชนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้สำหรับจัดทำระบบ
    สารสนเทศขององค์การ
3) สารสนเทศศึกษา เน้นการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศต่างๆ การวิเคราะห์และออกแบบฐาน
    ข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ

     
- กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการสมัยใหม่        เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐและเอกชนในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและ        สังคมในระดับภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ

     - กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1) เทคโนโลยีการผลิตพืช หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 175 หน่วยกิต
    ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีการลิตพืชที่สำคัญทางเศรษกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการฟาร์ม
    ผลิตพืชและการทำแผนธุรกิจ การจัดการ ดิน น้ำ และศัตรูพืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
    รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช
2) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 179 หน่วยกิต
    ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิิจต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
3) เทคโนโลยีอาหาร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต
    ศึกษาเกี่ยวกับเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การจัดการและระบบ
    ควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการโรงงานอุตสาหรรมอาหาร

     -กลุ่มสาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต

1) วิศวกรรมเกษตร
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร วิธีการใช้งาน การปรับแปลงออกแบบ
    เครื่องจักรกลเกษตร ฟาร์มแทรกเตอร์ งานอุตสาหกรรมเกษตร งานชลประทานอัตโนมัต
2) วิศวกรรมการผลิต
    ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิธีการและกระบวนการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรม การอกกแบบชิ้นส่วนต่างๆ การ
     วิเคราะห์และออหแบบควบคุมและอุปกรณ์การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
3) วิศวกรรมขนส่ง
    ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและโลจีสติกส์การขนส่ง การวางแผนออกแบบระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภัยและ
    สิ่งแวดล้อมในการขนส่ง นโยบายและการบริหาร อันนำมาซึ่งระบบการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
    และยั่งยืน
4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

    ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระะบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบงาน
    คอมพิวเตอร์
5) วิศวกรรมเคมี
    ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผนพัฒนา และควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้วัตถุดิบหรือ
    ทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ โดยกระบวนการทางเคมี/กายภาพ/ชีวภาพ ทำให้มีคุณค่าทาง
    เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
6) วิศวกรรมเครื่องกล
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรเครื่่องกล เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
    ทางกล เช่น การออกแบบเครื่องจักรกล ระบบวิศวกรรมยานยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น
7) วิศวกรรมเซรามิก ศึกษาเกี่ยวกับการอกกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์
    เตาเผาและผลิตภัณฑ์ต่างๆในอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและระดับสูง
8) วิศวกรรมโทรคมนาคม
    ศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสงและคลื่่นเสียง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห
์    และออกแบบระบบสื่อสารระยะไกล รวมถึงชิ้นส่วนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
9) วิศวกรรมพอลิเมอร์
    
เน้นการศึกษาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์ด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบต่างๆ และการควบคุมเครื่องจักรการขึ้น
    รูปพอลิเมอร์ การออกแบบแม่พิมพ์และหัวฉีดพอลิเมอร์ และศึกษาระบบการจัดการและการควบคุมการผลิตใน
    อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
10) วิศวกรรมไฟฟ้า
    
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเคื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบผลิต ส่งจ่าย
    การควคุมป้องกันภัยทางไฟฟ้า รวมถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูง
11) วิศวกรรมโยธา
   
 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างประเภทต่างๆ เทคนิคและการควบคุมงานก่อสร้าง การ
    บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง งานธรณีเทคนิคและควบคุมด้านชลศาสตร์
12) วิศวกรรมโลหการ
    
ศึกษาเกี่ยวกับโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ทั้งในเชิงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกล รวมถึงการ
    ศึกษากระบวนการผลิต การออกแบบและควบคุม การเลือกสรรโลหะ
13) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
    
ศึกษาการวิเคราะห์การควบคุมและการออกแบบระบบผลิตน้ำอุปโภคและบริโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัด
    น้ำเสีย ระะบบการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ในชุมชน และอุสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
14) วิศวกรรมอุตสาหการ
    ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการบริการทาง ธุรกิจ เช่น การวางผัง
    โรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การวางแผน และการควบคุมการผลิต เป็นต้น
15) วิศวกรรมยานยนต์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเทคโนโลยีของยานยนต์ประเภทต่างๆ     เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบสร้างอุปกรณ์     เลือกวัสดุที่เหมาะสมของยานยนต์รวมถึงการปรับปรุงให้ยานยนต์มีสมรรถนะประหยัดพลังงาน     มีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น

16) เทคโนโลยีธรณี
    ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางธรณีวิทยา การสำรวจ การวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูล เทคนิคและหลักการทางธรณี
    วิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    โดยเฉพาะแร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล

     -กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ในงานด้านอาชีวอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
2) อนามัยสิ่งแวดล้อม
    ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ต้องใช้ดำรงชีวิต และ
    สิ่งแวดล้อมที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งมัชีวิตอื่นๆ

      ทุนการศึกษา  

1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล)
2) ทุนการศึกษาทั่วไป
เป็นทุนการศึกษาที่บุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณามอบให้
    มหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรให้แก่นักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของทุนนั้น ๆ กำหนด
3) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ในกรณีที่นักศึกษามีการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกระทันหัน เป็นครั้งคราว นักศึกษา
    อาจขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนเงินยืมฉุกเฉิน ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ใน 1 ภาคการศึกษา

      อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

1) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,000 บาท/ปี
2) ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี
3) ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 500 บาท
4) ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 3,500 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ

      วิธีการรับนักศึกษา  

1) การใ้ห้โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งในปีการศึกษา 2548
    ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 5 พฤศจิกายน 2547 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีี่มหาวิทยาลัยกำหนด
    ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่สังกัด
2) การคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Entrance) รับสมัครและจัดสอบตามประกาศของ
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปี โดยรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนกันยายนและ
    มกราคมของทุกปี รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายนของทุกป

      ผู้มีสิทธิ์สมัครประเภทโควตา  

1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ หรือ
    ศิลป์ภาษา
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมทุกวิชา นับรวมถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม. 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และตำแหน่ง
    เปอร์เซ็นต์ไทล์ ไม่ต่ำกว่า 75
3) คะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทุกกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    (เฉพาะผู้สมัครประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด)


รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 โทรสาร 0-4422-3010
http://www.sut.ac.th/ces   E-mail: admiss@ccs.sut.ac.th