www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
e-Learning
สหกิจศึกษา
ระบบลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
สำนักวิชา นักวิชา  
  เทคโนโลยีสังคม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์
ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
 


                                                    การจัดการศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งเน้นกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ีสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตามากถึงร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรับ
นักศึกษาทั้งหมด และอีกร้อยละ ๒๐ เป็นการรับผ่าน ระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเพิ่มวิธีรับนักศึกษา เช่น ปรับเกณฑ
์ผลการเรียนใหม่ให้นักเรียนมีสิทธิ์สมัครโควตามากขึ้นและเปิดโอกาสให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ก่อนเข้า
เรียนการให้โควตาแก่นักกีฬาเรียนดี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก พัฒนาระบบการศึกษาไร้พรมแดนและการผลิต
ชุดสื่อประสมสำหรับการเรียนการสอน พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้กว้างขวางและม
ีประสิทธิภาพมากขึ้น เตรียมความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์การศึกษา มทส จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
บุรีรัมย์เตรียมความพร้อม ด้านการผลิตแพทย์์ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกับสถาบันการบิน
พลเรือน สร้างเครือข่าย เพื่อใช้ทรัพยากรและดำเนินภารกิจร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ในนามภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา การจัดตั้งศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ - มทส และการพัฒนาระบบ ห้องสมุดดิจิตอล เป็นต้น
 
     
        การศึกษาระบบไตรภาค  
     
 

         มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ
โดยใช้ระบบไตรภาคมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖ เพื่อให้ใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนที่มีเวลาเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของภาคเรียน ปกติในระบบ
ทวิภาค และเพื่อให้สามารถบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ของทุก
หลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง และมีเวลาในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ปีการศึกษา ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยปรับการศึกษาระบบไตรภาคจาก
ภาคการศึกษาละ ๑๔ สัปดาห์ เป็นภาคการศึกษาละ ๑๓ สัปดาห์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับการสำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

        โดยที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการดำเนินการในระบบทวิภาค ทำให้เกิดคำถามถึง
ความแตกต่าง ตลอดจนข้อดี ข้อเสียในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง " การศึกษาเปรียบ
เทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและแบบทวิภาค" เพื่อแสวงหา ข้อมูลที่น่าเชื่อถือรองรับคำตอบ
ถึงข้อดีและข้อเสียปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงระบบการศึกษาแบบไตรภาค และ
ทวิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 
     
        สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     
         ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับนัศึกษาใน 5 กลุ่มสาขาวิชา รวม 23 สาขาวิชา ดังนี้  
 
 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        แยกเป็น 3 หลักสูตร คือ นิเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศึกษา
 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
        เทคโนโลยีการจัดการ
 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        เทคโนโลยีการผลิตพืช
        เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
        เทคโนโลยีอาหาร
 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเกษตร
        วิศวกรรมการผลิต
        วิศวกรรมขนส่ง
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        วิศวกรรมเคมี
        วิศวกรรมเครื่องกล
        วิศวกรรมเซรามิก
        วิศวกรรมโทรคมนาคม
        วิศวกรรมพอลิเมอร์
        วิศวกรรมไฟฟ้า
        วิศวกรรมโยธา
        วิศวกรรมยานยนต์
        วิศวกรรมโลหการ
        วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
        วิศวกรรมอุตสาหการ
        เทคโนโลยีธรณี
 
     
  วิธีการรับสมัครนักศึกษา  
     
 
 1. การให้โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 2. การคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Entrance) รับสมัครและจัดสอบตาม
  ประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปี โดยรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง
  ประมาณเดือน กันยายนและมกราคมของทุกปี รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาีละ 1 ครั้ง ในเดือน
  เมษายนของทุกปี
 
     
   ประเภทโควตา  
     
 
 1. โควตาโรงเรียน
 2. โควตาจังหวัด
 3. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. โควตานักกีฬา
 5. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์
 
     
  ผู้มีสิทธิ์สมัครประเภทโควตา  
     
 
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมทุกวิชา นับรวมถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม. 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ไม่ต่ำกว่า 75
 3. คะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทุกกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะผู้สมัครประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด)
 
     
   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
     
 
 1. ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 3,500 บาท
  (เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
 2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,000 บาท/ปี
 3. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี    
 4. ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 500 บาท  
 
     
  หมายเหตุ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึงค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ  
     
  ทุนการศึกษา  
     
 
 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล)
 2. ทุนการศึกษาทั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่บุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณา มอบให้มหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรให้แก่นักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของทุนนั้น ๆ กำหนด
 3. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ในกรณีที่นักศึกษามีการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกระทันหัน เป็นครั้งคราว
  นักศึกษาอาจขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนเงินยืมฉุกเฉิน ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ใน 1 ภาค
  การศึกษา
 
     
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0-44-3114 -3 โทรสาร 0-4422-3119
 
     
        สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  
     
 
 • การจัดการ (เปิดสอนวันเสาร์วันอาทิตย์)
 • วิทยาการสารสนเทศ (เปิดสอนวันเสาร์วันอาทิตย์)
 • วิศวกรรมขนส่ง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
     
        สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
     
 
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์
 • เทคโนโลยีเลเซอร ์
 • จุลชีววิทยา
 • ชีวเคมี
 • ภูมิสารสนเทศ
 • ภาษาอังกฤษศึกษา
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีธรณี
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมเซรามิก
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 
     
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
     
 
 1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 6,000 บาท
  (คืนให้เมื่อออกจาก มหาวิทยาลัย)
 2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายปี
  2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย        10,000 บาท/ปี
  2.2 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา        200 บาท/ปี
 3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ    1,500 บาท
 
     
  หมายเหตุ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด
ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ
 
     
  ทุนสนับสนุนการศึกษา  
     
 
 1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
  ระดับปริญญาโท     ทุนละ  30,000 บาท
  ระดับปริญญาเอก     ทุนละ  50,000 บาท
 3. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ทุนละ 5,000 บาท/เดือน
 4. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนละ 3,000 บาท
 5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น
  โดยพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละทุนการศึกษา
 
     
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 0-4422-4028 -9  
     
        คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  
     
  จำแนกตามระดับคุณวุฒิ  
     
 
 • ปริญญาเอก       ร้อยละ 70
 • ปริญญาโท        ร้อยละ 30
 • วุฒิต่างประเทศ   ร้อยละ 74
 • วุฒิในประเทศ     ร้อยละ 26
 
     
  จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  
     
 
 • ศาสตราจารย์         ร้อยละ   2
 • รองศาสตราจารย์     ร้อยละ 14
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร้อยละ  24
 • อาจารย์                ร้อยละ 60