www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
e-Learning
สหกิจศึกษา
ระบบลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
สำนักวิชา นักวิชา  
  เทคโนโลยีสังคม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์
ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
 

 

 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   
 
      ปณิธาน
   
 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
อยู่ในกำกับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดำเนินงานเป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็น
แหล่งรวมผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อ
บุคคลและสังคมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีปณิธานอันมั่นคงที่จะดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณ
ภาพชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนามนุษยชาติิ
ชั่วนิรันดร์
   
        วิสัยทัศน์
   
 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่ง
ของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขุม
วิชาและเป็นคลังปัญญาที่ดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ มีผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ ภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคคลและสังคม

   
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมายไว้ ๕ ประการ ดังนี้

๑ . ขยายตัวอย่างระมัดระวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความสำคัญกับการดำเนินการพัฒนา มหาวิทยาลัยในส่วนที่สามารถทำได้ดีที่สุดก่อน เป็นส่วนที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่เพียงพอ และมีความต้องการสูงในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔

๒ . ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์สามารถเรียนได้

๓ . สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างปัจจัยคุณภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้สามารถดึงดูดคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนนักศึกษา
มาสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกระทำภารกิจทุกด้านให้เกิดความเป็นเลิศสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

๔ . รักษาจุดแข็งและข้อดีที่มีอยู่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระบบรวม
บริการ ประสานภารกิจ การถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน เป็นต้น

๕ . สร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบ และขยายผลไปสู่ การบริการทางวิชาการ และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก

   
 
      ภารกิจ
   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก ๕ ประการ ได้แก่

๑ . ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ
     ของการพัฒนาประเทศ

๒ . วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนา
     ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

๓ . ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโน-
     โลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

๔ . ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๕ . ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   
 
      สัญลักษณ์
   
        สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ตราประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
   
  •  ตราประจำมหาวิทยาลัย
   
 

   •  ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี
      ณ ใจกลาง เส้นโค้งงอนหงายขนาบ ๒ ข้างของภาพข้างละ ๔ เส้น และมี
      ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
       
   •  ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลัก
      ของมหาวิทยาลัยเน้น ความ เคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะ
      วีรสตรีแห่งชาติ
   
   • เส้นโค้งงอนหงายขนาบ ๒ ข้างของภาพ ข้างละ ๔ เส้น เกยและเชื่อมต่อ
      กันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จ
      ทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันและความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

   •  ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึงการเกษตร
      และอุตสาหกรรม

      
 
                                                     •  สีประจำมหาวิทยาลัย
 
  
 
 •  สีแสดและสีทอง สีแสด เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา
   เป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทาน
   จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นสีประจำวัน
   พฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูสีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์
   และศรัทธา 
   
 
•  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 
                                            •  ต้นปีบทอง (Radermachera ignea (Kurz) Steenis)
                                               มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ ้ที่ปลูกง่าย
                                               ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย
                                               ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และ ความร่มเย็น