คะแนนสอบกลางภาค
รายวิชา 429313 Control Systems
ภาคการศึกษาที่ 2/2550
mid รวม
ที่ กลุ่ม รหัส ชื่อ - สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 mid
        5 5 5 7 8 30
1 1 B4612339 นายเอกยุทธ พยอมใหม่ 2 5 2 5 8 22
2 1 B4701194 นายณัฐวุฒิ คนซื่อ 1 2 4 7 4 18
3 1 B4701606 นางสาวธิดาวรรณ นิลประพัฒน์ 1 2 5 5 8 21
4 1 B4703099 นายเมธี กุ่มเรือง 3 5 5 6 8 27
5 1 B4704300 นายศรัณยู สิงห์ลอ 0 0 0 4 0 4
6 1 B4705642 นางสาวอรนุช แสนสบาย 1 5 1 5 8 20
7 1 B4706304 นายกิรวัฒน์ หิรัญวงศ์ 0 5 5 5 8 23
8 1 B4706892 นายจิระพงศ์ ศรีอาฒยานนท์ 1 5 4 5 8 23
9 1 B4710042 นายพีรศักดิ์ มุทุวงศ์ 0 5 5 5 8 23
10 1 B4710516 นางสาวมณฑกานต์ พีรศักดิ์โสภณ 4 5 4 3 8 24
11 1 B4710783 นางสาวรวมพร นุกูลโรจน์ 0 5 5 4 8 22
12 1 B4711971 นายศุภกิจ ลักษวุธ 4 5 2 6 8 25
13 1 B4712206 นายสมพงษ์ อินพาเพียร 2 1 5 4 4 16
14 1 B4713128 นายแสวง พลายศรี 0 5 5 5 4 19
15 1 B4713883 นายอาทิตย์ พรมผา 0 5 3 4 8 20
16 1 B4800231 นางสาวกฤติกา ระวังพาล 0 5 2 7 0 14
17 1 B4800361 นางสาวกฤษดา นาครินทร์ 1 5 5 5 8 24
18 1 B4800385 นางสาวกลอยใจ อุทัยชะวัง 1 5 3 5 8 22
19 1 B4800507 นางสาวกิ่งกาญจน์ สระบัว 1 5 0 5 8 19
20 1 B4800934 นายโกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง 1 5 3 5 8 22
21 1 B4801009 นางสาวขวัญฤทัย คุณเจตน์ 1 5 2 4 4 16
22 1 B4801191 นายจตุพล ศิริไพใย 0 5 3 5 8 21
23 1 B4801337 นายจักรพล โคตรปัญญา 0 5 4 4 8 21
24 1 B4801450 นางสาวจารุวรรณ สงึมรัมย์ 1 5 4 5 4 19
25 1 B4801542 นางสาวจิรนันทน์ วรรณสิงห์ 0 5 5 5 8 23
26 1 B4801894 นายฉัตร์ราช เจริญ 0 3 0 7 4 14
27 1 B4802211 นายชวลิต ปัญญาอิสระ 0 5 5 5 8 23
28 1 B4802365 นายชัยยุทธ์ ปรีชา 4 5 0 7 8 24
29 1 B4802822 นางสาวฐิตาภรณ์ ปาละสุข 1 5 4 5 4 19
30 1 B4802839 นายฐิติ ภู่แย้ม 4 5 3 6 8 26
31 1 B4802884 นางสาวฐิติมา ลิ้มเจริญ 0 5 1 4 3 13
32 1 B4803362 นายดนัย เพชรสุข 2 5 5 6 8 26
33 1 B4803447 นางสาวดวงดาว โม่งทองหลาง 1 5 1 5 8 20
34 1 B4804123 นายธนวัฒน์ ซิ้มเจริญ 1 5 0 3 0 9
35 1 B4804239 นายธนายุทธ สาริมา 1 5 0 4 4 14
36 1 B4804468 นายธาดาพงศ์ แท่นแก้ว 0 5 0 4 8 17
37 1 B4804734 นายธีระ จงสมชัย 2 2 5 5 8 22
38 1 B4804987 นายนรเศรษฐ์ ขันละ 1 5 3 3 4 16
39 1 B4805014 นายนรินทร์ สำเร็จศิลป์ 2 5 5 5 4 21
40 1 B4805274 นางสาวน้ำเพชร สินสุพรรณ์ 2 5 5 5 8 25
41 1 B4805496 นางสาวนุชสรา อ่อนส้มกิจ 2 5 3 4 8 22
42 1 B4805762 นายปฐมพงษ์ วงศ์ศักดา 0 5 0 6 3 14
43 1 B4805823 นายปรเมตต์ สุขสุทธิ์ 1 5 4 5 8 23
44 1 B4806028 นางสาวปราจรี ประสมศักดิ์ 0 5 5 4 8 22
45 1 B4806080 นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม 1 5 5 5 8 24
46 1 B4806172 นายปรีชา พลวัฒนชัย 1 5 5 3 8 22
47 1 B4806356 นางสาวปาริชาต มั่งมี 0 5 5 4 6 20
48 1 B4806448 นายปิยวิทย์ โขนภูเขียว 0 5 3 2 8 18
49 1 B4806523 นายปิยะวิทย์ ศรีโปดก 0 5 5 4 4 18
50 1 B4806646 นายพงศ์ไกร วรรณตรง 0 5 5 5 5 20
51 1 B4806844 นายพรเทพ มีมงคล 1 5 5 5 8 24
52 1 B4807179 นายพิจิตร คชชา 3 5 5 5 8 26
53 1 B4807421 นายพีรวัจน์ มีสุข 5 5 5 6 8 29
54 1 B4807520 นายพูลศักดิ์ อารีรอบ 1 5 5 5 8 24
55 1 B4807711 นายภัทร จิตสว่าง 1 5 4 5 3 18
56 1 B4808015 นายภูริชญ์ งามคง 1 5 5 5 8 24
57 1 B4808145 นางสาวมาลินี แก้วสว่าง 1 5 4 5 4 19
58 1 B4808862 นางสาววชิราภรณ์ ศรีสงค์ 1 4 5 5 3 18
59 1 B4808916 นายวรเดช สมชัย 0 5 5 5 5 20
60 1 B4809173 นายวรัญญู สุรเดช 0 5 5 4 2 16
61 1 B4809685 นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ 1 5 0 5 8 19
62 1 B4809777 นางสาววิรุฬห์กาญจน์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ 2 2 1 5 8 18
63 1 B4809814 นายวิวัฒน์ ขุนเจริญ 2 5 5 5 8 25
64 1 B4809937 นายวีรกิต ตังคโนภาส 0 5 0 5 4 14
65 1 B4810117 นายไวภพ ยศจำรัส 0 5 5 4 4 18
66 1 B4810292 นางสาวศศิยา อุดมสุข 1 5 5 6 8 25
67 1 B4810308 นางสาวศศิวรรณ พุกประเสริฐ 1 5 2 5 8 21
68 1 B4810391 นายศิริพงษ์ การบรรจง 2 5 0 5 8 20
69 1 B4810681 นางสาวศุภิสรา กึมรัมย์ 2 5 5 5 8 25
70 1 B4810865 นางสาวสมปอง สุขประสงค์ 1 5 5 5 7 23
71 1 B4810940 นายสมศักดิ์ วัชระคุปต์ 5 5 5 4 8 27
72 1 B4810964 นางสาวสมหญิง พันธุ์วิไล 4 5 5 7 8 29
73 1 B4811015 นายสรศักดิ์ ทองศรี 4 5 5 5 8 27
74 1 B4811169 นายสันติ ศรีวิชัย 0 2 5 5 8 20
75 1 B4811213 นายสาธิต ชลสถิตจำเริญ 0 5 2 5 8 20
76 1 B4811688 นายสุชาติ พันธ์สุข 4 5 5 5 8 27
77 1 B4811886 นายสุนทร พรมมงคล 0 1 0 3 2 6
78 1 B4813156 นายอภิสิทธิ์ ขันทองชัย 0 5 5 6 8 24
79 1 B4813170 นายอมร ขันสาลี 0 5 5 4 8 22
80 1 B4813750 นายอารักษ์ บุญมาตย์ 0 5 5 5 8 23
81 1 B4813859 นางสาวอำภา สาระศิริ 0 5 4 5 4 18
82 1 B4814078 นางสาวอุลัยพร แว่นทิพย์ 4 5 5 5 8 27
83 1 B4814160 นายเอกราช อ่องสมบูรณ์ 0 5 4 5 8 22
84 1 B4913986 นายจีรพงศ์ กันบุญ 2 5 5 3 8 23
    max   5 5 5 7 8 29
average   1.19 4.63 3.56 4.83 6.51 20.73
min   0 0 0 2 0 4
std   1.36 1.07 1.86 0.95 2.31 4.61