หม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

Problems6-6

6. จากวงจรดังรูป จงแปลงให้อยู่ในรูปของวงจรทวินิน และ จงคำนวนหาค่ากำลังงานไฟฟ้าสูงสุด ที่โหลดจะได้รับ ถ้ามีค่า power factor เท่ากับ 0.8

 

SOLUTION