หม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

Problems6-5

5. จากวงจรแม่เหล็กดังรูป กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเหล็กเท่ากับ 20 cm ; µr = 2,000 ; N = 600 รอบ และ I = 0.69 A จงคำนวณหาเส้นแรงแม่เหล็ก (flux), ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (flux density) และ ความเข้มสนามแม่เหล็ก (field intensity) ในแกนเหล็ก

 

SOLUTION