เกณฑ์การตัดเกรด (%)

A

80 - 100

B+
75 - 79
B
70 - 74
C+
58 - 69
C
50 - 57
D+
45 - 49
D
40 - 44
F
0 - 39

ประเมินผลจาก Assignment 10% ,Quiz 20%, Mid-term 30% , Final 40%