About

มทส.ขอเชิญประกวดออกแบบ “สติกเกอร์ไลน์” เข้าสู่ Smart SUT สื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลรูปแบบใหม่ พร้อมเข้าสู่ Smart SUT และเพื่อเป็นช่องทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์

ข้อกำหนด

 • รูปภาพ : จำนวน 5 ภาพ
 • ฟอร์แมตภาพ: PNG
 • ความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
 • โหมดสี RGB
 • ขนาด: กว้าง 370 px × สูง 320 px *
  (แก้ไขตาม https://creator.line.me)
 • พื้นหลังของภาพโปร่งใส
 • ระบุชื่อของสติกเกอร์ TH/EN
 • ลักษณะหรือจุดเด่น TH/EN

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศ 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
- ผลงานที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์งานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลแก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
- ภายหลังการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศยังจะได้รับค่าจ้างในการวาดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ครบจำนวนการใช้งานตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด (แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
* ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อกำหนดเพิ่มเติมได้จาก https://creator.line.me/th/guideline/sticker/