ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ศูนย์บรรณสาร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

………………………………………………………….………………………

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ยังคงทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560  จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้

  1. 1. การจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
  2. 2. กิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมดและนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
  3. 3. เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาทั้งหมดออกไปก่อน และมหาวิทยาลัย จะประกาศกำหนดการเข้าหอพักให้ทราบในลำดับต่อไป
  4. 4. การจัดสอบทั้งหมด รวมถึงการสอบในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดตามข่าว ประกาศ รวมทั้งศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการสอบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.reg.sut.ac.th

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

 

 

-------------------------------------

 

Teaching and Learning Arrangement for Trimester 1/2021 Under the COVID-19 Circumstances 
 
All teaching and learning will be conducted online. Until further notice 
 
All orientation activities for the new students of 2021 will go on as planned but in the online mode.
 
The move-in of new students to their dorms is postponed. 
 
All the exams will be conducted online. 
 
Please stay tuned for updates on   www.reg.sut.ac.th
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง