ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ เนื่องในโอกาส มีพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ศูนย์บรรณสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
เนื่องในโอกาส มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา 
 
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง