การบรรยาย ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : เริ่มต้นอย่างไร ทำไมต้องทำ

ศูนย์บรรณสาร

 

    ฝ่ายวิชาการฯ กำหนดจัดการบรรยาย ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : เริ่มต้นอย่างไร ทำไมต้องทำ  ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้อง VIP 1-3 ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์) เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นที่ประจักษ์จากเป็นผู้นำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา จนประสบผลสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐานตามระดับสากล  

 

     การบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รู้จักและทราบถึงประโยชน์ของการใช้ระบบ ISO 9001 ซึ่งเป็นเครื่องมือระดับสากลประเภทหนึ่งที่ใช้ในบริหารจัดการ “ระบบปฏิบัติการ” ตามหมวดที่ 6 ของ TQA  เพื่อจะได้มีความเข้าใจและสามารถนำมาเป็นแนวทางและปรับใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยงานได้ โดยขณะนี้มี 3 หน่วยงาน ที่ใช้ระบบ ISO ศูนย์บริการการศึกษาและเทคโนธานี: ระบบ ISO 9001:2015 และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ทดสอบหรือสอบเทียบ)


        กำหนดการ
        download เอกสารประกอบการบรรยาย
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง