กิจกรรม Quality Culture get Together ในโอกาสที่ รพ.มทส.ผ่านการประเมิน HA 3 และ มทส. ผ่านเกณฑ์ EdPEx200 ระดับสถาบัน

ศูนย์บรรณสาร

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เป็นประธานกิจกรรม “Quality Culture get Together” ในโอกาสที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) ผ่านการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานะ Hospital Accreditation ขั้น 3 ( HA 3) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 ระดับสถาบัน รุ่นที่ 7 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.)

 

 
ในโอกาสนี้ อธิการบดี ได้แสดงปาฐกถา เรื่อง “SUT Re-Profile 2020 : Quality Culture” เพื่อแสดงถึงพัฒนาการความสำเร็จในทุกย่างก้าวของมหาวิทยาลัย นำสู่หนึ่งในความภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยทุกระดับทั้งสำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ในการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของตนเองและหน่วยงาน พร้อมได้เชิญชวนคณะผู้บริหารได้ร่วมคิดร่วมทำสานต่อสิ่งดีงามเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วน จำนวน 160 คน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.

ชมภาพกิจกรรม  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3527630627249638&type=3

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง