ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ศูนย์บรรณสาร
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง