ขอแสดงความยินดี พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ศูนย์บรรณสาร
ขอแสดงความยินดี กับ นางภารดี ศิริพลไพบูลย์  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง