มทส. สนับสนุนทักษะการเรียนรู้และการเรียนออนไลน์ จัดหาคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดสำหรับนักศึกษา

ศูนย์บรรณสาร

มทส. สนับสนุนทักษะการเรียนรู้และการเรียนออนไลน์
จัดหาคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดสำหรับนักศึกษา

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้ว่าสถานการณ์วิกฤติในจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยยังคงเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษาและบุคลากร โดยเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด หอพักนักศึกษา และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังคงให้มีการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) มทส. ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จึงได้สนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยได้เจรจากับบริษัทจัดหาและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่จัดหาและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ราย คือ บริษัท ไอ.ที.เฮาส์. จำกัด บริษัท แนสคอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด  และ บริษัท ทริโอ แอคเซส จำกัด ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนและมีราคาประหยัด มหาวิทยาลัยคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่วนหนึ่งของนักศึกษา ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา เสริมทักษะการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

     สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระยะแรกนี้ ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส B60 - B62 และเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 หรือ 2 (กรอ.) ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จัดซื้อด้วยตนเอง เพียงแสดงบัตรนักศึกษากับผู้จำหน่าย

 

 

นักศึกษาที่สนใจ ตรวจสอบรุ่น สั่งจอง และแจ้งความประสงค์ขอกู้เงินออนไลน์ได้ ทาง https://scholarship2.sut.ac.th/scholarship/sch_register/detail/33/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ก.ค. 63
- ตรวจสอบรายชื่อและรายการคอมพิวเตอร์ 15 ก.ค. 63
- ส่งคำร้องขอยืมเงิน ซึ่งผ่านการรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา 3 – 5 ส.ค. 63 ณ งานทุนการศึกษา
- ประกาศผล / ทำสัญญา 10 – 18 ส.ค. 63
- รับมอบคอมพิวเตอร์ (รอติดตามประกาศ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 0 4422 3774, 0 4422 3114 - 5 หรือ https://www.facebook.com/sut.fund.fanpage/

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

3 กรกฎาคม 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง