นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. ชนะเลิศการประกวด viral clip รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา 1 แสนบาท

ศูนย์บรรณสาร

 นักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. ชนะเลิศการประกวด viral clip รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา 1 แสนบาท

           นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้แก่  

     นายเกดิต สื่อกลาง
     นายสุวจักร กิติศรีวรพันธ์
     นายอภิเชษฐ์ หงษา
     นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด viral clip โครงการ "อีกนิดพิชิตเอดส์" (AIDS-Almost Zero) ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีคุณอานันท์ ปันยารชุน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการอีกนิดพิชิตเอดส์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ 

 

 

รับชมคลิปที่ได้รับรางวัล https://www.facebook.com/AIDSALMOSTZERO/videos/1914897415491616/

 

 

 

                                 

 

 


 

 

 

ทั้งนี้ โครงการประกวด Viral Video หัวข้อ อีกนิดพิชิตเอดส์ จัดโดย มูลนิธิรักษ์ไทย สมาคมองค์การแคร์นานาชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย และภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ให้เกิดกระแสการรับรู้และส่ง/บอกต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถผลิตสื่อออนไลน์ประเภทคลิปวิดีโอ/Viral Video ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง