การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2562

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ ปีการศึกษา 2561 จาก ทปอ. ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2562 โดยมีคำสั่งและกำหนดการ ดังนี้

          1. คำสั่ง <<คลิก >>

          2. กำหนดการ

             2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ <<คลิก>>

             2.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  <<คลิก>>

             2.3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ <<คลิก>>

 

 

 

        ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance : CUPT QA) มาใช้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จะมีทั้งส่วนที่เป็นภาคบังคับตามกฎหมาย คือ การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป อว) หรือ สกอ. เดิม และส่วนที่เน้นการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA

          การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินตนเองของหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA เป็นกรอบแนวทาง จะเป็นการใช้เกณฑ์ให้เกิดประโยชน์ เพราะเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มี competence เหมาะสมกับภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาโดยตรง และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่ New S-Curve นอกจากนี้ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ พัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยขณะนี้ มทส. มีจำนวน 17 หลักสูตร แบ่งเป็น

  1. ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร
  2. สัมฤทธิบัตร (Non-Degree) จำนวน 13 หลักสูตร


          เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารจัดการหลักสูตร ภายใต้กรอบ AUN-QA เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศต้องใช้เวลาในการดำเนินการ หรือไม่สามารถดำเนินการให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การมองตนเองตามความเป็นจริงผ่านการประเมินตนเอง การได้มุมมองแบบกัลยาณมิตร “มิตรแท้ ย่อมบอกในสิ่งเป็นจริง โดยไม่ลืมที่จะให้กําลังใจเพื่อการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง” จากผู้ประเมินฯ มีความสำคัญมาก เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าที่จะช่วยชี้จุดที่หลักสูตรควรคำนึงถึง หรือพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งการประเมินฯ หลักสูตร ที่ดำเนินการทุกปีจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้หลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีกระบวนการที่จะรักษาคุณภาพไว้และปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง