ฝ่ายวิชาการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Self Assessment หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี : วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

           ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง 
Self Assessment หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี” 
โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ 
(ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA Assessor) 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล (EdPEx Assessor และ TQA Assessor) 

เป็นวิทยากรอบรม ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ TQA มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม2561 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร  

 
ดังกำหนดการ >>> (ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. และเริ่มเวลา 09.00 น.)

 download เอกสารประกอบการอบรม 

 

หมายเหตุ :
    1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม

         1) คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562  สามารถ download คู่มือฯ ได้ที่นี่ 
  

              ทั้งนี้ คู่มือ TQA งาน QA ได้สำเนาให้หน่วยงานละ 1 เล่ม สำหรับศูนย์ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมมากให้ศูนย์ละ 2 เล่ม


         2) ศูนย์ สถาบัน และเทคโนธานี นำ

              (1) โครงร่างองค์กร

              (2) ตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในหมวด 7 ผลลัพธ์ (EdPEx/TQA)

              (3) แผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน

                 (ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ Gap Analysis  เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 5-6 ก.ค. 61)


         3) Notebook สำหรับใช้ในการอบรม 
 
   2.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook  1 เครื่อง/กลุ่ม  <<click ดูกลุ่มของหน่วยงาน>>

 

 

********************************************

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
โทร : 4045-(6)  โทรสาร : 4040

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง