ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561

        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1   

ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)

     โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล  EdPEx Assessor, TQA Assessor เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม


       การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  

       ซึ่งในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในระดับสำนักวิชาและระดับสถาบัน และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในหน่วยงานสนับสนุน (ศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี) เพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานและนำไปสู่การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง  โดยหน่วยงานอาจนำเกณฑ์ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ตรงกับบริบทของตนเองมาปรับใช้ในหน่วยงาน และโดยที่การดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx ปีที่ 1 จะต้องจัดทำโครงร่างองค์กรพร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้เตรียมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับระบบคุณภาพอื่น ๆ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบคุณภาพที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามระบบที่หน่วยงานเลือก

 

หมายเหตุ : ฝ่ายวิชาการฯ ได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้บริหาร สำนักวิชา และศูนย์/สถาบัน เข้าร่วมการอบรมฯ  ดังกล่าวแล้ว 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
                             โทร. : 4045-6  โทรสาร : 4040  e-mail : sutqa@sut.ac.th


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง