ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

 

 

          วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ให้การต้อนรับ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ และคณะ ในโอกาสตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และ พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

           ในการนี้ ได้มีการประชุมตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา โดย นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำหนดการ พิธีการ สถานที่ และการถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง