ประชุมชี้แจงการขึ้นเงินเดือน’ 61 ย้ำเป็นธรรมกับพนักงานและมหาวิทยาลัย

 

ประชุมชี้แจงการขึ้นเงินเดือน’ 61 ย้ำเป็นธรรมกับพนักงานและมหาวิทยาลัย

 

วันนี้ (25 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร เพื่อให้การขึ้นเงินเดือนประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โดยพิจารณาถึงข้อจำกัดของงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัย กอปรกับมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว

 

 

ทั้งนี้ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า การขึ้นเงินเดือนของ มทส. จะต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานและมหาวิทยาลัย คำนึงถึงความสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งขั้นตอนและแนวปฏิบัติในปีนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเดิมที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในการขึ้นเงินเดือนประจำปีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยขออนุมัติกำหนดวงเงินสำหรับการขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานและตามสภาวะเศรษฐกิจ ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 6 ของวงเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง

 

 

นอกจากนี้อธิการบดี มทส. ยังให้แนวคิดเพื่อที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับจะได้ร่วมพิจารณาถึงกระบวนการขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณถัดไปว่า จะทำอย่างไรให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมีความเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถวัด Performance ของการทำงานใน Sector นั้น ๆ ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือในการวัดที่ชัดเจนและละเอียดเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งพนักงาน ทั้งระบบการประเมิน และมีความเป็นธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งการทำ Project Based Management (PBM) ตามแนวนโยบายของอธิการบดีถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลักดันให้ทุกคนทำงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างละเอียดตาม PBM  ซึ่งสามารถสะท้อนทำงาน และวัด Performance ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนาระบบ วิธีการ กระบวนการ รวมถึงเครื่องมือในการวัดดังกล่าวขึ้นมา เพื่อร่วมผลักดัน S-Curve ตัวที่สองของมหาวิทยาลัยต่อไป รวมถึงแนวมุ่งให้ระบบงบประมาณสมดุลขึ้นในปีหน้าด้วย

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง