การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2559 : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2559 : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

      มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  ของกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์
<<ดังกำหนดการ>>

2. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สถานพัฒนาคณาจารย์ ศูนย์กิจการนานาชาติ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
<<ดังกำหนดการ>>

 

 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ 

​   

 

       ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา www.sut.ac.th/qa 

 

------------------------------------------------------

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-4422-4045-(6)  โทรสาร  0-4422-4040

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง