ฝ่ายวิชาการฯ จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA” : วันที่ 26-28 มิ.ย. 2560

 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้จัดการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร  ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์
    (รองศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
    (รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย)

3. อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 
      (อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย)

และวิทยากรภายใน จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์
7. อาจารย์ ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์
 

ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถดำเนินการประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT QA (รอบ 5 ปี) ได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. และ มทส. ด้วย

หมายเหตุ :
    1. ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็น
        ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    2. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา :
         1) รายงานการประเมินฯ ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร 
             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยก้าวหน้า 
*
         2) Desktop Assessment * 
         3) คู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0 <<คลิก>>
         4) Laptop สำหรับใช้ในการอบรม 

     3. งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 

     *  งาน QA ได้จัดส่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ

                                  โทร. : 4045-6  โทรสาร : 4040  e-mail : sutqa@sut.ac.th

 

----------------------------------------------------------------------------------

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง