มทส.จับมือ ร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อบรรจุสิ่งของ

มทส. จับมือ ร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย

งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อบรรจุสิ่งของ

หวังลดปริมาณขยะพลาสติกและรักษ์สิ่งแวดล้อม ดีเดย์ 5 มิ.ย.60 นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการ “SUT Say No Plastic Bag” ปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา จับมือร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ใช้ถุงผ้า หรือให้บริการถุงพลาสติกแบบย่อย   สลายง่าย  เริ่มดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ หวังลดขยะพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด อย่างยั่งยืน

 

อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทส. เปิดเผยว่า  “จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวทางด้านกายภาพเพิ่มขึ้นในหลายด้าน  ทั้งด้านการใช้พื้นที่ กลุ่มอาคารเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานมากขึ้นทุกปี  ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะตามมาด้วย ในแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวน 3.50 ตัน/วัน แยกเป็นขยะประเภทพลาสติก จำนวน 1.05 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 และหากพิจารณาเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ มีประมาณการใช้ประมาณ 5,500 ใบ/วัน ซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

 

 

คณะทำงานจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม มทส.  จึงได้จัดโครงการ  SUT Say No      Plastic Bag” เพื่อหวังลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกโดยเฉพาะถุงหูหิ้วบรรจุสิ่งของ ช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ในช่วงแรกคณะทำงานฯ ได้เปิดรับบริจาคถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาให้บริการฟรีแก่ผู้ซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อทุกจุด พร้อมทั้ง ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 ร้าน งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่หากผู้ซื้อต้องการใช้จะต้องบริจาคเงิน 1 บาทต่อ 1 ถุง ซึ่งเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายได้ พร้อมนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำถุงสำหรับบรรจุสิ่งของจำหน่ายในราคาต้นทุน เงินทุกบาทเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยต่อไป คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 50      และจะขยายผลเป็นร้อยละ 80 ในปีถัดไป ทั้งยังลดปริมาณขยะพลาสติก ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บและกำจัดขยะอีกทางหนึ่งด้วย  สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด (Green and Clean University) มุ่งปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของชาว มทส. อย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มต้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

                   ส่วนประชาสัมพันธ์

                        30 พฤษภาคม 2560

 

 

                   ส่วนประชาสัมพันธ์

                        30 พฤษภาคม 2560


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง