การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในระบบนิเวศผู้ประกอบการ” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินของโอกาสของเทคโนโลยี”

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  “บทบาทของมหาวิทยาลัยในระบบนิเวศผู้ประกอบการ” และ“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินของโอกาสของเทคโนโลยี” (The Roles of University in Entrepreneurship Ecosystem & Valorization of Technology Invention and NBAC Model Workshop), แก่ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆและบุคลากรวิจัย,  ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมสุโกศล  กรุงเทพฯ
 
           ในโอกาสนี้ ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “Why should university promote entrepreneurship? And Why now?” ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00-09.30 น. และดร.กิติพงษ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวบรรยายหัวข้อ "The government policy on supporting university to promote startup and entrepreneurship” เวลา 09.30-10.00 น.
 
            การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ”   โดยหัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่ บทบาทของมหาวิทยาลัยในระบบนิเวศผู้ประกอบการ เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา (Entrepreneurship) และการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Startup) รวมทั้งแนวทางการประเมินโอกาสของเทคโนโลยี (Technology Valorization) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความสามารถทางเทคโนโลยีกับความต้องการของลูกค้า การสร้างและพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี และประเมินศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเริ่มต้นธุรกิจใหม่


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง