การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 10 วันที่ 23–24 พฤศจิกายน 2559

การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ย. 59 ณ สุรสัมมนาคาร มทส.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมโครงการพัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 “มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC FORUM ครั้งที่ 10”

ในวันที่ 23–24 พฤศจิกายน 2559 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้นำเสนอและแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

 

สถานที่จัดงาน
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัคร - ปิดรับ
26 ตุลาคม 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

สมัคร >> http://smart.sut.ac.th/haccforum/Training/detail/5/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง