ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559

 

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559

 

 

                     เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 ของหน่วยงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงาน และไม่เป็นภาระซ้ำซ้อนของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการนำระบบคุณภาพอื่นมาใช้ 

 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจึงได้กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 

โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชากรและนวัตกรรมเป็นประธาน ดังนี้

 

1.      ประชุมกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์ สถาบัน และเทคโนธานี  
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

2.     ประชุมกลุ่มหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ    
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้มีหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยแล้ว 

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559

 

 

                     เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 ของหน่วยงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงาน และไม่เป็นภาระซ้ำซ้อนของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการนำระบบคุณภาพอื่นมาใช้ 

 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจึงได้กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 

โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชากรและนวัตกรรมเป็นประธาน ดังนี้

 

1.      ประชุมกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์ สถาบัน และเทคโนธานี  
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

2.     ประชุมกลุ่มหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ    
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้มีหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยแล้ว 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง