ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม 

                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสาขาวิชาเคมี  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเคมี  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์   
     รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาปรีคลินิก  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง