บุคลากร มทส. ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกอเมริกัน ประจำประเทศไทย และดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงาน​ด้าน​วัสดุเซรามิกทางการแพทย์


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกอเมริกัน ประจำประเทศไทย (American Ceramic Society (ACerS)-Thailand Chapter) และ ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน (Division Leader) ด้านวัสดุเซรามิกทางการแพทย์ (Bioceramics)”

         American Ceramic Society เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับชุมชนเซรามิกโดยมุ่งเน้นที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และการใช้งานที่วัสดุเซรามิกเป็นองค์ประกอบ ตั้งอยู่ใน Westerville, Ohio, USA และเมื่อปี 2562 สมาคมเซรามิกอเมริกันได้เข้ามาก่อตั้งสาขาในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกและแก้ว โดยทำกิจกรรมต่างๆในประเทศไทย เช่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดง และงานสัมมนา และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก ACerS ในประเทศไทย และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับโอกาสในการทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง