พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการอย่างเป็นทางการ เพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง :https://www.facebook.com/sutcongrate/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง