มทส. จับมือ ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาวิจัยการให้แสงที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชกัญชงในโรงเรือน

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จับมือ บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาวิจัยการให้แสงที่เหมาะสม สำหรับปลูกพืชกัญชงในโรงเรือน มุ่งส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

 


     วันนี้ (24 พ.ย. 2564) ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย นายสกล ปวิตรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาวะการให้แสงที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชกัญชงพันธุ์ Charlotte’s angel เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างผลิตภัณฑ์ ณ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. และ คุณนลินี ประทับศร กรรมการบริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน 

      สำหรับการวิจัยดังกล่าวจะทำการศึกษาสภาวะการให้แสงที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชกัญชงพันธุ์ Charlottes angel เพื่อใช้เป็นเป็นตัวแทนในการทดลอง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกัญชงพันธุ์ดังกล่าว สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร CBD ในปริมาณสูงและสาร THC ในปริมาณต่ำ เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อีกทั้ง พืชกัญชงยังได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเวชภัณฑ์ยา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม (Super Food) กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า เป็นต้น โดยคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยี LED เพื่อการปลูกพืชกัญชงที่ โดยมุ่งเน้นการทดลองหาอัตราส่วนระหว่างแสงที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชกัญชงในโรงเรือน เพื่อส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยรวม 8 เดือน

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

24 /11/2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง