มทส. ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

มทส. ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

-------------------------------

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี ค.ศ. 2022 (Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2022) อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในอันดับ 351-400 ของโลก และอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เข้าร่วมในการจัดอันดับ 698  แห่ง ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม Advancing emerging  ดังนี้

Advanced emerging: ประกอบด้วย ประเทศ Brazil, Czech Republic, Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey

Secondary emerging: ประกอบด้วยประเทศ Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Philippines, Qatar, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Frontier: ประกอบด้วยประเทศ Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Malta, Mauritius, Morocco, Nigeria, North Macedonia, Oman, Palestine, Peru, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Tanzania, Tunisia, Vietnam

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 Times Higher Education หรือ THE สถาบันในการจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศการจัดอันดับที่สำคัญที่เรียกว่า “Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2022” หรือ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2022 โดยในปีนี้ มทส. ติดกลุ่มอันดับ 351-400 มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อยู่อันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยไทย และอยู่อันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1

 

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย โดย THE Emerging Economies University Rankings 2022

 

รูปที่ 1 คะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2022

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) ให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัด ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักของ THE Emerging Economies University Rankings 2022

(ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/emerging-economies-university-rankings-2022-methodology)

คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ในปี 2022 แสดงได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี ค.ศ. 2022

 

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. มีคะแนนภาพรวมและคะแนนรายด้านสูงกว่าปี 2021 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้าน Teaching, Research และ Industry Income ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี 2016 - 2022

 

เมื่อเปรียบเทียบอันดับของ มทส. ตั้งแต่ปี 2016-2022 ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของไทย แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ของ มทส. ปี 2016 - 2020

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คะแนนของปี 2022 ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งคะแนนภาพรวมและคะแนนรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้าน Teaching, Research และ Industry Income มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

 

 

 

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21 ตุลาคม 2564

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง