มทส. ร่วมมือ กรมทรัพยากรธรณี พัฒนาความก้าวหน้าด้านธรณีวิทยาฯ

     
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) โดย ดร.สมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เพื่อร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
     ทั้งนี้ มทส. และ ทธ. จะร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา ทรัพยากรธรณีและเทคโนโลยีธรณี ตลอดจนกิจกรรมด้านการสำรวจธรณีวิทยาและขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ มทส. กับบุคลากรของ ทธ. สนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย การประเมินผลและการขยายผลงานวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
 
 
 
     นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าเชิงวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการอันก่อให้เกิดการพัฒนาของทั้งสององค์กร และชุมชนผู้เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือเป็นเวลา 4 ปี
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง