สป. อว. ประกาศผล มทส. ผ่านประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx200

สป. อว. ประกาศผล มทส. ผ่านประเมินคุณภาพ “ระดับสถาบัน”
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx200

 

            สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ประกาศผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ผ่านประเมิน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 ระดับสถาบัน” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นก้าวเริ่มของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เปิดเผยว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อม นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่าง ๆ ตามแผนกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ “ระดับสถาบัน” จากรอบแรกที่แสดงผลถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ และผ่านเข้าสู่รอบที่สอง ด้วยการเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง 7 ด้าน หากมีผลการประเมินคะแนนรวมทุกด้าน ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน จึงจะนำไปสู่การลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินและตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการการตรวจประเมินตามโครงการ EdPEx200 ของ สป. อว. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์  กมลวารินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ ได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 

          ผลปรากฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการประกาศให้ ผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx200) ระดับสถาบัน รุ่นที่ 7 ด้วยระดับคะแนนประเมินผล 200 คะแนน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 30 สถาบัน 87 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 83 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ผ่านเข้าร่วมโครงการนี้เพียง 9 หน่วยงาน จำแนกเป็น หน่วยงานระดับสถาบัน 1 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยงานระดับคณะวิชา 8 หน่วยงาน

 

 

 

 

       ทั้งนี้ สถาบันที่ผ่านการประเมินผลจะได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สป. อว. ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ นับจากนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานระดับสำนักวิชา ผ่านการประเมิน EdPEx200 ให้ได้ร้อยละ 30 ของสำนักวิชาทั้งหมด ภายในระยะเวล 4 ปี  จึงถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยทุกระดับทั้งสำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของตนเองและหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม”

 

            สำหรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx200  สป. อว. ได้แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige Excellence Framework 2015-2016 สหรัฐอเมริกา เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย และสถาบันการศึกษาที่สามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ พร้อมส่งเสริมให้เกิดมุมมองหรือคิด และบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุม 7 ด้านที่สำคัญ  ได้แก่ 1. ด้านการนำองค์กร 2. ด้านกลยุทธ์ 3. ด้านลูกค้า 4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. ด้านบุคลากร    6.ด้านการปฏิบัติการ และ 7. ด้านผลลัพธ์ โดยภายในเกณฑ์ EdPEx จะตั้งคำถามให้สถาบันได้นำเสนอคิดว่า ได้มีการดำเนินงานที่เป็นระบบหรือไม่ ทำให้สถาบันค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง หรือควรให้ความสำคัญในด้านใดเพิ่มขึ้น จึงถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้รับความเชื่อถือว่า เป็นแนวทางที่จะนำองค์กรไปสู่ผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนสำหรับสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง