มทส. ติดอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดย THE

มทส. ติดอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดย THE

 

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี ค.ศ. 2020 (Times Higher Education Asia University Rankings 2020) อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับที่ 301-350 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย อยู่ในกลุ่มท็อป 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เผยแม้คะแนนอ้างอิงผลงานวิจัยจะลดลง แต่คะแนนด้านการสอน การวิจัย ความเป็นนานาชาติ และรายได้จากภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จากผลการจัดอันดับพบว่า มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียง 16 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า "จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2020 หรือ Times Higher Education Asia University Rankings 2020 โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดอันดับดังกล่าวเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ล่าสุด THE ได้ประกาศผลการจัดอันดับ 500 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดยมีมหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศทั่วเอเชียได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของเอเชีย ยังคงเป็นของ Tsinghua University  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย 16 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ มีลำดับตามการคูณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 122
 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 134
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 201-250
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 251-300
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 301-350      
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 301-350
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 301-350
 8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 351-400
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 351-400
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 401+
 11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 401+
 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันดับที่ 401+
 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 401+
 14. มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 401+
 15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 401+
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 401+

 

     สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเล็กน้อย ในส่วนของน้ำหนักตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยด้านการสอน การวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลักและ 13 ตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ Times Higher Education Asia University Rankings 2020

(ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2020-methodology)

 

 

     ทั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ โดยมีคะแนนรวมจาก 5 ตัวชี้วัด เท่ากับ 24.3 ประกอบด้วย ด้านการสอน (23.5) ด้านการวิจัย (15.2) ด้านการอ้างอิงผลงานวิจัย (27.0) ด้านความเป็นนานาชาติ (32.1) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (44.5)

     จากการเปรียบเทียบคะแนน ปี 2017-2020 พบว่า ในปี 2020 ภาพรวม มทส. มีคะแนนลดลงจากปี 2019 เท่ากับ 1.7 คะแนน เป็นผลมาจากคะแนนด้านการอ้างอิงผลงานวิจัยลดลง เมื่อพิจารณารายด้านย่อย ของ ปี 2020 พบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุดและสูงกว่าปีที่ผ่านมา คือ ด้านการสอน การวิจัย ความเป็นนานาชาติ และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดของคะแนนแต่ละด้านของ มทส. แสดงในรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 คะแนนจากการจัดอันดับของ มทส. ปี 2017-2020

 

 

ผลการดำเนินงานของ มทส. เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่า คะแนนรวมของ มทส. อยู่ในลำดับที่ 5 ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 ผลการดำเนินงานของ มทส. เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

 

     “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
4 มิถุนายน 2563

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง