มทส. เพิ่มมาตรการเข้ม รับวิกฤติ COVID-19 ถึงระดับบริหาร ปรับการประชุมเป็นระบบออนไลน์ เลี่ยงการชุมนุม ลดความเสี่ยง COVID-19

มทส. เพิ่มมาตรการเข้ม รับวิกฤติ COVID-19 ถึงระดับบริหาร

ปรับการประชุมเป็นระบบออนไลน์ เลี่ยงการชุมนุม ลดความเสี่ยง COVID-19

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพิ่มมาตรการเข้มเฝ้าระวัง COVID-19 เข้ม ปรับการประชุมประสานงานบริหารทุกระดับ เป็นระบบออนไลน์สื่อสารสองทาง แทนจัดการประชุมในห้องประชุมปิดตามปกติ เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการชุมนุมของประชากรจำนวนมาก ตลอดปีการศึกษาที่ 3/2563 หรือจนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติ ตามแนวนโยบายด้านสาธารณสุข และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) รับมือวิกฤติการณ์โควิด-19 ของชาติและประชาคมโลกขณะนี้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “ จากการที่ มทส. มีการตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมหาวิทยาลัย  วางมาตรการเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและเลี่ยงหลีกการแพร่ระบาดในสถานการณ์ไม่ปกติ เพิ่มมาตารการเข้มในการเข้าออกอาคารต้องผ่านการคัดกรอง งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกกรรมเป็นจำนวนมากสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การประกาศจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสมเสมือนจริง (Virtual Classroom)  แทนห้องเรียนปกติ ให้นักศึกษาเรียนจากที่บ้าน ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ในการเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์แม้ช่วงแรกจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่มหาวิทยาลัยได้แก้ไขและอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง การจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาการสอน online ของ มทส. เป็นกรณีเฉพาะ” ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และสถานพัฒนาคณาจารย์ เพื่อบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน online ได้อย่างราบรื่นในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ การเพิ่มเครือข่ายสื่อสารให้อย่างทั่วถึง ด้วยการการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา โดยใช้ซิมแบบเติมเงินของ AIS, True และ dtac เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนออนไลน์แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

 

การเปิดหน่วยบริการข้อมูลเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก อำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูล การให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือบริการด้านอื่นๆ รวมผู้แทนหลายหน่วยงานร่วมให้ข้อมูล บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที การจัดทำแผนเตรียมการเพื่อทำงานที่บ้าน (Work from Home) รวมถึงการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย

 

และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงแพร่กระจายของโรค ด้านการลดการชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมากในสถานที่จำกัดในระดับเข้มข้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีมาตรการปรับการประชุมประสานงานบริหารทุกระดับเป็นระบบออนไลน์สื่อสารสองทาง ตั้งแต่การประชุมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ อาทิ สภามหาวิทยาลัย การเงินทรัพย์สิน บริหารงานบุคคล ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ การประชุมประสานงานบริหาร การประชุมระดับสำนักวิชา และการประชุมระดับส่วนงานทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะอยู่ระดับปกติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ระดมสรรพกำลังทั้งด้านบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพิ่มซอฟแวร์ให้เพียงพอให้รองรับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประชุมให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงสุดเสมือนการประชุมปกติ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) สุขอนามัย ความปลอดภัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

 

.

 

ประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง