นักวิจัย มทส. คว้า 4 รางวัลใหญ่ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

นักวิจัย มทส. คว้า 4 รางวัลใหญ่ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า นักวิจัย มทส. ได้รับคัดเลือกเข้ารับ  2 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย

 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์    ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ในฐานะนักวิจัยที่ได้อุทิศตนทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรมของนักวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในแวดวงวิชาการ  

 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “อิเล็กโตรสปินนิ่งของสารชีวโมเลกุล”(Electrospinning of Biomolecules) สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่  อาจารย์ ดร. กมลวัช งามเชื้อ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณและสมบัติทางเคมีของตัวชี้วัดทางชีวภาพและอนุภาคนาโนเงิน” ( Chemical Analysis of Biomarkers and Silver Nanoparticles)  สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “กล้องถ่ายภาพสามมิติของผิวหนังแบบมือถือ” (Hand Held 3D Skin Imaging) หัวหน้าทีมวิจัยโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์  และคณะนักวิจัย นายคุณากร พละวงศ์ ว่าที่ร้อยตรี เจษฏา แซ่เตี้ยว นางสาวจิราภรณ์ แสนแจ้ และนายยุทธนา ลีนาเพชร  สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. 

ทั้งนี้  นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ได้รับรางวัลจะเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จัดโดยสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสต่อไป

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

25 พฤศจิกายน 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง