ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามโครงการ CLTHE 2018 / SUT-FB 2019 และ STARS 2019 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่านแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ AFHEA

       ตามที่ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดย สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้มุ่งส่งเสริมกรอบยุทธศาสตร์ SUT-REPROFILE 2020  ภายใต้ยุทธศาสตร์ การสร้างบุคลากรสายวิชาการที่เป็นเลิศ (Excellence Academic Staffs) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
 
 
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมีบุคลากรผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในทุกระดับ ทั้งสิ้น 53 ท่าน และในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 มีคณาจารย์จำนวน 14 ท่านได้รับการรับรองวิทยฐานะ ได้แก่
 
    1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (PFHEA)  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    2) ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห (SFHEA)  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    3) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA)  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์ บุระ  สินธุภากร (FHEA)  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    5) อาจารย์ นายแพทย์ ธีร์ทัศน์  ชมบัณฑิตย์ (FHEA)  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    6) อาจารย์ ดร.สิริพร กมลธรรม (FHEA) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    7) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี (FHEA)  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    8) อาจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ (FHEA)  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    9) Dr. Meng lim Hoy  (FHEA)  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   10) Dr. Satoshi Kubota  (AFHEA)  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   11) อาจารย์ ดร.จริยา รอดดี (AFHEA)  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   12) อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา (AFHEA)   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   13) อาจารย์ ทันตแพทย์ นนทวัฒน์ ชื่นศิริ (AFHEA)  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
   14) ว่าที่ ร้อยตรีหญิง สาวิตรี แก้วพวง (AFHEA)  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    และอยู่ระหว่างการขอรับการรับรองวิทยฐานะอีกหลายท่าน
 
       นอกเหนือจากบุคลากรสายวิชาการแล้ว  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เล็งเห็นถึงบทบาทของบุคลากรทุกส่วนงานที่มีส่วนในการสร้างเสริมศักยภาพด้านการสอนของมหาวิทยาลัย จึงเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF  และในปี พ.ศ. 2562 นี้    ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี แก้วพวง (AFHEA)  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ถือเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่านแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรองวิทยฐานะระดับ Associate Fellow of HEA
   
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเสริมสร้างศักยภาพด้านการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมโลก อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
 
ติดตามข้อมูลได้ทาง : https://www.facebook.com/fdasuthea/
สอบถามข้อมูได้ทาง : สถานพัฒนาคณาจารย์ โทรศัพท์ 4660

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง