มทส.เข้าร่วมThe 6th Engagement Thailand Annual Conferenence 2019.

         วันนี้ (3 ก.ค. 62) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์  บุญมี รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

    งานดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการทำงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้น 

 

 

   ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2562 และกลไกภาควิชาการต่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand ด้วย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง